1)

TOSFOS DH Irev Derech ha'Pesach

תוספות ד"ה עירב דרך הפתח

(SUMMARY: Tosfos rules like Rav Huna.)

נראה לר''י דהלכה כרב הונא דשבת הואיל והותרה הותרה דתניא כוותיה בפרק הדר (לקמן ד' ע:) כל שהותר למקצת שבת כו'

(a)

Pesak (Ri): The Halachah follows Rav Huna, that once Shabbos was permitted, it is permitted, for a Beraisa (below, 70b) teaches that whatever was permitted for part of Shabbos [is permitted for all of Shabbos].

ואין לומר דרבי יצחק יעמיד הברייתא אליבא דרבי יהודה

1.

Suggestion: R. Yitzchak can establish the Beraisa like R. Yehudah (and R. Yitzchak himself holds like R. Yosi, like our Gemara initially suggested)!

דהא מוקי נפשיה אפילו כר' יהודה בשמעתין

2.

Rejection: He establishes himself even like R. Yehudah in our Sugya.

i.

Note: The Gemara connotes that it said on behalf of Rav Huna and R. Yitzchak "he can say..."! And even if R. Yitzchak himself said so, and he is refuted about this, he can still hold like R. Yosi! Sefas Emes - Tosfos holds that the questions whether we say "once Shabbos was permitted..." when we lose residents, or when Mechitzos fall, do not depend on each other. There is no source to say that Tana'im argue about this.)

ואביי נמי סבירא ליה הכי בפרק כל גגות (לקמן ד' צג:)

(b)

Support #1: Also Abaye holds like [Rav Huna] below (93b).

ומיהו היכא דליתנהו למחיצות אסור כדמסיק הכא אנא דאמרי אפי' כר' יוסי עד כאן לא קאמר רבי יוסי אלא משום דליתנהו למחיצות

(c)

Distinction: When there are no walls, it is forbidden, like we conclude here "I said even like R. Yosi. We find that R. Yosi said that [the Heter ceases] only because there are no Mechitzos."

ורב נמי פסיק כרבי יוסי בסוף פרק כל גגות (שם) וכן שמואל בנפרצה לרה''ר

1.

Support: Also Rav rules like R. Yosi (below, 93b), and also Shmuel does, when it is breached to Reshus ha'Rabim.

ואע''ג דרב פסיק כר' יוסי אפי' באיתנהו למחיצות כדמוכח גבי שתי חצירות ונפל כותל שביניהם

(d)

Implied question: Rav rules like R. Yosi even when there are Mechitzos, like is proven [there] regarding two Chatzeros, and the wall between them fell!

דהתם הוי שפיר איתנהו למחיצות דאכתי איכא מחיצות חיצונות שעל ידיהן נעשה החצר רה''י

1.

There, the Mechitzos are properly intact, for there are still the outer Mechitzos, through which the Chatzer became Reshus ha'Yachid;

ומשום הכי מייתי מחצר [גדולה] שנפרצה על בעיא דרב הושעיא בפרק כל גגות (ד' צג:)

2.

Support: This is why we bring the case of a big Chatzer that was breached [to a narrow Chatzer] regarding R. Hoshaya's question (93b, of dwellers who came on Shabbos).

מ''מ נראה דבהא הילכתא כרב הונא כדפרישית

(e)

Answer: In any case (even though Rav argues), it seems that regarding this the Halachah follows Rav Huna, like I explained.

ונראה לר''י שאם עירבו לצורך שניהן מבית לבית ונסתם הפתח בשבת דשרי כרב הונא

(f)

Pesak (Ri): If they were Me'arev for the sake of both of them from one house to another, and the opening became sealed on Shabbos, it is permitted, like Rav Huna;

ואפילו נסתם באמצע השבוע ואח''כ נפתח בשבת שרי דחזר העירוב למקומו

1.

Even if it became sealed in the middle of the week, and after it was opened on Shabbos, it is permitted, for the Eruv returns to its place (validity).

וראיה מדאמר בפ' הזורק (שבת ד' קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להתירן הראשון

2.

Proof #1: It says in Shabbos (101b) that boats tied to each other may be Me'arev and carry from one to another. If they became untied, they are forbidden. If they became tied again, they return to their initial Heter.

ועוד דלמסקנא דשמעתין דמוקי ר' יצחק נפשיה כר' יהודה ושרי אפי' במבוי שניטלה קורתו כ''ש דיתיר בעירבו דרך הפתח

3.

Proof #2: At the conclusion of our Sugya, R. Yitzchak establishes himself [even] like R. Yehudah, and permits even if the Korah was removed from a Mavuy. All the more so he permits when they were Me'arev via the opening! (Maharsha - initially, the Gemara was unsure which of Rav Huna and R. Yitzchak permits, and who forbids. It resolved this from Rav Huna's Heter when they were Me'arev through an opening, and it was sealed. Now that Tosfos proves that also R. Yitzchak permits, this refutes the resolution! However, according to the Ritzva below, the resolution remains.)

דהא בפרק הדר (לקמן ד' ע:) קאמר כל שהותר למקצת שבת כו' לאתויי עירב דרך הפתח וזה הכלל לאתויי מבוי שנטלה קורתו

i.

Source: Below (70b), it says "whatever was permitted for part of Shabbos [is permitted for all of Shabbos]", to include if they were Me'arev via the opening. "This is the general rule" includes if the Korah was removed from a Mavuy;

משמע דאי לא דתני זה הכלל לא הוי שרינן מבוי שניטלה קורתו אע''ג דהוי שרינן עירב דרך הפתח ונסתם

ii.

Inference: Had it not taught "this is the general rule", we would not permit when the Korah was removed from a Mavuy, even though we would permit if they were Me'arev via the opening, and it was sealed.

וריצב''א אומר דמהתם נמי יש להוכיח דהלכה כרב הונא דההיא סוגיא כרב הונא דקפיד אמחיצה טפי כדאמר הכא עד כאן לא קאמר רבי יוסי כו'

(g)

Support #2 (for Pesak (a) - Ritzva): Also from there we can prove that the Halachah follows Rav Huna [when residents were diminished], for that Sugya is like Rav Huna, who is adamant about Mechitzah more [than about residents], like it says here "we find that R. Yosi said [that the Heter ceases only because there are no Mechitzos]";

ולהכי אי לאו זה הכלל לא הוי שרינן מבוי שניטלה קורתו אע''ג דשרינן עירב דרך הפתח ונסתם

1.

Therefore, if not for "this is the general rule", we would not permit if the Korah was removed from a Mavuy, even though we would permit if they were Me'arev via the opening, and it was sealed.

דאילו רבי יצחק קפיד טפי אדיורין

2.

[This is unlike] R. Yitzchak, who is adamant about residents more [than about Mechitzos].

2)

TOSFOS DH Korosav Oh Lechayav

תוספות ד"ה קורותיו או לחייו

(SUMMARY: Tosfos corrects the text to the singular.)

בפירוש רש''י בכתיבת ידו נמצא כתוב קורתו או לחיו והדין עמו

(a)

Correction: In Rashi's Perush in his own handwriting, the text says Koraso Oh Lechiyo (singular). He is correct.

ואע''ג דאליבא דרבי יהודה קיימינן ואשכחת לה לדידיה מבוי ניתר בשתי קורות או שני לחיים כמו במפולש

(b)

Implied question: We discuss according to R. Yehudah, and we find that he holds that a Mavuy is permitted through two Koros or two Lechayayim, e.g. when it is Mefulash!

מ''מ למה לי למינקט קורותיו כיון דבקורה אחת או בלחי אחד נאסר המבוי

(c)

Answer: Even so, why should [the Mishnah] mention Korosav (plural), since [removal of] even one Korah or Lechi forbids the Mavuy?!

3)

TOSFOS DH Hasam bi'Mechubarim

תוספות ד"ה התם במחוברים

(SUMMARY: Tosfos points out that also now we permit only prickly shrubs and bushes.)

להאי שינויא נמי איירי בהיזמי והיגי דלא התקין יהושע אלא היזמי והיגי המחוברים ולחים כדאמר בהדיא במרובה (ב''ק דף פא.)

(a)

Observation: Also according to this answer, we discuss prickly shrubs and bushes. Yehoshua stipulated only about attached prickly shrubs and bushes, like it says explicitly in Bava Kama (81a).

17b----------------------------------------17b

4)

TOSFOS DH Mayim Acharonim Chovah

תוספות ד"ה מים אחרונים חובה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not wash Mayim Acharonim.)

עכשיו לא נהגו במים אחרונים דאין מלח סדומית מצוי בינינו

(a)

Remark: Nowadays our custom is not to wash Mayim Acharonim, became Sodom salt is not found among us;

אי נמי לפי שאין אנו רגילים לטבל אצבעותינו במלח אחר אכילה

1.

Alternatively, it is because we do not normally dip our fingers in salt after eating.

5)

TOSFOS DH v'Es Achsnai Demai

תוספות ד"ה ואת אכסניא דמאי

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about the guests discussed.)

פ''ה וישראלים הם

(a)

Explanation #1 (Rashi): This refers to Yisrael guests.

מיהו בירושלמי איכא פלוגתא דאיכא דמוקי לה בנכרים

(b)

Explanation #2: The Yerushalmi says that [Chachamim] argue about this. Some establish it to discuss Nochrim;

ואפ''ה איצטריך לאשמועינן דמאכילין אותם דמאי דטבל אסור בהנאה ובדמאי הקילו

1.

Even so, it needed to teach that we may feed them Demai (Safek Tevel, even though Nochrim may eat even Tevel Vadai), because one may not benefit from Tevel. [Chachamim] were lenient about Demai.

6)

TOSFOS DH Amar Rav Huna Tana Beis Shamai Omerim

תוספות ד"ה אמר רב הונא תנא בית שמאי אומרים

(SUMMARY: Tosfos justifies the need to teach Beis Shamai's opinion.)

לא שייך כאן להקשות וכי טעמא דב''ש אתא לאשמועינן

(a)

Implied question: We could ask here "does he come to teach Beis Shamai's opinion?!"

דקמ''ל דאי משכחת תנא דאמר אין מאכילין לא תיחוש לה דב''ש הוא

(b)

Answer: He teaches that if you find a Tana who says that one may feed, do not be concerned for him, for he holds like Beis Shamai.

וכה''ג אמרי' בפרק בתרא דיבמות (דף קכב.)

(c)

Support: We say like this in Yevamos (122a).

7)

TOSFOS DH Al Tifnu El ha'Ovos Hacha Nami d'Lo Laki

תוספות ד"ה אל תפנו אל האובות הכי נמי דלא לקי

(SUMMARY: Tosfos explains why Rav Acha assumes that he should be lashed.)

וא''ת אין הכי נמי דהא לאו שאין בו מעשה הוא

(a)

Question: Indeed, he should not be lashed, for it is a Lav without an action!

וי''ל דפריך למ''ד לוקין עליו

(b)

Answer #1: [Rav Acha] asks according to the opinion that one is lashed for a Lav without an action.

אי נמי עקימת שפתיו הוי מעשה

(c)

Answer #2: Bending the lips is an action.

1.

Note: In Kerisus 3b, Reish Lakish says that the Tana taught Ov, but not Yid'oni, because he holds that one is lashed only for a Lav with at least a small action. A Ba'al Ov knocks his arms. Why did Tosfos answer differently? Perhaps he answers also for Yid'oni, for Rav Acha asked also about it, and Reish Lakish's answer does not apply to it. Rav Acha argues with Reish Lakish, and holds that even bending the lips is an action. Alternatively, Tosfos holds that Al Tifnu forbids asking the witch, like the Havah Amina of Tosfos Sanhedrin 65a DH veha'Nish'al.

8)

TOSFOS DH Lav she'Nitan l'Azharas Misas Beis Din

תוספות ד"ה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב''ד

(SUMMARY: Tosfos concludes that they argue about what the verse primarily forbids.)

פ''ה כמו אל יוציא הוא ונפקא לן הוצאה מרשות לרשות מינה ומשני אל יצא כתיב ואין כאן לשון הוצאת משוי

(a)

Explanation #1 (Rashi): [We read it] like "Al Yotzi." We learn from it Hotza'ah from Reshus to Reshus. Rav Ashi answered that it is written "Al Yetzei." This is not an expression of taking out loads.

וקשה לפי' מה צריך כלל להזכיר דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב''ד כיון דמקשה מכח דבעי למימר דאתי קרא להוצאה ולא לתחומין

(b)

Question #1: What need was there to mention that the Lav is a warning for [an Aveirah of] Misas Beis Din, since the Makshan asked because he wanted to say that the verse discusses Hotza'ah, and not Techumim?

ועוד מה מקשה ר' יונתן והא ר' עקיבא ס''ל תחומין דאורייתא ונפקא ליה במי שהוציאוהו (לקמן דף נא.) מאל יצא

(c)

Question #2: What was R. Yonason's question? R. Akiva holds that Techumim is mid'Oraisa, and he learns (below, 51a) from "Al Yetzei";

ואם בא ר' יונתן לומר דמסתבר כמ''ד דרבנן

1.

Suggestion: R. Yonason comes to say that presumably, [the Halachah follows] the one who says [that Techumim is] mid'Rabanan.

על זה לא היה חולק רב אשי דהא בכל דוכתא פשיטא ליה להש''ס דעירובי תחומין דרבנן

2.

Rejection: Rav Ashi would not argue with this, for everywhere it is obvious to the Gemara that Techumim is mid'Rabanan;

כדאמר בפרק בכל מערבין (שם דף לז:) דא''ל רבא לרב נחמן מאן האי תנא דאפילו בדרבנן לית ליה ברירה

i.

Source #1: It says below (37b) that Rava said to Rav Nachman "who is the Tana who holds that Ein Bereirah even for mid'Rabanan laws?"

ובפרק מי שהוציאוהו (שם דף מו.) א''ל רבא לאביי מכדי עירובי תחומין דרבנן מה לי יחיד במקום רבים כו'

ii.

Source #2: Below (46a), Rava said to Abaye Eruvei Techumim is mid'Rabanan [therefore, the Halachah follows the lenient opinion]. What is the difference whether an individual argues with a Rabim...?

ועוד דמשמע בכל דוכתא דהוצאה כתיב ביה בשבת דבפר' כיצד צולין (פסחים דף פה:) אמרי' המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב עד שיניח הוצאה כתיב ביה כשבת

(d)

Question #3: It connotes everywhere that Hotza'ah is written regarding Shabbos, for in Pesachim (85b) we say that one who is Motzi meat of Pesach from one group (eating it together) to another group is not liable until he puts it down, for Hotza'ah is written [regarding Besar Pesach] like regarding Shabbos;

ולא מצינו לשון הוצאה בשבת אלא מהאי קרא דאל יצא איש

1.

The only place where an expression of Hotza'ah is written regarding Shabbos is this verse "Al Yetzei"!

ובפרק קמא דהוריות (דף ד.) יש ספרים דגרסי בהדיא והא הוצאה כתיב אל יצא איש ממקומו

2.

In Horiyos (4a), in some Seforim the text explicitly says 'Hotza'ah is written - "Al Yetzei Ish mi'Mekomo"!'

ונראה לפרש דבין ר' יונתן ובין רב אשי נפקא להו הוצאה מאל יצא כדמשמע בכל מקום והכי משמע פשטי' דקרא שאל יצא בשבת עם כליו ללקוט את המן כדרך שעושין בחול

(e)

Explanation #2: Both R. Yonason and Rav Ashi learn Hotza'ah from "Al Yetzei", like it connotes elsewhere. The simple meaning of the verse connotes like this, that one may not go out on Shabbos with his Kelim to collect the manna, like they do during the week;

וסבר ר' יונתן אפי' למ''ד תחומין דאורייתא לא לקי דכיון דמהאי קרא נמי נפקא לן איסור הוצאה דהוי מיתת ב''ד

1.

R. Yonason holds that even according to the opinion that Techumim is mid'Oraisa, one is not lashed [for it], since from this verse we learn also the Isur of Hotza'ah, which has Misas Beis Din;

ורב אשי משני מי כתיב אל יוציא דהוי עיקר קרא בהוצאה דאז ודאי לא היו לוקין עליו אע''ג דלתחומין נמי אתי

2.

Rav Ashi answered "is it written 'Al Yotzi'", that the verse primarily discusses Hotza'ah? Then, one would not be lashed for it, even though it comes also to teach about Techumim;

אל יצא כתיב וכיון דעיקרו בלשון יציאה לוקין עליו אע''ג דאתי נמי לאיסור הוצאה

i.

It is written "Al Yetzei." Since primarily it is an expression of leaving, one is lashed for it, even though it comes also for the Isur of Hotza'ah.

ואע''ג דהוצאה נפקא לן בריש הזורק (שבת דף צו:) מויכלא העם מהביא

(f)

Implied question: In Shabbos (96b) we learn Hotza'ah from "va'Yikalei ha'Am me'Havi"!

איצטריך תרי קראי חד להוצאת עני וחד להוצאת בעל הבית ומשום דהוצאה מלאכה גרועה היא איצטריך תרי קראי כדפרישית בשבת (דף ב. ד''ה פשט)

(g)

Answer: We need two verses. One teaches about Hotza'ah of an Oni (standing outside the house, with a basket to receive Peros), and one teaches about Hotza'ah of the Ba'al ha'Bayis. Because Hotza'ah is an inferior Melachah, two verses are needed, like I explained in Shabbos (2a).

והא דמשמע הכא דאי הוה עיקר קרא בהוצאה כמו בתחומין לא הוה לקי לכולי עלמא אע''ג דבתחומין ליכא מיתה

(h)

Inference: It connotes here that if the verse primarily discussed Hotza'ah just like Techumim, according to everyone one would not be lashed, even though there is no Misah for Techumim.

ובמרובה (ב''ק דף עד:) גבי עדים שהוכחשו בנפש ולבסוף הוזמו משמע דלוקין למאן דאמר אין נהרגים משום דלא חשיב לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין

(i)

Implied question: In Bava Kama (74b), regarding witnesses who were contradicted in a capital case, and later they were Huzmu (other witnesses testified that they were not present to see the testimony at the time and place they testified about), it connotes that they are lashed according to the opinion that they are not killed, because it is not considered a Lav that warns for [an Aveirah of] Misas Beis Din!

ושם מפורש:

(j)

Answer: There it is explained. (Tosfos DH Havah says that the Torah revealed that one is lashed for "Lo Sa'aneh", even though it is a warning for Misas Beis Din.)

9)

TOSFOS DH Osin Arba'ah Diyumdin

תוספות ד"ה עושין ארבעה דיומדין

(SUMMARY: Tosfos explains why Pasei Bira'os help even though Parutz Merubah.)

והא דאמר לעיל (דף טו:) הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובה

(a)

Implied question: It says above (15b) that Hash-m taught Moshe "the majority should not be open!" (How can Pasei Bira'os permit carrying in Reshus ha'Rabim? The majority is open!)

היינו היכא דליכא שם ד' מחיצות כי הכא דהואיל. ואיכא בכל צד אמה מכאן ואמה מכאן חשיב פתח

(b)

Answer: That is when there are not four Mechitzos, like there are here, and on each side there is an Amah on each end. [The area in between] is considered a Pesach.

10)

TOSFOS DH v'Arba'ah Peshutin

תוספות ד"ה וארבעה פשוטין

(SUMMARY: Tosfos Yeshanim explains why the air on each side is not Mevatel the Deyumad.)

וליכא למימר הכא דאתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטלי ליה

(a)

Implied question: We should say that the air on each side [of the corner-posts] is Mevatel it!

דלגבי עולי רגלים הקילו ואוקמא אדאורייתא:

(b)

Answer: For Olei Regalim (people coming to Yerushalayim for the festival, Chachamim) established Torah law [and did not decree that air is Mevatel].

[ואפשר דדוקא בפשוטין דרחבי' אמה לא אמרי' מדאוריי' (הגהת דבש תמר) אתי אוירא ומבטל ליה

(c)

Comment (Tosfos Yeshanim): Perhaps only regarding a plank an Amah wide, we do not say mid'Oraisa that the air is Mevatel it;

דהא גבי עמודי החצר פירש בריש מס' דאתי אוירא ומבטל להו מדאוריי'. ת''י]

1.

Source: Regarding pillars of a Chatzer, [Tosfos] explained above (2b DH Bein) that air is Mevatel them mid'Oraisa.

11)

TOSFOS DH u'Beineihen k'Malei Shtei Revakos

תוספות ד"ה [וביניהן כמלא שתי רבקות

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Meir and R. Yehudah argue twice in our Mishnah.)

לא סגי בהך פלוגתא ואצטריך דלעיל דמהני פשוטין לר''מ ולא אמרי' אתי אוירא ומבטל ליה. ת''י]:

(a)

Observation (Tosfos Yeshanim): The argument here was not sufficient. We needed [also] the argument above that simple planks (i.e. not in the corner) help according to R. Meir, and we do not say that the air comes and is Mevatel them.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF