עוד דיונים על הדף
1. קל וחומר 2. וחצו את כספו 3. פרט למתכוון לזרוק
דיונים על הדף - בבא קמא כו

אהרן ברכה שאל:

בדרך כלל למדנו תמיד ק"ו לרבות חומרא, אבל כאן לכאורה הוי קולא, דמשלם פחות [ולא תהא שן ורגל חייב ברה"ר מק"ו] והיכי משכחת לי'. שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאן יע"א, אטליא

הכולל משיב:

מצינו ק"ו כזה בכמה מקומות בש"ס, עי לדוגמא בשבת (קלב:) שהגמ' עושה ק"ו כדי שמילה ידחה שבת, ובעירובין (ה:) בענין היתר מבוי (שהוא ממש כעין הק"ו שיש בגמ' כאן).

כל טוב,

יעקב מנטרוז