דיונים על הדף - זבחים קיא

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

רש"י ד"ה וכן המקבל בכלי כו' ורבי יהודה היא דלית ליה אם עלו לא ירדו אלא ״בלן ויוצא ונשחט״ חוץ לזמנו כו'

צ"ע מדוע השמיט "טמא"?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

נראה שזה נכלל בקיבלו פסולים שיש להם הכשר במק"א, דהיינו טמאים שקיבלו את הדם, וממילא גם הדם נטמא. ורצה רש"י לקצר כדרכו.

יוסי בן ארזה