12th Cycle dedication

CHULIN 116 (Shmini Atzeres) - l'Iluy Nishmas Chaim Noach ben ha'Chaver Reb Yehudah (Kruskal). Dedicated by his son and family.

1)

TOSFOS DH CHADA MI'TARTI

תוספות ד"ה חדא מתרתי

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not ask that Chametz grows from the ground.)

משמע אע"ג דלא הדר דינא

(a)

Explanation: This implies that the question would hold up even if we could not make a Tzad ha'Shaveh.

וא"ת א"כ מיד כשאמר חמץ בפסח יוכיח נפרוך שכן גדולי קרקע ושוב לא יוכל לומר כלאי הכרם יוכיח

(b)

Question: If so, when the Gemara said that Chametz on Pesach should be proof, we should ask that Chametz grows from the ground. This would make us unable to prove anything from Kilai ha'Kerem!

וי"ל דמתחלה היה יכול לומר חמץ בפסח וכלאי הכרם יוכיחו דהוו להו תלתא

(c)

Answer #1: It could have already said that Chametz and Kilai ha'Kerem should prove (regarding being forbidden from benefit), as this would be three sources.

ועוד דהוה מצי למימר בשר תקרובת עבודת כוכבים יוכיח

(d)

Answer #2: Additionally, it could have said that meat sacrificed to idols should be proof.

וכי תימא מה לתקרובת שכן מטמא

1.

Implied Question: One might say that sacrifices to idols are different, as they are impure. (How could it learn from sacrifices to idolatry?)

הא דמטמא היינו מדרבנן כדפרישית בפ"ק (לעיל דף יג: ד"ה תקרובת)

2.

Answer: They are only impure according to Rabbinic law, as I explained earlier (13b, DH "Tikroves").

2)

TOSFOS DH IKRAN

תוספות ד"ה עיקרן

(SUMMARY: Tosfos explains when branches and straw that are part of Kilayim become forbidden from benefit.)

משמע שאף הקשים והעץ נאסרין

(a)

Explanation: This implies that even the straw and wood are prohibited.

וכן משמע בפרק כל שעה (פסחים דף כו:) דאמרינן תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה או בקשים של כלאי הכרם חדש יותץ

(b)

Proof: This is implied in Pesachim (26b), as the Gemara there says that if a new (earthenware) oven was lit with peels of Orlah or straw of Kilai ha'Kerem, it should be broken.

ותימה דבפרק האשה שנפלו לה נכסים (כתובות דף פ.) משמע דשרו גבי המוציא הוצאות על נכסי אשתו עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות

(c)

Question: This is difficult. In Kesuvos (80a), the Gemara implies this is permitted. It discusses a person who spent money on the possessions of his wife, who is a minor (and later refuses the marriage through Miun). Rav Yehudah ruled regarding a bundle of branches. (The Halachah is that if he had benefit from her possessions, even a small amount, there is no reckoning of how much he receives back from her. Rav Yehudah ruled this is even true if he took a bundle of branches and gave them to his animal.)

רב יהודה לטעמיה דאמר אכלה ערלה שביעית וכלאים הרי זו חזקה פירוש דאז אינו יכול לאכול אלא זמורות

1.

Question (cont.): This is based on Rav Yehudah's understanding that if someone used branches in a field while the trees were Orlah, or it was Shemitah, or what grew was Kilayim, he is considered to have a Chazakah (i.e. add that time to his three years of establishing a Chazakah on this property). This means that it was at a time when he could use the branches (as he was allowed to benefit for them, unlike what we stated above)!

וי"ל דקשין ועץ שהיו קודם שנזרע כלאים מותר עד שיוסיף מאתים ורוב פעמים שהפרי הוסיף מאתים ונאסרו הקשין והעץ שהיו מקודם כבר גדולין ושוב לא יוסיפו מאתים

(d)

Answer: Straw and wood that were extant before the Kilayim were planted are still permitted for benefit until they grow one two hundredth more due to the Kilayim. Many times when the fruit adds one two hundredth of growth and therefore becomes forbidden, the straw and wood that were there before the growth of the Kilayim do not add one two hundredth.

אבל ודאי כל מה שגדל אחר שנזרע כלאים אסור אף הקשין והעץ

1.

Answer (cont.): However, certainly whatever grew one two hundredth after the Kilayim was planted is forbidden from benefit, even if it is straw and wood.

