דיונים על הדף - נדה מז

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

רש״י ד״ה להחמיר - ל"א הלכה כדברי כולן להחמיר הביאה אחד מן הסימנים הללו ואפילו הקודם שבכולן ולא הביאה את כולן בוגרת ואינה בוגרת ואם קבל אביה בה קדושין וקדשה היא את עצמה לאחר צריכה גט משניהם דכיון שהביאה אחד מן הסימנין הללו ״יצתה לה במקצת מרשות אביה״ דאיכא למימר בוגרת הויא ואין כח בקדושי אביה להפקיע קדושין שלה וגם בה אין כח להפקיע קדושי אביה עד שתביא את כולם.

צ״ע בגדר זה של יציאה במקצת. ומצאתי מציאה נפלאה בצפנת פענח פרק ב הלכות אישות הלכה ב ע״ש.

החותם בכבוד גדול,

שמואל

הכולל משיב:

יישר כח גדול!

אולי זה דומה קצת לנערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה שהיא ברשות שניהם, כעין שכתב צ"פ שני הרשותין יש עליה.

בהצלחה רבה

דוד בלום