עירובין דף נ. א

אליבא דרב שהאומר שביתתי תחת אילן פלוני אין לו אלא ד' אמות, מה הדין בדלהלן?

כשאמר בסתם
שביתתי תחתיו
כשאמר ליקנו לי
ד' אמות מתוך ח' [1]
לל"ק דרבה - דלא מסיים אתריה אין לו אלא ד' אמות
לאיכא דאמרי - כל שאינו בזה אחר זה וכו' אין לו אלא ד' אמות מהני דלא קנה אלא ד' [2]

תודה שנשחטה על שמונים חלות, האם קדש הלחם?

אמר יקדשו
מ' מתוך פ'
אמר בסתמא ששוחט על פ' חלות אמר לא יקדשו מ' אלא אם יקדשו פ'
לחזקיה קדושים ארבעים קדושים ארבעים [3] לא קדוש כלום
לר' יוחנן קדושים ארבעים לא קדוש כלום לא קדוש כלום

-------------------------------------------------

[1] לאו דוקא מתוך ח', אלא מתוך השטח שתחת האילן, רק שלקמן בגמ' מיירי באופן שמשך האילן ח' אמות, לכן נזכר לשון זו גם כאן.

[2] דכל החיסרון הוא דוקא כשרוצה לקנות שביתה תחת כל האילן, וזה אי אפשר, דכמו שאי אפשר לקנות ד' אמות ועוד ד' אמות, כך אי אפשר בבת אחת לקנות ח' אמות, אולם כשאינו קונה אלא ד' מהני לפירוש זה אפי' שאינם ברורים היכן הם.

[3] ס"ל לחזקיה שלא הוסיף עוד ארבעים אלא לאחריות, ועל תנאי הקדישם שאם יאבדו או יטמאו יהיו אלה במקום, ולא נתכוון לקרבן גדול, דאם נתכוון לקרבן גדול - אינו חל, דכל שאינו בזה אחר זה (דאינו יכול להקדיש מ' ואח"כ עוד מ') גם בבת אחת אינו. ואילו ר' יוחנן ס"ל שכן כוונתו לקרבן גדול, ולא קדש כלום.

עוד חומר לימוד על הדף