עוד דיונים על הדף
1. שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ 2. הערה
דיונים על הדף - בבא קמא ל

אהרן ברכה שאל:

שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ עכ"ל. לכאורה מזה משמע דדוקא בארץ דבר זה או"ד שמזמן שהנחיל נתן להם רשות ואפי' בחו"ל. וא"ת אפי' בחו"ל דוקא במקום שיד יהודי שולטת או"ד לאו דוקא. וא"ת דוקא בארץ מדובר בכל א"י של יהושע, קדושה ראשונה או דוקא אחרונה או"ד לא שאני. ועוד מה י"ל גבי סוריא לענין זה. שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאן יע"א, אטליא

הכולל משיב:

עיין ברמב"ם (הל' נזקי ממון פ' יג הל' טו) וגם בשו"ע (ח"מ ס' תי"ד) שמביאים דין זה סתם בלא תנאי שאינו שייך אלא בא"י. משמע שדין זה שייך גם בחו"ל. והא דאמרינן שע"מ כן הנחיל יהושע וכו', צ"ל שהתנה עם בני ישראל שיקבלו על עצמם דין זה שכבר תיקן בית דין לכל זמן ולכל מקום. ואודות השאלה אם דין זה נהוג בחו"ל, י"ל שאם הדינים של הגוים בניגוד לדין זה - שאסור בכל עת לשפוך הזבל ברה"ר - אז בפשטות צריך לנהוג כמותם משום דינא דמלכותא דינא (וכן בא"י שאין המדינה נוהגת על פי דיני תורה).

כל טוב

יונתן סיגלר