דף ב. - דף ח:

חזור לראש הדף

א. 'היכן' חבירו?

א. לייא, וחבירו בברכות (רש"י ה:)

ב. מי לובש שחורים?

ב. כהן שנמצא בו פסול (רש"י ג:)

ג. מי נח במקום אחד?

ג. אור הנר (רש"י ח.)

ד. היכן הוזכר "שמי השמים"?

ד. רש"י ח:

ה. לגבי מה הוזכרה אבוקה? (4)

ה. לעניין השאת משואות (ב:) - בדיקת חמץ (ז:) - לעניין ירושלים (שם) - צדיקים דומים.. (ח.) לעניין הבדלה (שם)

ו. היכן מצינו 'לא פלוג' בדאורייתא?

ו. זמן שחיטה אחד לכולם (ה.)

ז. מי מצוי באשפה? ומי מנקר באשפה?

ז. עקרבים (רש"י ח.) / תרנגולת (ח:)

ח. מהי לשון חכמים? ומה אין מידת חכמים?

ח. לחזר אחר לשון צח (ג.) / לחלק היום (ב:)

ט. היכן הוזכר אור הצדיקים בעולם הבא? (2)

ט. ב.-רש"י ח.

י. מהי מידת דרך ארץ? ומהי דרך נקיי הדעת?

י. להמתין עד שיאיר המזרח (רש"י ב.) / לספר בלשון נקיה (ג.)

יא. מה עושים הזריזים? ולענין מה הכל זריזים?

יא. מקדימין למצוות (ד.) / הכל זריזין לבדיקת חמץ (רש"י ד.)

יב. מי מצא בית יותר טוב? ומי יכנס לבית מלון..?

יב. שוכר שחזר בו (רש"י ד:) / היוצא לדרך (רש"י ב.)

דף ט. - דף לח:

חזור לראש הדף

יג. מה 'עז'?

יג. ירוקי (ל:)

יד. מהו 'יומא'?

יד. חמה (יב:)

טו. מיהו מעונג?

טו. שלמה (לו:)

טז. מה היה יבש? (2)

טז. עצי מערכה (לז.) - צריד של מנחות

יז. "... הרי זה משובח"?

יז. כל המרבה בבדיקות (יב.)

יח. מי מצער את הבהמה?

יח. טיט (יא:)

יט. מי אינו נביא? ומי טיפש?

יט. חולדה (ט:) - בבלאי (יד:)

כ. מה גזרו בימי חגי הנביא?

כ. טומאת משקין (יז.)

כא. מי היה עשיר? ומי עשירה?

כא. רב אשי (ל:) - המצה (לה.)

כב. מי נמנם? ומי ער כל הלילה?

כב. ראב"א (לה.) - ליסטים

כג. היכן הוזכרו תלמידי חכמים? (3)

כג. מאכל ת"ח (יב.) / לרבות ליראה (כב:) / עירין (לג.)

כד. מהו מין חגב? והיכן הוזכר השועל?

כד. איל קמצא (טז.) - שיבולת שועל (לה.)

כה. מה עושים רוב העניים? ומי נחשב כעני?

כה. מדביקין פת באילפס ואבוקה כנגדו (לז:) - אכסניא (לה:)

כו. מה מתנועע? ומה נראה כמתנענע?

כו. ישרץ (כד:) - גחלים (כז.)

כז. מהו רימון? והיכן הוזכרו רימונים?

כז. שם מקום (ט.) - היוצא מהם (כד:)

כח. מי לא בא בערב שבת? ומי לא בא בשבת?

כח. אליהו (יג.) - אורח (שם) י

כט. היכן אין גמגום? ובמה יש כמה גמגומים?

כט. חזקה על חבר (ט.) - י"מ ברש"י (כה.)

ל. מהו 'כביצת תרנגולת'? והיכן הוזכר 'לול'?

ל. מה שמחזיק בית הבליעה (לג:) - לול היה בין כבש למזבח (לד.)

לא. מי שכח תלמודו? ומי לא זכר את המשניות?

לא. רב יוסף (יג.) - רב פפא (יז:)

לב. באלו מקומות הקלו משום ממונו של אדם? (3)

לב. או דלמא בממונא לא אטרחו (י:) - אדם בהול על ממונו (יא:) - הפסד חולין (טו:)

לג. מה נפסל בלינה? ומה אינו נשרף מחשש לינה?

לג. לחמי תודה (יג:) - תרומות טהורות (יג.)

לד. מה מביאים לפני הכלב? ומה הכלב מוצא לבדו?

לד. טריפה (כב.) - חמץ (לא:)

לה. היכן הוזכרה פרה חסומה? והיכן הוזכרה פרה אדומה?

לה. (יט:) - (כו:)

לו. היכן הוזכר הר הזיתים, היוצא מן הזיתים, ובוסר זיתים?

לו. (יד.) - (כד:) - (כה:)

לז. היכן הוזכר על שאינם כהנים שזריזים הם? והיכן הוזכר שאינם זריזים?

לז. עדות (יב:) - יאמרו בשאינם זריזים (לז.).

דף לט. - דף סח:

חזור לראש הדף

לח. מי רובץ?

לח. המשתכר (מט.)

לט. מי הם ננסין?

לט. עמודים קטנים (סד:)

מ. מהי הבשורה?

מ. שיתעשרו ישראל (נ.)

מא. מהו 'עובד מחי'?

מא. מעשה אורג (מח.)

מב. במה אדם דבוק?

מב. בגמר דבריו (מג:)

מג. מה משמע איחור?

מג. יום (ח.)

מד. מה עושים מעשבים?

מד. נייר (מב:)

מה. למי יש לב? ולמי אין לב?

מה. דקל (נו.) - בנות עם הארץ (מט:)

מו. ממה ממלא אדם כריסו?

מו. בצקות של נכרים (מ.)

מז. מי אין דרכו לשאת משאוי?

מז. עלה (סו:)

מח. מי היה כשר? ומי בקי בדינין?

מח. ישמעאל בן פיאכי - שמואל (נד.)

מט. מה שם הנהר? ומה שם הכפר? (2)

מט. חישתא (מ:) - דורא (מ.) / ברקאי (נז.) / צופים (מט.)

נ. מי נצטער בעצמו? ומי ציער אחרים?

נ. רב פפא (מ.) - הלל (סו.)

נא. מה לא איתפרש? ומה לא איתפרש שמו?

נא. סטכת (מג.) - רחלין (לט.)

נב. מה נאכל לתשעה? ומה קרב בתשעה ומחצה?

נב. לחם הפנים (מז.) - תמיד (נח.)

נג. מה שם הבגד? מה שם הכלי? ומהו 'שם דבר'?

נג. תכריכים (מ:) - סיסני (מב:) - כופת (מה:)

נד. מה חיישינן שיסריח? ומה חיישינן שלא יסריח?

נד. אחר הפסח (נח.) - מת (נד:)

נה. מה מסורת מאבותינו? ומה הלכה למשה מסיני?

נה. שאין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל (נב:) - כדי אכילת פרס (מד:)

נו. היכן הוזכרה עשירות לשבח? (2) והיכן לגנאי? (2)

נו. שיתנדבו ישראל בעשירותם (נ.) - הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן (מט.) - כותבי סת"ם (נ:) / בני אדם שקרים הם (נ.)

נז. היכן הוזכר פורים? (2) והיכן הוזכר מחיית עמלק?

נז. בתמרים עד הפורים (נג.) / הכל מודים בפורים (סח:) - סח.

נח. היכן הוזכרו מעיינות חמין? והיכן מעיינות רותחין?

נח. מים שלנו (מב.) - חמי טבריה (מא.)

נט. מהו לשון מחול? מהו לשון מצילתיים? ומהו לשון צחוק?

נט. חלילה (מח:) - מצילות הסוס (נ.) - אחוויה בידי (נז:)

ס. היכן הוזכר שבאמצע היום החמה עומדת באמצע הרקיע? (2)

ס. נ. - נח.

סא. מה הוזכר בלשון פרסי? מה בלשון ארמי? ומה בלשון הקודש?

סא. אברנים (מא.) - כוס (סא.) - נא (מא.)

סב. היכן הוזכר שאין לאכול הרבה בצל? והיכן שאפשר לאכול מעט שום?

סב. ירק חי (מב.) - מקפה (מד.)

דף סט. - דף צח:

חזור לראש הדף

סג. מהי דעת תורה?

סג. גיד הנשה וירך ימין (פג:)

סד. מי היה מלך צור?

סד. חירם (עה:)

סה. מה הותר בקושי?

סה. טומאה בציבור (עט.)

סו. מי אמר דבר שחוק?

סו. רבי עקיבא (סט.)

סז. מה פירוש 'מפרישנא'?

סז. שם מקום (צא.)

סח. היכן יש הרבה תמרים?

סח. בבבל (פח.)

סט. היכן אין לחלוחית מצוה?

סט. באכילת נותר (עב:)

ע. מיהו הנאה מכל האילנות?

ע. ארז (עה:)

עא. מי ממהר לאכול? ומי בהול?

עא. מי שידיו יפות (צ:) - הטרוד להקריב הפסח (עב:)

עב. מה ילפינן מ'ושמחת בחגך'?

עב. כל מיני שמחה (ע.)

עג. מיהו בנו של רב סלא חסידא?

עג. רב יוסף (עג:)

עד. מי הם זריזים? ומי הם זריזות?

עד. בני חבורה (פה.) - בנות (פט.)

עה. מי כחו בקרבו? ולמי אין עוד כח?

עה. חלא מתמהא (עה.) - חלא דחלית ביה חדא זמנא (עד:)

עו. מי מראהו צלול? והיכן נראה עשן?

עו. מוהל הבשר (עד:) - על הנהרות (צד:)

עז. מי שכח ואכל? ומי שכח מה נאמר לו?

עז. השמש (פו.) - העבד (פח:)

עח. מי הם שפלים? ומה עושים צרי העין?

עח. הבנים (פט.) - שורפים את המעט שנטמא ואת הנותר לפני הבירה (פא:)

עט. מהו דבר פלא? ומה לא התפרש מהיכא?

עט. כתב הלוחות (פז:) - דאפילו פיגול טעון עיבור צורה (פב:)

פ. היכן הוזכר בסוגיות 'אבינו שבשמים'? (2)

פ. אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת (פה:) / שנתנכרו מעשיו (צו.)

פא. מי שכח דבר מתלמודו? ומי לא ישכח התלמוד?

פא. רבי אליעזר (סט.) - ישראל שגלו לבבל (פז:)

פב. היכן הוזכרו דברי המשנה "אם לא עכשיו אימתי"?

פב. הולך אצל בקי ללמדו (עב:)

פג. מה הותר מפני הבושה? (2) ומה עבדינן כדי לבייש?

פג. לבעול יבמתו סמוך לווסתה (עב:) / הכלה הופכת פניה (פו.) - שורפים לפני הבירה מעצי המערכה (פא:)

פד. מי אמר דבר תימה? ומי שאל שאלה שאינה הוגנת?

פד. רבי טרפון (עב:) - רבין - אבין תכלא (ע:)

פה. מי היה בחבורה גדולה מאד? ומי בא באסיפת חברים?

פה. רבי אבהו (עב.) - קרבן חגיגה (עו:)

פו. מה דין המתרחק מירושלים? ומה דין המתרחק הרבה מירושלים?

פו. מתרחק נפטר מפסח וחגיגה (ע:) - מתרחק הרבה לא הטריחוהו לחזור לשרוף (פא:)

פז. מי הם דרשנים גדולים? מי הכין לבבו לדרוש? ומהו מדרשו של יהוידע הכהן?

פז. שמעיה ואבטליון (ע:) - עזרא הסופר (פז.) - הבא ממותר חטאות לקח בדמיו עולות (עג.)

דף צט. - דף קכא:

חזור לראש הדף

פח. מי נתגאה?

פח. קרח (קיט.)

פט. מהו כארס?

פט. שרף החזרת (קטז.)

צ. מהו מדרש?

צ. קידוש במקום סעודה (קא.)

צא. במה אין ממש?

צא. בלשון אחר (קז:)

צב. מה עושין בספרד?

צב. מייבשין חיטים ישנים במחבת (קט.)

צג. מי חיישינן שיפשע?

צג. היושב בסעודה בע"פ סמוך למנחה (קז.)

צד. מה גורם לעיורון? (4)

צד. מן דסריק רישיה יבש - מן דשתי טיף טף - מן דסיים מסני אדמייתניה כרעא (קיא:) - השותה מים מן הנהרות ומן האגמים בלילה (קיב.) - פסיעה גסה (קיג.)

צה. מי זוכה לאריכות ימים?

צה. כל החותם מקדש ישראל והמבדיל בין קודש לחול (קד.)

צו. מה מחברים לברכת המזון?

צו. ברכות ההבדלה (קב:)

צז. היכן הוזכר יהושוע (בן נון)? (2)

צז. קיא: - קיז. - קיט:

צח. מה יש לעשות יותר מכפי היכולת?

צח. להתחזק במצוות (קיב.)

צט. מי חביבה בשעתה? ומי לפעמים חביבה?

צט. מצוה (קה:) / ריפתא (קו:)

ק. את מי ביישו ברבים? ואת מי ביישו ביחיד?

ק. רבא (קי.) / ר' יוסי (ק.)

קא. מיהו מגסי הרוח? ולמה גורמת פסיעה גסה?

קא. הנוטל ידיו לפירות (קו:) / נוטלת מאור העיניים (קיג.)

קב. היכן הוזכר חנוכה? והיכן הוזכר מלכי חשמונאי?

קב. קח: / קז:

קג. מי חיבב את רב הונא? ומי חיבב את דברי ר' יוסי?

קג. רבא (קיד:) / רשב"ג (ק.)

קד. מה נאמר אפילו בשוק? ומה הותר אם היה בשוק?

קד. זמן (קג.) / זוגות (קי.)

קה. במה מאריכין קצת? במה האריכו הרבה? ומיהו ארוך?

קה. ברכת הטוב והמטיב (קד:) / בסעודה מע"ש עד שחשיכה (קה.) / רב (קיט:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת פסחים