עוד דיונים על הדף
1. אזל אשכחיה דיתיב 2. רש״י ד״ה של אותו הדרך 3. ידיחם
דיונים על הדף - עבודה זרה סה

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

דף סה. אזל אשכחיה דיתיב כו׳ וקיימן זונות ערומות קמיה כו׳

לכאורה צריך לומר שרבא ובר שישך יצאו מן המרחץ כדי לדבר, דאם לא כן תמוה שהרי יש איסור הסתכלות (אולם לא משמע כן מלשון הגמרא) וצריך עיון מדוע לא העירו המפרשים בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

שלום רב

אין צריך לומר שיצאו. הוא לא התבונן באותן נשים כשדיבר אתו. לא צריך להסתכל בהן באופן ישיר כדי לדעת שאינן לבושות.

כל טוב

יוסי בן ארזה