גמ' צה: - צז.
גמ' צז. - ק:
גמ' ק: - קא:
גמ' צה: - צז.

חזור לראש הדף
אלמנה ניזונת - מע"י, ז' מלאכות של יורשים

ולא מציאתה [כאנשי יהודה דיכולים להפטר ממזונות ע"י נתינת כתובה (לרש"י - בשאינה ניזונת), תיהוי איבה (לרש"י - בע"כ זנין אותה)]

יורשי כתובתה חייבין בקבורתה

תלמיד עושה מלאכת עבד לרבו חוץ מהתרת מנעל [נראה כעבד כנעני] אא"כ מכירו או מנח תפילין

המונע תלמידו מלשמשו

תפיסת מטלטלי למזונותיה מהני, רבינא ורבא - ולא לכתובה, מב"ר אשי - אף לכתובה

איבדה מזונותיה לשעבר אם לא תבעה לב' שנים, ועשירה/צנועה ג' שנים

"נתננו מזונות (לרש"י - להבא)" - על היתומים להביא ראי' [רש"י - דנשתעבדו בתנאי ב"ד]

נישאת - עליה להביא ראי' (על שעבר)

ר"י - מוכרת וכותבת "אלו למזונות/לכתו' מכרתי" [בלא"ה על האלמנה להביא ראי', דלא ליקרו רעבתנותא]

ר' יוסי - סתם עדיף [על יתומים להביא ראי' (רש"י - "כל שמכרתי למזונות" ותגבה כל כתובתה מלקוחות);

כאביי קשישא - שתטרוף כתו' מלקוחות (רש"י - מעמידה עדים על הנמכר למזונות ולא תודיע על הנמכר לכתו')]

מכירה למזונות - רב הונא - כדי שנה ביחד, רב יהודה ואמימר להל' - כדי ו' חדשים ביחד

והלוקח משלם חלק בכל חודש

מה שמכרה למזונות לא תטרוף לכתו' [אע"ג דאחריות איתמי אבל אחריות דנפשה קיבלה]

להל' מכר קרקע לצורך זוזי ובסוף לא אצטריך - הדרי זביני, לרש"י - ר"נ חולק

גמ' צז. - ק:

חזור לראש הדף
אלמנה מוכרת שלא בב"ד: למזונות

לת"ק אף לכתו' [עולא - חינא, ר' יוחנן - אינו רוצה שתתבזה אשתו בב"ד (נ"מ גרושה)]

ור"ש חולק

וא"צ הכרזה (אא"כ לקחה לעצמה - ואז לר"נ בעי אפי' שומא בב"ד גמור)

וצריכה שבועה (לרש"י - שלא גבתה יותר)

יורשי כתו' מוכרין שלא בב"ד - לעולא רק נקבות

לר"ש - ספק גרושה - בעלה חייב במזונות [רש"י - מעוכבת בשבילו להנשא]
אבל לא יורשין [רש"י - הממע"ה]

ר"מ - מכרה, משכנה, עשתה כתובתה אפותיקי אין לה מזונות

ר"ש - אפי' מקצתה [לא אמרינן מקצת כסף (מוהר שעדיין חייב) ככל כסף]

מכרה ק' בר' נתקבלה כתובתה [לרש"י - כר' יוסי דאין קצבה לקרקע]

מכרה שוה כתובתה בפחות - נתקבלה כתובתה [את הפסדת]

מכרה יותר משוה כתובתה - ת"ק - מכרה בטל (עכ"פ בדאוזיל בטעות כל דהו)

רשב"ג - קיים ותחזיר המוֹתר - חוץ מאונאה שוה (רש"י - או ראוי להצטרף) לשיעור שדה/גינה - דבטל

שליח שמכר ביותר - בדבר שיש קצבה - ר"י - רווח לשליח

ר' יוסי (להל') - חווקין [לרש"י - מתנה ספק למי]

בדבר הנמכר באומד - לר' יוסי (להל') - הכל לבעל המעות

"מכור לי 1/2 כור" ומכר כור - ספק אי מכר קיים על 1/2

"כור" ומכר 1/2 - ספק אי קיים [לא ניחא לאפושי שטרי]

ואם אמר "לאחד" - לרב הונא - ולא לשנים, לרב חסדא ורבה בר"ה ור"נ - אפי' למאה

ועכ"פ מכר בטל בדאוזיל בטעות [אפי' בקרקעות - לתקוני שדרתיך]

הבא לי חלוק בדינר הקדש וקנה ב 1/2 - לרבנן בע"הב מעל, לר"י שליח מעל חוץ מקנה קטנית דלא מוזלי

שום הדיינים (בדא"צ הכרזה: עבדים [שמא יברחו], מטלטלין ושטרות [שמא יגנבו],

לכרגא (לרש"י - דיתמי) למזוני ולקבורה [אין פנאי], בנהרדעא [גנאי לקונים], ערכין כב. - שטר עם רבית) -

טעות שתות - ת"ק, ר"נ להל' - בטל; רשב"ג, פרטא ורבי להל' - קיים עד פלגא

בהכרזה - לכו"ע קיים אפי' כפול / פלגא

שום שליח (לרש"י - אפי' דעלמא) -

רבא - ר"נ - טעות בשתות כדיינים [לא לצורכו]

רב שמואל בר ביסנא - ר"נ - בכל דהו כאלמנה [יחיד]

אפוט' לחלוקה - שמואל - הגדילו יכולין למחות ברוחות, ור"נ חולק [מה כח ב"ד יפה בלא טעו]

אלמנה, ב"ד שמכרו למזונות - אחריות איתמי

ב"ד שמכרו בלי הכרזה (במקום שצריך) הדר זביני

שמין ומוכרין מטלטלי דיתמי לאלתר [רש"י - שלא ירקבו] אא"כ מיקרב יום השוק

גמ' ק: - קא:

חזור לראש הדף
אין כתובה ותנאי כתובה (אלא תוספת [מתנה - לרש"י - בחיבת ביאה]):

1) לממאנת [מעצמה יוצאה] (ואם לותה למזונות אינו משלם)

2) שנייה [קנסוה - דלא נפסלת וולדה כשר]

3) איילונית ואלמנה לכה"ג (חייבי לאוין) דלא הכיר בה [מקח טעות]

אבל חייבי לאוין דהכיר בה יש [רש"י - הוא מרגילה]

קידושי קטנה ע"י אמה ואחיה - ר"א - אינה כאשתו אלא למיאון

ר' יהושע - בעלה זכאי כאשתו
ע"י גט: לרב אין לה כתו', לשמואל יש
ואסורה לקרוביו ולכהן וממתנת ג' חדשים

בלאות דליתנהו - ממאנת - אין לה

איילונית שלא הכיר - מלוג יש לה לרב כהנא דקרנא הוי (לר"נ פירא הוי)

צאן ברזל אין לה [רש"י - ברשות הוציאן]

שנייה - מלוג אין לה, ברזל יש לה [קנסו לשניהם]

זינתה - ר' מנחם - הפסידה בלאותיה קיימין, לחכמים (להל') נוטלת (רש"י - מלוג)

רש"י ק:

אין לממאנת וכו' פירות - לרש"י - פרקונה

בלאות - מה שבלה (דלא כרש"י במק"א - מה שנשאר)