עירובין דף עג. א

מי שיש לו חמש נשים או חמש עבדים המקבלים פרנסתן ממנו, ולכל אחד יש לו בית בחצר,
מה הדין?

בחמש נשים בחמש עבדים
לר' יהודה בן בתירה [1] מותר לטלטל בלא עירוב אסור לטלטל בלא עירוב
לר' יהודה בן בבא [2] אסור לטלטל בלא עירוב מותר לטלטל בלא עירוב

עירובין דף עג: א

כיצד יש ליישב את כל הד' בבות של המשנה אליבא דר' מאיר?

דין המשנה כיצד הוא אליבא דר"מ?
א עירבו בחצרות ולא נשתתפו במבוי -
מותרין בחצרות ואסורין במבוי
כך סברת ר"מ,
דלא מועיל שיתוף במקום עירוב ולהיפך
ב אם נשתתפו במבוי - מותרין כאן וכאן ה"ק, אף אם נשתתפו - ובודאי שגם עירבו
ג עירבו בחצרות ונשתתפו במבוי, ושכח אחד
מבני חצר ולא עירב - מותרין כאן וכאן
מעיקר הדין שיתוף מועיל לחצר, ורק כדי לא
לשכח התינוקות אסר ר"מ, וכאן הרוב עירבו
ד בהנ"ל, ושכח אחד מבני מבוי [3] ולא נשתתף
- מותרין בחצרות ואסורין במבוי
אף שהרוב עירבו, מ"מ כיון שחצר שלמה לא
עירבה חיישינן לשכחת תינוקות דאותה חצר [4]

-------------------------------------------------

[1] ס"ל שאשתו של אדם כגופו, ולכן נחשבים כאחד לענין עירובי חצרות. אולם עבדים לא.

[2] ס"ל שעבד בכל מקום שנמצא נחשב כאילו הוא נמצא בבית אדונו, ומביא רב פסוק על זה.

[3] פירש"י, דהכוונה ששכחה חצר שלמה לערב עם המבוי.

[4] כן ביאר הריטב"א בסוגיין.

עוד חומר לימוד על הדף