עוד דיונים על הדף
1. הערות בשור שנגח 2. רש"י "אביו או בנו"
דיונים על הדף - בבא קמא מז

שמואל דוד שואל:

לכבוד הגאון הרב שליט"א

יש לי כמה הערות ודיוקים בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא מו-מח) ונא להשיב, אבקש סליחה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך. וידוע מאמר החכם שעל כל טיפת דיו של רש'י צריך לישב ז נקיים ודוק

א) מו:- מז. איתא לפרה משתלם ח"נ מפרה ליתא לפרה משתלם רביע מולד כו' אי פשיטא לן דהוה ולד בהדה כשנגחה משתלם כוליה חצי נזק מולד. וברש'י "כי ליתא לפרה"

לכאורה מבואר כן להדיא בגמרא ומה כוונתו בזה.

ב) מח. אמר רב פפא שהרביץ גללים כו' הניחא לשמואל דאמר כל תקלה בור אלא לרב מאי איכא למימר ... ולא פירש רש"י כלום.

אולם לקמן מח: כתב הגמרא נפל לבור והבאיש ... הניחא לשמואל דאמר כו' אלא לרב מאי איכא למימר ועיין רש'י "מאי איכא למימר הא לית ליה תורת בור וממונו הוא" כו' עיין שם.

ויש לעיין מדוע המתין ולא פירש פירושו לעיל..

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש , לייקווד

הכולל משיב:

א) רש"י מדבר על המקרה דפשיטא לן דהוה ולד בהדה, וזה לא מפורש בגמרא דליתא לפרה, ועל זה מפרש רש"י שהסיבה לשלם את כל חצי הנזק מהוולד היא מפני שהפרה לא נמצאת ורק מהוולד אפשר לגבות.

ב) איני יודע.

יוסי בן ארזה