עוד דיונים על הדף
1. שמונה ימים לפני תקופה 2. רש"י ד"ה ולפני עור 3. דקיימא בתרי עברי נהרא
4. תוספות ד"ה מנין - מומר לעבודת כוכבים
דיונים על הדף - עבודה זרה ו

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

ת"ש ואלו הן אידיהן של עובדי כוכבים קלנדא סטרונייא וקרטסים ואמר רב חנין בר רבא קלנדא ח' ימים אחר תקופה סטרונייא שמונה ימים לפני תקופה וסימנך אחור וקדם צרתני

ועיין רש"י שכתב וז"ל ח' ימים "לפני" תקופת טבת הוי אידיהן כל שמונה.

וצע"ק מדוע לא פירש כן על תחילת דברי רב חנין, והכי הול"ל ח' ימים "אחר" תקופת טבת כו'

ועיין לקמן ח. וברש"י שם ד"ה גמ' אחר התקופה וז"ל היא תקופת טבת והיו עושין ח' ימים רצופין איד כדלקמן.

וצ"ע בזה.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

לייקווד

הכולל משיב:

נראה שרש"י ו. (ד"ה ח' ימים) הולך לפי הסדר וכוונתי שבמשנה בדף ח. יש דבר יוצא מן הכלל והוא שכתוב הדבר המאוחר לפני הדבר המוקדם כי קלנדא נזכר לפני סטרנורא וזה באמת מה שרב חנין בר רבא בא להשמיענו במ"ש וסימניך אחור וקדם וכמ"ש רש"י, דלא תימא קלנדא לפני התקופה וגו' כי לולי הסימן שנתן היה מקום לטעות.

אמנם כשרש"י מפרש שיש שמונה ימים של אידיהן הוא רוצה שנדע שהימים מתחילים לפני תקופת טבת ואם רש"י לא היה מפרש זה היה אפשר לבא לידי טעות ולחשוב שהימים רק מתחילים אחרי התקופה שהרי המשנה מזכירה קלנדא קודם ואולי נשכח שגם לפני התקופה יש אידיהן ואפשר בטעות לשאת ולתת עם העכו"ם לפני התקופה. לכן רש"י מדגיש בתחילת הסוגיא שהאיסור מתחיל כבר שמונה ימים לפני התקופה.

גוט שבת

דוד בלום