3)

TOSFOS DH V'HAYSAH LAHEM

תוספות ד"ה והיתה להם

(SUMMARY: Tosfos explains what part of Kilayim is considered to have at one time been permitted.)

הקשה הרב רבי משה כהן דבפ"ק דמנחות (דף ו.) אמר אי ממשקה ישראל ה"א היכא דלא היתה להן שעת הכושר דומיא דערלה וכלאי הכרם והכא משמע דהיתה להן שעת הכושר

(a)

Question: Rebbi Moshe Kohen asked that in Menachos (6a) the Gemara says that if the source was "mi'Mashkeh Yisrael," I would say that it is only regarding things that were never permitted such as Orlah and Kilai ha'Kerem. However, our Gemara implies that they are considered to have been permitted at one time!

וי"ל דהתם מיירי ביין שעושין ממנו נסכים למזבח דבעי שיהיה ממשקה ישראל ואותו לא היה לו שעת הכושר דמה שגדל לאחר זריעת הכלאים הוא אסור (ואותו לא היתה לו שעת הכושר) ומה שגדל קודם מותר

(b)

Answer: The Gemara there is referring to wine that becomes libations for the altar, and which must confine to the parameters of "mi'Mashkeh Yisrael." The wine did not have a time when it was permitted, as what grew after the Kilayim was planted is forbidden, and what grew beforehand is permitted.

ואינו נאסר כשהוסיף מאתים אלא משום תערובת שנתערב עם מה שגדל אח"כ והגרעינים שנזרעו הוא דהיתה להן שעת הכושר

1.

Answer (cont.): The permitted part is only forbidden because it is mixed together with what grew after the Kilayim was planted. However, the seeds that were originally planted were at one time permitted.

4)

TOSFOS DH MAH L'HALAN

תוספות ד"ה מה להלן

(SUMMARY: Tosfos explains why Rebbi Shimon does not derive Basar b'Chalav is forbidden from benefit from the Kal v'Chomer mentioned earlier.)

אע"ג דאיכא למילף איסור הנאה בקל וחומר כדלעיל

(a)

Implied Question: This is despite the fact that one can derive the fact that it is prohibited from benefit from a Kal v'Chomer, as stated earlier. (Why does Rebbi Shimon hold otherwise?)

קא סבר אין ג"ש למחצה ויליף מיניה אף היתר הנאה וההוא דלעיל סבר דאהני ג"ש ואהני ק"ו

(b)

Answer #1: Rebbi Shimon holds that one cannot make a Gezeirah Shaveh halfway, and we should therefore derive that it is even permitted for benefit. The Gemara earlier held that one can derive this Gezeirah Shaveh, and yet use the Kal v'Chomer to show that it is prohibited from benefit.

אי נמי משום דבההוא קרא דטרפה איירי נמי בקדשים שיצאו חוץ למחיצתן כדאמר פרק בהמה המקשה (לעיל דף סח:) דאסירי אף בהנאה וגלי לן ק"ו דילפינן מינייהו ור"ש דהכא סבר דפשטיה דקרא בטרפה מיירי

(c)

Answer #2: Alternatively, the Pasuk regarding Treifah is also referring to Kodshim that went out of their boundary as the Gemara states earlier (68b), and they are even forbidden from benefit. The Kal v'Chomer teaches that we derive from them. Rebbi Shimon here argues that the simple understanding of the Pasuk is only regarding Treifah (and therefore Basar b'Chalav is not forbidden from benefit).

5)

TOSFOS DH HA'MA'AMID

תוספות ד"ה המעמיד

(SUMMARY: Tosfos explains why cheese of a Nochri is prohibited because of its contact with Neveilah.)

תימה דבגמרא מפרש טעמא דאסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותם בעור קבת נבלה מאי איריא נבלה אפילו כשרה נמי

(a)

Question: This is difficult. The Gemara explains that the reason that they forbade cheese of a Nochri is because it sits in the skin of the stomach of a Neveilah. According to our Gemara, why should it make a difference if it is a Neveilah? Even if it would be from a kosher animal it should be forbidden!

ויש לומר דמשום בשר בחלב לא היו אסורין מספק משום דליכא אלא איסורא דרבנן דדרך בישול אסרה תורה

(b)

Answer: We would not have forbidden cheeses due to a possibility of Basar b'Chalav because there is only a possible Rabbinic prohibition, as the Torah only forbade Basar b'Chalav when meat and milk are cooked together.

116b----------------------------------------116b

6)

TOSFOS DH CHAISHINAN

תוספות ד"ה חיישינן

(SUMMARY: Tosfos observes that we do not rule like Rav Huna.)

לא קיימא לן הכי דהלכה כשמואל דמשני מתניתין בשינויא אחרינא

(a)

Opinion: We do not rule this way, as we rule like Shmuel who explains the Mishnah differently.

ואנו מעמידין בקבת עגלים שאנו לוקחים מן העובדי כוכבים ולא חיישינן שמא ינק מן הטמאה

1.

Opinion (cont.): We do let cheese stand in the skin of the stomach of calves that we purchase from Nochrim, and we do not worry that they nursed from a non kosher (or Treifah) animal.

7)

TOSFOS DH CHADA

תוספות ד"ה חדא

(SUMMARY: Tosfos questions the novelty of teaching that the stomach of a dead Nochri animal is Neveilah.)

תימה מאי קא משמע לן דקבת עובד כוכבים נבלה הא שמעינן מפרק קמא במתניתין ולא הוה ליה למיתני הכא אלא קבת עובד כוכבים אסורה

(a)

Question: This is difficult. What is the novelty of teaching that the stomach of a Nochri's dead animal is considered Neveilah? We already know this from the first chapter of Chulin (13a)! The Mishnah should have only said that the stomach of a Nochri owned animal is forbidden!

8)

TOSFOS DH U'MI

תוספות ד"ה ומי

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not ask a question on Shmuel from the Mishnah.)

בלאו הכי הוה מצי למיפרך ממתניתין על שמואל

(a)

Implied Question: Without another statement of Shmuel, the Gemara could have asked a question on him from the Mishnah. (Why didn't it do so?)

אלא הא עדיפא ליה דמדמפרש שמואל מתניתין אלמא סבר כוותה

(b)

Answer: Rather, it would rather ask a contradiction in Shmuel himself. Since Shmuel is coming to explain the Mishnah, it is clear that he agrees with it.

9)

TOSFOS DH KA'AN

תוספות ד"ה כאן

(SUMMARY: Tosfos explains that nowadays we are stringent regarding the milk in the stomach of a Neveilah.)

ולפי זה שריא קבת נבלה

(a)

Explanation: According to this answer, the milk in the stomach of a Neveilah is permitted.

אלא עכשיו נהגו העולם הדבר לאיסור ואין להקל ליקח קבת עובד כוכבים

(b)

Opinion: However, the custom currently is to prohibit it, and one should not be lenient to buy stomachs from animals of Nochrim.

ובדיעבד מותר דאפילו לכתחלה שרי היכא דידעינן שלא נמלחה בעורה אם לא שמכוער הדבר הואיל והחזיקו בו איסור ומיהו היכא דנמלחה הקבה בעורה אסורה ודאי משום בשר בחלב

1.

Opinion (cont.): B'Dieved it is permitted. Even Lechatchilah it would be permitted if we knew that it was not salted with its skin, if it would not be for the fact that it is an "ugly" leniency since people now treat it as forbidden. However, if the stomach was salted together with its skin it is indeed forbidden due to Basar b'Chalav.

10)

TOSFOS DH HACHI GARSINAN

תוספות ד"ה הכי גרסינן

(SUMMARY: Tosfos explains that there is a difference between liquid milk and congealed milk when it is found in the stomach.)

ולכאורה לגירסא זו קשיא מתני' דתנא כשרה שינקה מן הטרפה קבתה אסורה וכן ברייתא דלעיל בפירקין (דף קט:) קבה שבשלה בחלבה אסורה

(a)

Implied Question: It would seem that according to this text the Mishnah is difficult. The Mishnah states that the stomach of a kosher animal that nurses from a Treifah is forbidden. This is also stated by the Beraisa earlier (109b), where it says that a stomach cooked in its own milk is forbidden.

ואומר ר"ת דהני מילי חלב צלול שבתוך הקבה דלא חשוב פירשא אבל הקרוש שבתוך הקבה חשוב פירשא ואותו הקרוש לפי דבריו אפילו נמלח בתוך הקבה מותר

(b)

Answer: Rabeinu Tam says that this is only regarding clear milk in the stomach which is not considered waste. However, what is congealed in the stomach is considered waste. This congealed milk, according to Rabeinu Tam, would even be permitted if it was salted in the stomach.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF