חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חזור לראש הדף

א. מיהו "רשיעא בר רשיעא"?

א. הבא על אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו (כריתות ב:)

ב. שני דברים אסורים בלב ובמעשה – אחד עיקרו בלב ואחד עיקרו במעשה, מי הם?

ב. מגדף ישנו בלב - כפיפת קומתו הוי מעשה (כריתות ג:-ד.)

דף ו. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

ג. 2,4,8 לגבי מה נאמר?

ג. ת"ש המפריש ב' סלעים וכו' מא"ל דזבין בד' וכו' דשוי תמניא (כז:)

ד. מי נשבעו בבית המקדש? (מס' מעילה)

ד. רשב"ג / בבא בן בוטא (ח.)

ה. מי נקרא 'אשם חסידים'?

ה. אשם תלוי שבא בנדבה (כה.)

ו. מה מראה הצלחה בעסקים? (מס' מעילה)

ו. תרנגול המשביח (ה:)

ז. למה דומים מגדף ועובד ע"ז? (מס' מעילה)

ז. מגדף לאדם האומר לחברו גרפת את הקערה וחסרת - עובד ע"ז לאדם האומר לחברו גרפת את הקערה ולא חסרת (ז:)

ח. איך נקראת שקילה מדויקת? (מס' מעילה)

ח. עין בעין, בד בבד (ה.)

ט. מי נקראו "טובינא דחכימי"?

ט. רבי אלעזר (יג:)

י. אחות אחי ולא אוחותי הכיצד?

י. אחים מאב משותף ולאח אחד יש אחות מאמא משותפת (יג:)

יא. לשון אחר בגמ' למילים "אמר מר"!

יא. נחזור על הראשונות. (ח.)

יב. האם יתכן שלגוי מותר לשבות בשבת?

יב. לגר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד ע"ז לר"ע שובת כיהודי ביו"ט ולת"ק כיהודי בחוה"מ (ט.)

יג. את מי כותשין במכתש ואינו סממנין?

יג. האויל (יא.)

יד. איזה קטע מהגמ' נאמר בתפילה כל יום?

יד. פיטום הקטורת (ו.)

טו. היכן מצאנו "ידיעה" שמחלקת וגורמת לפטור מקרבן?

טו. לפי חכמים בידיעה לחצי שיעור (יב:)

טז. היכן מצאנו בדינו טומאה וטהרה נ"מ בין בהמה חיה ועוף לדגים וחגבים?

טז. המפלת נ"מ אם מביאה קרבן או לא.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת כריתות