עירובין דף נג. א

כיצד היתה צורת מערת המכפלה, ולמה נקראת "מכפלה" לרב ושמואל?

כיצד היתה צורת מערת המכפלה? למה נקראת "מכפלה"?
חד אמר שני בתים - זה לפנים מזה משום שהיא כפולה בזוגות
וחד אמר בית ועליה על גביו משום שהוא כפול בב' תקרות

מי הם הנקראים ראשונים ומי נקראים אחרונים?

לבם של ראשונים כפתחו של אולם לבם שלא אחרונים כפתחו של היכל
ללשון הראשון ר' עקיבא ר' אלעזר בן שמוע
לאיכא דאמרי ר' אלעזר בן שמוע א' אושעיא ברבי

עירובין דף נג: א

ממה משיירין פאה לשמש וממה אין משיירין פאה לשמש? [תוד"ה משיירין].

משיירין אין משיירין
לסוגיא דידן [1] בקערה באילפס
לפרק בן עזאי במס' דרך ארץ [2] במעשה קדירה מעשה אילפס
-------------------------------------------------

[1] בסוגיין מבואר דכיון שאין דרך השמש כשמוזג את האוכל מהאילפס (-סיר) לשייר לעצמו מאכל, אלא מוזג הכל לקערות (-צלחות), לכן צריך כל אחד ואחד לשייר פאה (-מעט מאכל) בקערה לצורך מאכל השמש.

[2] כן הביאו התוס', ופירשו שבמעשה קדרה נראה כרעבתן אם לא משייר, משא"כ במעשה אילפס. וע' הגהות מהרש"ל ומס' דרך ארץ (פ"ו) ששם הגירסא איפכא, שבמעשה אילפס מניחים ובקדרה אין מניחים, ומשום שמעשה אילפס רב הוא לכן יש להניח, משא"כ במעשה קדרה שהוא דבר מועט אין דרך להניח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף