1)

TOSFOS DH v'Ha d'Nakat Be'er ha'Rabim Le'afukei mi'R. Akiva

תוספות ד"ה והא דנקט באר הרבים לאפוקי מר' עקיבא

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference.)

וא''ת א''כ הוה ליה למימר בור הרבים וע''כ באר היחיד לא דא''כ היינו רבי עקיבא

(a)

Question: If so, he should have said a public pit, and you would be forced to say that an individual's well is not [permitted], for if it were, this is just like R. Akiva!

וי''ל דאורחא דמלתא למיתני מענין שממעט דהיינו באר היחיד

(b)

Answer #1: It is the [Tana's] style to teach something resembling what he excludes, i.e. [a public well, which resembles] an individual's well.

אי נמי הא דקאמר דרבים אפילו מכונסין לאו אר''י בן בבא קאי אלא אשמואל

(c)

Answer #2: "[We would have thought that he permits what is] public, and even contained water (a pit)" does not refer to R. Yehudah ben Bava, rather, to Shmuel.

2)

TOSFOS DH Lo Shena d'Rabim v'Lo Shena v'Chulei

תוספות ד"ה לא שנא דרבים ולא שנא כו'

(SUMMARY: Tosfos shows that this could be like R. Yehudah ben Bava.)

יכול להיות דהוי כר' יהודה בן בבא

(a)

Observation: This can be like R. Yehudah ben Bava.

והא דנקט ר' יהודה בן בבא באר הרבים

(b)

Implied question: If so, why did R. Yehudah ben Bava mention a public well (since he permits even an individual's)?

היינו לאפוקי בור הרבים

(c)

Answer: He did so to exclude a public pit.

3)

TOSFOS DH she'Hu Ayin Amah v'Shirayim

תוספות ד"ה שהוא ע' אמה ושיריים

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from a larger Shi'ur from the Mikdash.)

וא''ת ולילף מהר הבית ועזרת נשים שהיה קל''ה אמה ועזרת ישראל היה קפ''ז

(a)

Question: We should learn from Har ha'Bayis (which was 500 Amos on each side), and Ezras Nashim, which was 135 Amos [on each side] and Ezras Yisrael, which was 187 by 135 Amos]!

וי''ל דכל מילי דשבת ממשכן גמרינן להו

(b)

Answer #1: We learn from all matters of Shabbos from the Mishkan.

אי נמי העזרות חשיבי מוקפין לדירה שהיו שומרים בה כל הלילה

(c)

Answer #2: The Azaros are considered Mukafim l'Dirah, for there were guards in it the entire night. (Gilyon Kehilas Yakov - they guarded also in the Mishkan, but there were no chambers for this in the Mishkan.)

4)

TOSFOS DH u'Bilvad she'Yehei Bah Shomirah

תוספות ד"ה ובלבד שיהא בה שומירה

(SUMMARY: Tosfos discusses the argument of R. Yehudah ben Bava and R. Akiva.)

נראה לפרש דפחות מע' אמה נמי צריך שומירה או בית דירה

(a)

Explanation #1: Also if it is less than 70 Amos, we require a watchman's shack or house for dwelling;

1.

Note: Both R. Yehudah ben Bava and R. Akiva mention 70 Amos and a remainder, i.e. two thirds of an Amah. For brevity, often Tosfos says 70 Amos, but he really includes a remainder. When he discusses "a small amount", this is above 70 Amos and a remainder, so that the square will be a full Beis Sa'atayim. The small amount is an irrational number, approximately .03 Amos.

וביתר מבית סאתים לא סגי בשומירה ובית דירה אלא פתח ולבסוף הוקף הקרפף לצורך הבית

2.

If it is more than Beis Sa'atayim, a watchman's shack or house for dwelling does not suffice. Rather, it must be opened and later Hukaf l'Dirah for the sake of the house.

אבל אין לומר דבשבעים אמה דוקא צריך שומירה אבל בפחות א''צ כלום וביתר אין סגי בשומירה

(b)

Suggestion: Perhaps only when it is 70 Amos we require a watchman's shack, but if it is less, nothing is needed, and when it is more, a watchman's shack does not suffice!

דאין סברא שיהא ג' חלוקים בג' משהויין

(c)

Rejection: It is unreasonable that there are three different laws for three amounts that differ by Mashehu.

והא נמי אין לומר דביתר מע' נמי סגי בשומירה ולא אתא למימר אלא דבציר משבעים אמה ושיריים לא צריך כלל

(d)

Suggestion: Perhaps also when it is more than 70 Amos, a watchman's shack suffices. [R. Yehudah ben Bava] comes to teach only that less than 70 Amos and a remainder, nothing is needed.

דאם כן במאי פליג ר' עקיבא לפירוש ר''ח דפירש דר' יהודה בן בבא איירי בדבר מועט ור' עקיבא לא איירי

(e)

Rejection #1 - part 1: If so, why does R. Akiva argue, according to R. Chananel, who explained that R. Yehudah ben Bava discusses a small amount, and R. Akiva does not?

דלתרוייהו בע' אמה ושיריים ודבר מועט צריך שומירה ובפחות מכאן לא צריך

1.

According to both of them, when it is 70 Amos and a remainder and a small amount, a watchman's shack is needed, and it is not needed for less than this! (We cannot say that R. Akiva requires it even for 70 Amos and a remainder without the small amount, for his words show that he comes to be lenient.)

ואפי' לפי' רש''י דפי' היינו תנא קמא דאמרו לו לר' יהודה

(f)

Rejection #1 - part 2: Rashi explained (23b) "[R. Akiva] is just like the first Tana" refers to those who said to R. Yehudah [that Beis Sa'atayim was said only for a garden or Karfef - 18a]...

מ''מ גם לפי' נראה דרבי יהודה בן בבא נמי אית ליה דבר מועט כמו תנא קמא דמשום הכי איצטריך לרבי עקיבא לחזור ולשנות ובלבד שיהא בה ע' אמה כו'

1.

It seems that also according to Rashi, R. Yehudah ben Bava [includes] a small amount [in the measure that he discusses], just like the first Tana (18a), for this is why R. Akiva needed to teach "as long as there are 70 Amos [and a remainder", i.e. to exclude the small amount].

ועוד אי ביתר מבית סאתים נמי איירי ר''י בן בבא א''כ היכי קאמר ר''י אפילו אין בה אלא בור ושיח ומערה משמע דלר''י נמי אין חילוק בין סאתים ליתר

(g)

Rejection #2: If R. Yehudah ben Bava discusses also more than Beis Sa'atayim [and teaches that a watchman's shack suffices], why did R. Yehudah say "even if it has only a pit, long pit or cave"? This implies that also R. Yehudah does not distinguish between Sa'atayim and more than this;

ורבי יהודה גופיה קאמר לעיל גבי פסין עד בית סאתים

1.

R. Yehudah himself said above (18a) regarding Pasim "until Beis Sa'atayim"!

ועוד לר''ח דפי' היינו תנא קמא היינו ר''י בן בבא כלומר ואמאי הוצרך לשנות ובלבד כו' כיון דקאי ארבי יהודה בן בבא

(h)

Rejection #3: According to R. Chananel, who explained that "[R. Akiva] is just like the first Tana" refers to R. Yehudah ben Bava, i.e. [the Gemara asks] why did [R. Akiva] need to teach "as long as" [it is at most 70 Amos and a remainder], since he refers to R. Yehudah ben Bava?

והא אצטריך דלא נימא דשרי אפילו ביתר מבית סאתים כיון דר' יהודה בן בבא איירי ביתר מבית סאתים

1.

He needs to teach that we should not say that it is permitted even more than Beis Sa'atayim, since R. Yehudah ben Bava discusses more than Beis Sa'atayim!

לכך נראה כדפרישית

(i)

Conclusion: Therefore, it seems that it is like I explained (Explanation #1).

ומה שפירש רש''י אפילו בהוקף לדירה לא שרי רבי יהודה בן בבא ביתר מבית סאתים

(j)

Explanation #2 (Rashi): Even if it was Hukaf l'Dirah, R. Yehudah ben Bava does not permit more than Beis Sa'atayim.

אין נראה אלא בפתח ולבסוף הוקף מהני אפי' ביתר מבית סאתים דהא שרו רבנן לעיל בדיר וסהר ומוקצה אפי' בי' כורים

(k)

Rebuttal: This is wrong. Rather, if it was opened and later Hukaf l'Dirah, this helps even for more than Beis Sa'atayim, for above Rabanan permit a Dir or Sahar (places where animals graze) or Muktzah (a place in back of the house to dry Peros or store wood) even if it is 10 [Beis] Korim!

וכמה חצירות ומבואות שהיו בירושלים יתרות על בית סאתים וכי יאסור ר' יהודה בן בבא בכולם לטלטל

1.

There were several Chatzeros and Mavo'os in Yerushalayim more than Beis Sa'atayim. Will R. Yehudah ben Bava forbid all of them from carrying?!

ודווקא בשומירה הוא דקאמר דלא מהני ביתר מבית סאתים אבל פתח ולבסוף הוקף מהני אפי' יותר

2.

Only regarding a watchman's shack, he said that it does not help for >2, but if it was o7s, this helps even for >2.

ולרש''י שמא יש לחלק דבדיר וסהר ומוקצה וחצר לפי שתשמישתן רב יותר אפי' י' כורין אבל קרפף אפי' פתח ולבסוף הוקף לא מהני ביתר מבית סאתים

(l)

Defense: Perhaps Rashi can distinguish. A Dir, Sahar, Muktzah or Chatzer, since they are used greatly, even 10 [Beis] Korim [are permitted]. However, a Karfef, even if iwo7, this does not help for >2.

5)

TOSFOS DH Ileima Mishum d'Tani Chada l'Chumra

תוספות ד"ה אילימא משום דתני חדא לחומרא

(SUMMARY: Tosfos explains why this justifies teaching "and further.")

פירוש דשייך למיתני ועוד אע''ג דלא הוו תרוייהו מענין א' וכ''ש היכא דהוו תרוייהו מענין א' אף על גב דלא הוו תרוייהו לחומרא כמו בסוכה (דף כז.) ובפרק רביעי דמגילה (דף כח.) כדפ''ה

(a)

Explanation: [Because he taught one stringency, and also now,] it is appropriate to teach "and further", even if both are not about the same matter, and all the more so when both are about the same matter, even if both of them are not stringencies, like in Sukah (27a) and Megilah (28a), like Rashi explained.

6)

TOSFOS DH Hacha b'Milsa Acharisi Afsekuha

תוספות ד"ה הכא במלתא אחריתי אפסקוה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Beitzah.)

תימה דבפרק המביא כדי יין (ביצה דף לד. ושם) קתני ועוד ואע''ג דאפסיק במילתא אחריתי

(a)

Question: In Beitzah (34a) it teaches "and further", even though it interrupted with another matter!

דקתני ר' אליעזר אומר נוטל אדם קיסם משלפניו [לחצוץ בו שיניו] ומגבב מן החצר ומדליק וחכ''א מגבב משלפניו ומדליק

1.

R. Eliezer taught that one may take a splint from in front of him to clean his teeth, or gather from the Chatzer and burn [them], and Chachamim say that one may gather front of him and burn;

וקתני בתר הכי אין מוציאין את האור לא מן העצים כו' ומפסיק בבא שלימה וקתני בתר הכי ועוד א''ר אליעזר עומד אדם על המוקצה כו'

2.

It teaches after this "one may not make a new fire from wood..." and interrupts with an entire clause, and teaches afterwards "and further, R. Eliezer said that one may stand by Muktzah..."

ומיהו רש''י מהפך שם המשנה והגמ'

(b)

Disclaimer: There, Rashi switches [the order of] the Mishnah and the Gemara. (According to his text, it is not difficult.)

אך לר''ת שאומר שאין צריך להפך דמילתא דאור קא מסיים ואזיל קשה

(c)

Question: However, according to R. Tam, who says that there is no need to switch, for [once it mentioned burning,] it finishes the laws pertaining to fire, this is difficult!

וי''ל דהתם הוו תרי קולי ושייך למיתני ועוד אע''ג דאפסיק במילתא אחריתי דכח דהיתירא עדיף:

(d)

Answer: There, they are two leniencies, so it is proper to teach "and further", even if another matter interrupted in between, for there is precedence to teach the extremity of the lenient opinion.

23b----------------------------------------23b

7)

TOSFOS DH R. Akiva Hainu Tana Kama

תוספות ד"ה רבי עקיבא היינו ת''ק

(SUMMARY: Tosfos prefers to explain like R. Chananel, that this is R. Yehudah ben Bava.)

פ''ה היינו ת''ק דאמרו לו לר''י

(a)

Explanation #1 (Rashi): "[R. Akiva] is just like the first Tana" refers to Amru Lo (those who told R. Yehudah that Beis Sa'atayim was said only for a garden or Karfef - 18a).

1.

Note: Presumably, Rashi did not explain simply that it refers to the first Tana of our Mishnah, for the Gemara asks that they do not argue. R. Akiva clearly argues, and does not require a watchman's shack or dwelling! Below, Tosfos explains that the question was why R. Akiva repeats the size, for they do not argue about this.

וקשיא דהוה מצי למימר אריך וקטין איכא בינייהו דרבי עקיבא קאמר בהדיא ע' אמה על ע' אמה ובאמרו לו לא קא אמר

(b)

Question #1: If so, [the Gemara] could have said that they argue about if it is long and narrow. R. Akiva said explicitly 70 Amos by 70 Amos, and Amru Lo did not say [the shape];

ומסתמא לא פליגי אר' יהודה בהא דאית ליה לעיל אפילו אריך וקטין

1.

Presumably, they do not argue with R. Yehudah, who says here above, even if it is long and narrow.

ועוד דילמא בעו בור שיח ומערה

(c)

Question #2: Perhaps [Amru Lo] require a pit, long pit or cave (and R. Akiva does not)!

ומיהו י''ל דמשני שפיר

(d)

Answer: We can say that the Gemara answered properly. (Indeed, it could have given one of the other answers if it wanted.)

ומ''מ נראה כפר''ח דהיינו ת''ק היינו רבי יהודה בן בבא פי' כיון דרבי יהודה בן בבא איירי בשבעים אמה ושיריים על שבעים אמה וכו' מה הוצרך ר''ע תו לשנות ובלבד שיהא בה כו'

(e)

Explanation #2: In any case, it seems that R. Chananel's Perush is correct. "[R. Akiva] is just like the first Tana" refers to R. Yehudah ben Bava. I.e. since R. Yehudah ben Bava discusses 70 Amos and a remainder by 70 Amos and..., why did R. Akiva need to repeat "as long as it is [at most 70 Amos and a remainder]"?

ומשני איכא בינייהו דבר מועט דלר' עקיבא לית ליה לר' יהודה אית ליה

1.

It answers that they argue about a small amount. R. Akiva does not [permit 70 Amos and a remainder and the small amount], and R. Yehudah [ben Bava] holds [that it is permitted even with the small amount].

והא דקתני בסמוך ר''י אומר דבר מועט יש ולא נתנו בו חכמים שיעור

(f)

Implied question: Why does R. Yehudah say below "there is a small amount, and Chachamim did not give it a Shi'ur?

היינו שלא חשו לצמצם ולעולם אית ליה דכולהו תנאי שהוזכרו לפני ר''ע נראה דאית להו דבר מועט

(g)

Answer: This means that they were not concerned to be precise. Really, [R. Yehudah] holds that all the Tana'im mentioned before R. Akiva hold [that the Heter is for 70 Amos and a remainder and] the small amount.

8)

TOSFOS DH Davar Mu'at Yesh

תוספות ד"ה דבר מועט יש

(SUMMARY: Tosfos explains why a Mishnah below omits the small amount.)

והא דלא חשיב ליה בכיצד מעברין (לקמן ד' נז.) דקתני גבי ג' כפרים אם יש בין החיצונות מאה וארבעים אמה ואמה אחת ושליש

(a)

Implied question: Why isn't this [small amount] mentioned below (57a) regarding three villages - if the outer ones are separated by at most 141 and a third Amos...?

לא חש לצמצם

(b)

Answer #1: [The Tana] was not concerned to be exact.

אי נמי אתיא כר''ע דלית ליה דבר מועט

(c)

Answer #2: [The Mishnah] is like R. Akiva, who does not hold [that we permit even with] the small amount].

9)

TOSFOS DH Pashtei d'Kra b'Mai Kesiv

תוספות ד"ה פשטיה דקרא במאי כתיב

(SUMMARY: Tosfos infers that the Drashah is a mere Asmachta, but questions this.)

משמע דטול חמשים וסבב חמשים הוי אסמכתא בעלמא

(a)

Inference: "Take 50 and surround 50" is a mere Asmachta. (Therefore, we ask what is the simple meaning.)

ומיהו בכיצד מעברין (לקמן ד' נח.) פריך והא מבעי ליה דיטול חמשים כו'

(b)

Question: However, below (58a) it asks "we need the verse to teach that you take 50..."! (This implies that it is a proper Drashah! Keren Orah says that surely it is an Asmachta. The Torah did not limit the size of Reshus ha'Yachid! Also the other Drashah is an Asmachta, so we properly asked that we already expounded an Asmachta from this verse.)

10)

TOSFOS DH veha'Tanya R. Eliezer Omer

תוספות ד"ה והתניא רבי אליעזר אומר

(SUMMARY: Tosfos points out another question that he could have asked.)

והוא הדין דהוה מצי למיפרך דאם כן היינו רבי עקיבא

(a)

Implied question: We could have asked also "if so, this is just like R. Akiva"!

אלא דניחא ליה למיפרך דרבי אליעזר אדרבי אליעזר

(b)

Answer: [The Makshan] prefers to ask a contradiction in R. Eliezer.

11)

TOSFOS DH Iy Hachi Hainu R. Yosi

תוספות ד"ה אי הכי היינו ר' יוסי

(SUMMARY: Tosfos justifies the expression "Iy Hachi.")

אף על גב דמעיקרא איכא למיפרך נמי היינו ר''ע

(a)

Implied question: Also initially, we could have asked "this is just like R. Akiva"!

מ''מ היינו רבי יוסי ליכא למיפרך

(b)

Answer: In any case, we could not have asked "this is just like R. Yosi" [until Rav Bivi bar Abaye changed the text of Mishnah to say like the Beraisa].

12)

TOSFOS DH Ika Beinaihu Revu'a d'Rav'u'ah Rabanan

תוספות ד"ה איכא בינייהו רבועא דרבעוה רבנן

(SUMMARY: Tosfos concludes like R. Chananel, that they argue about the diagonal.)

פ''ה דרבי אליעזר בעי לכתחילה אורכה פי שנים ברחבה ורבי יוסי בעי לכתחילה מרובעת

(a)

Explanation #1 (Rashi): R. Eliezer requires l'Chatchilah that the length is twice the width, and R. Yosi requires l'Chatchilah that it is square.

וקשיא דאין שייך כאן לכתחילה ודיעבד דאי כבר הוקף לכתחילה לכ''ע שרי ואם בא להקיף וכי נאמר לו שלא יקיף אלא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה

(b)

Question: L'Chatchilah and b'Di'eved do not apply here. If it was already surrounded [for the sake of residence], all agree that it is permitted l'Chatchilah. If he comes to surround, will each [Tana] tell him to surround it only if it is like he holds (R. Eliezer only if the length is twice the width, and R. Yosi only if it is square)?!

ונראה כפירוש רבינו חננאל דפירש דרבעוה דרבנן היינו פלוגתא דמי שהוציאוהו (לקמן ד' מט:) דר' חנינא בן אנטיגנוס ורבנן גבי האומר שביתתי במקומי

(c)

Explanation #2 (R. Chananel): "What Rabanan made square" is the argument below (49b) of R. Chanina ben Antigonus and Rabanan, regarding one who said "my Shevisah is in my place";

יש לו אלפים אמה לכל רוח עגולות דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס וחכ''א מרובעות כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר לזויות

1.

R. Chanina ben Antigonus says that he gets 2000 Amos in every direction, i.e. a circle [of radius 2000]. Chachamim say, he gets a square [of side 4000], he gains the corners.

והשתא לר''א אי ארכה יתר ע''פ שנים ברחבה אפילו באלכסון אין מטלטלין כרבי חנינא ורבי יוסי לטפויי קאתי וקאמר דמטלטלין

(d)

Consequence: According to R. Eliezer, if it is longer than twice the width [anywhere], even on the diagonal (it exceeds twice the width), one may not carry, like R. Chanina [who holds that the diagonal may not exceed the Shi'ur]. R. Yosi comes to include, and says that one may carry.

13)

TOSFOS DH Nizra Rubo

תוספות ד"ה נזרע רובו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only for more than Beis Sa'atayim.)

[ונראה לר''ח דדוקא קרקע יותר מבית סאתים אבל בבית סאתים אפילו נזרע כולו לא בטלי דירתו

(a)

Assertion (R. Chananel): This is only for land more than Beis Sa'atayim, but if it is [precisely] Beis Sa'atayim, even if it is totally seeded, the residence is not Batel;

דהא לר' יהודה בן בבא דמחמיר בנזרע כולו מודה דמהני לגינה שומירה אע''ג דסתם גינה היא כולה זרועה

1.

Source: R. Yehudah ben Bava, who is stringent when it is totally seeded, he agrees that a watchman's shack helps for a garden, even though a Stam garden is totally seeded.

ומיהא מיבעיא ליה ביתר מבית סאתים אם ביטל דירתו אף בדיר וסהר ומוקצה

(b)

Explanation: However, [R. Chananel] asks when it is more than Beis Sa'atayim, whether he was Mevatel his residence, even with a Dir, Sahar, Muktzah.

דשמא לפי שתשמישו רב אינו מתבטל משום זריעה כי גם לרש''י צריך לחלק בין דיר וסהר ומוקצה וחצר לקרפף]

1.

Perhaps because it is used greatly, it is not Batel due to seeding, for also according to Rashi we must distinguish between a Dir, Sahar, or Muktzah, and a Chatzer or Karfef.

14)

TOSFOS DH l'R. Shimon Kivan d'Nizra Rubo Havah Lei Mi'ut Batel

תוספות ד"ה לרבי שמעון כיון דנזרע רובו ה''ל מיעוט בטל

(SUMMARY: Tosfos explains the basis of the question.)

נראה דמכ''ש פריך לגבי רוב דמדקאמר נזרע רובו והיינו ביתר מבית סאתים משמע הא מיעוטו שרי אפילו ביתר מבית סאתים היינו משום דבטל לגבי רובו אפילו לקולא

(a)

Explanation: He asks based on a Kal v'Chomer, regarding the majority. Since he said that if the majority was seeded, i.e. more than Beis Sa'atayim, this implies that the minority is permitted even more than Beis Sa'atayim, i.e. because it is Batel to the majority, even to be lenient;

כל שכן היכא דרובא נזרע. אפילו בית סאתים דנימא דבטל לגבי רובא לחומרא:

1.

All the more so when the majority was seeded, even Beis Sa'atayim, we should say that [the minority] is Batel to the majority to be stringent!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF