ERCHIN 25 (8 Tamuz) - Today's Dafyomi study is dedicated to the memory of Dr. Moshe Gottlieb, Moshe Ze'ev ben Chaim Shlomo Yosef ha'Levi z'l, who healed the sick of Jerusalem and Israel with Chesed. Dedicated by his loving family on the day of his Yahrzeit.

1)

TOSFOS DH D'AKD'SHEIH B'PALGEIH D'ARBA'IM V'TAMNI

תוס' ד"ה דאקדשיה בפלגיה דארבעים ותמני

(Summary: Tosfos explains why 'de'Akdesheih' is La'av Davka.)

לאו דוקא נקט 'דאקדשיה... '

(a)

Clarification: 'de'Akdesheih' is La'av Davka ...

דלא בהקדש תליא מילתא כי אם בגאולה.

1.

Reason: Since the criterion is not the Hekdesh but the redemption.

2)

TOSFOS DH V'LIKD'SHU B'APEI NAFSHAIHU

תוס' ד"ה וליקדשו באפי נפשייהו

(Summary: Tosfos refers to his refutation of Rashi and Rashbam on this Sugya in Kidushin and Bava Basra respectively.)

מה שפרש"י בקידושין בפ' האומר ורשבם בפ' המוכר את הבית לא נהירא ...

(a)

Refutation: What Rashi explains in Kidushin in Perek ha'Omer and the Rashbam in Perek ha'Mocher es ha'Bayis in Bava Basra is not correct (See Avodah Berurah) ...

שהרי אפילו שדה אחר יכול לגאול לחצאין...

1.

Reason: Seeing as even another field one is permitted to redeem in halves ...

כדמסיק בפ' קמא דקדושין ד'לוה וגואל, וגואל לחצאין.'

2.

Reason: As the Gemara concludes in the first Perek of Kidushin - 'One may borrow and redeem and one may redeem in halves'.

פירשתי בב"ב (דף קג.) וקדושין (דף סא.).

(b)

Reference: Tosfos explained this in Bava Basra (Daf 103a) and in Kidushin (Daf 61a)

3)

TOSFOS DH L'YA'IDAH U'L'EVED IVRI (This Dibur belongs on Amud Beis).

תוס' ד"ה ליעידה ולעבד עברי

(Summary: Tosfos explains why the Tana does not incorporate 'Nachalah'.)

וא"ת, אמאי לא חשיב נמי לנחלה?

(a)

Question: Why does the Tana not include 'Nachalah' (inheritance) in the list?

ואין לומר דמשום דלא ידעינן נחלה אלא מטעם זה שהוא קודם לשדה אחוזה -כדאיתא בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קח:) ...

(b)

Refuted Answer: And we can't say that we only know Nachalah from the fact that a son takes precedence with respect to a S'deh Achuzah- as we see in Perek Yesh Nochlin (Bava Basra 108b),

הא ליתא, דאפילו יהא שוים בשאר דברים כמו עבד עברי ושדה אחוזה מכל מקום ליעידה הבן קודם לאח בקרא בהדיא ומיניה ידעינן שפיר נחלה.

1.

Refutation: This is incorrect, because even if they would be equal with respect to other Halachos such as Eved Ivri and S'deh Achuzah, nevertheless the Pasuk says explicitly that a son precedes a brother by Yiud, and from this we may correctly infer that the same applies to Nachalah.

לכן נראה לפרש דלא נקט אלא דלא שייכא באח כלל...

(c)

Answer: The explanation must therefore be that the Tana only includes cases to which a brother is not subject at all ...

אבל נחלה שייכא באח מיהא היכא דליכא לא בן ולא בת (ולא אב).

1.

Answer (cont.): As opposed to Nachalah, where a brother is subject at least where there is no son or daughter.

25b----------------------------------------25b

4)

TOSFOS DH K'LUM YESH YIBUM ELA B'MAKOM SHE'EIN BEN

תוס' ד"ה כלום יש יבום אלא במקום שאין בן

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

פי' ועדיף טפי בן מאח בהאי מילתא .

(a)

Authentic Explanation: In other words, Ben takes precedence over Ach in this regard.

אבל אין לפרש כדמשמע לפום ריהטא דשוים הם בדבר הזה, והוה ליה בן עדיף ביעידה ועבד עברי...

(b)

Refuted Explanation: One cannot explain, as would appear at first glance, that they are equal, and that Ben takes precedence with regard to Ye'idah and Eved Ivri ...

דלא משמע כך ביש נוחלין (ב"ב דף קט.) דמסיק דבת קודמת לאב ולאח מטעם זה דלענין יבום בן ובת כי הדדי נינהו, לענין נחלה נמי בן ובת כי הדדי נינהו.

1.

Refutation: Because this is not implied in 'Yesh Nochlin' (Bava Basra, Daf 109a), where it concludes that Bas takes precedence over Av and Ach, precisely because, since with regard to Yibum Ben and Bas are equal, they are also equalk regarding Yibum.

אלמא ע"כ אנו צריכין לומר דמטעם זה בן עדיף טפי מאח.

2.

Refutation (cont.): We are therefore forced to say that for the same reason Ben takes precedence over Ach.

5)

TOSFOS DH ACHUZASO SHE'LO V'EIN ZU SHE'LO

תוס' ד"ה אחוזתו שלו ואין זו שלו

(Summary: Tosfos explains why "Achuzaso" is necessary.)

וא"ת, ל"ל "אחוזתו" ,בלא קרא נוכל לסתור הק"ו, כדאיתא בסוף מכילתין גבי שדה חרמין...

(a)

Question: Why do we need "Achuzaso", when, without a Pasuk it is possible to refute the Kal va'Chomer, as the Gemara explains at the end of the Masechta in connection with Sadeh Charamin (that a Yisrael was Makdish) ...

דדייק ק"ו כה"ג דהכא, ומסיק 'מי דמי? התם קא זכי בעלמא, הכא שקיל ליה? ,ה"נ הוה מצי למסתר ק"ו דהכא?

1.

Question (cont.): When it learns a Kal va'Chomer similar to the one here, and concludes 'How can one compare them? There he acquires it from someone else, here he just takes it' (See Rabeinu Gershom there)?

וי"ל, דאי לאו "אחוזתו" ה"א מג"ש ד"כהן" "כהן" מגזל הגר, דאינה יוצאה מתחת ידו.

(b)

Answer: If not for "Achuzaso", based on the Gezeirah Shavah "Kohen" "Kohen" from Gezel ha'Ger, we would have said that he may retain it.

וכן משמע הסוגיא התם פרק הגוזל קמא (ב"ק דף קט: ושם) ...

(c)

Support: And so it is implied in the Sugya in Perek ha'Gozel Kama (Bava Kama, Daf 109b & 110a) ...

ד'ת"ר הרי שהיה כהן גוזל הגר, מנין שלא יאמר "הואיל ויוצא לכהנים, והרי הוא תחת ידי, תהא שלי? ...

(d)

Question: Where the Beraisa, discussing a Kohen who steals from a Ger, asks from where we know that he cannot claim that 'Since it goes out to the Kohanim anyway and it is currently in my domain , I may as well retain it?" ...

ודין הוא, אם בשל אחרים זוכה, בשל עצמו לא כ"ש '? " ...

(e)

Question (cont.): And he has a Kal va'Chomer to back him up - if he acquires what belonged to others, how much more so what was his to start off with?

'והכתיב "ואיש את קדשיו לו יהיו" -פירוש דמיניה ילפינן (שם) דכהן מקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה, ואפי' במשמר שאינו שלו ...

1.

Proof: Does the Torah not write "ve'Ish es Kodashov lo Yih'yu" - from which we learn that a Kohen can bring his own Korbanos whenever he likes, even if it is not his Mishmar ...

וא"כ, דין הוא שיקריב אשמו שהוא חייב על גזל הגר וישאר גם הקרן בידו? ...

2.

Question (concl.): In which case, he ought to be able to bring the Asham that he is Chayav to bring for Gezel ha'Ger, and consequently, to retain the Keren (that he stole)? ...

[ומשני] ד'ילפינן "כהן" "כהן" משדה אחוזה -דיוצא מתחת ידו ומתחלקת לכל [אחיו] הכהנים ...

(f)

Answer: We learn from "Kohen" "Kohen" from Sadesh Achuzah - that it goes out from his domain and is divided among his brothers the Kohanim ...

והתם מנלן? ומייתי סוגיא דהכא- אלמא אי לא דכתיב "אחוזתו" ה"א בגזל הגר דאינו יוצא מתחת ידו משום דכתיב "ואיש את קדשיו לו יהיו" ... '

(g)

Source: And in answer to the question from where we know that, the Gemara cites our Sugya ...

וילפינן נמי שדה שהיא אחוזה דאינה יוצאה מיד כהן.

(h)

Answer (cont.): And we learn that also a field that was his own will not leave his domain.

מש"ה איצטריך "אחוזתו" 'שלו, ואין זו שלו' ...

(i)

Conclusion: That explains why we need "Achuzaso" - 'his possession is his, but this is not his!' ...

וילפינן גזל הגר מיניה מג"ש ד"כהן" "כהן".

(j)

Answer (cont.): And we learn Gezel ha'Ger from there with the Gezeirah Shavah "Kohen" "Kohen".

6)

TOSFOS DH MAH L'HALAN B'DAMIM AF KA'AN B''DAMIM

תוס' ד"ה מה להלן בדמים אף כאן בדמים

(Summary: Tosfos clarifies the source of the fact that the Kohanim take precedence.)

וא"ת, מנלן דיש להן לכהנים עליה טפי מאחר? ...

(a)

Question: From where does Rebbi Yehudah know that Kohanim have more rights than anybody else? ...

דלמא דומיא דמקדיש בית, דיוצא בדמים לכל מי שירצה, וכהן וישראל שוין בו...

1.

Question (cont.): Perhaps it is like someone who is Makdish a house, which goes out to whoever pays, irrespective of whether it is a Kohen or a Yisrael

ה"נ הוה לן למימר בזה?

2.

Question (concl.): Why not say the same here?

וי"ל, דמשמע ליה פשטיה דקרא הכי ...

(b)

Answer: Because he explains the Pesukim as follows ...

"ואם לא יגאל את השדה- " פי' הבעלים, אלא עומד ביד הגזבר עד יובל ...

(c)

Source: "ve'Im Lo Yig'al es ha'Sadeh" - the owner, but it remains with the the treasurer until the Yovel ...

"ואם מכר השדה לאיש אחר" -שגאלו אחר; בשני דרכים אלו...

1.

Source (cont.): "And if he sells the field to somebody else" - that someone else redeemed it; in these two cases ...

"לא יגאל עוד - "ליד הבעלים, אלא ...

2.

Source (cont.): "Lo Yiga'el Od" - to the domain of the owner, but ...

"והיה בצאתו ביובל קדש לה' ...לכהן תהיה אחוזתו" .

3.

Source (cont.): ve'Hayah be'Tzeiso ba'Yovel Kodesh la'Hashem ... la'Kohen Tih'yeh Achuzaso".

אלמא משמע מתוך הפסוקים שיוצא ליד כהנים ...

(d)

Conclusion: So we see that the implication of the Pesukim that it goes over to the Kohanim ...

ואתיא ג"ש לר' יהודה לאשמועינן שיוצא בדמים ולא בחנם, היכא דלא גאלה אחר.

1.

Conclusion: And from the Gezeirah Shavah Rebbi Yehudah learns that it goes out for payment, and not free of charge, there where nobody else redeemed it.

7)

TOSFOS DH V'REBBI SHIMON MAI TA'AMA

תוס' ד"ה ורבי שמעון מ"ט

(Summary: Tosfos resolves an apparent discrepancy between the Gemara's two queries.)

תימה, שהרי בתחילה שואל הספר 'מ"ט דר' יהודה' ,אלמא טעמא דר"ש מסתבר טפי בלא ג"ש, ואח"כ שואל 'מה טעם דר' שמעון, ' אלמא דרבי יהודה מסתבר טפי?

(a)

Question: First the Gemara asks for Rebbi Yehudah's reason, suggesting that Rebbi Shimon's without the Gezeirah Shavah is more logical; then it asks for Rebbi Shimon's reason, which suggests that Rebbi Yehudah's reason is more logical?

(continued on next daf)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF