דף ב. - דף כ:

חזור לראש הדף

א. מי שמָח?

א. רב אסי (יט:)

ב. מהו 'מבוג'?

ב. שם חכם (ט:)

ג. מהו 'ברניש'?

ג. שם מקום (יא.)

ד. מהו 'בי חרמך'?

ד. שם מקום (ג:)

ה. מי היה מלך פרס?

ה. איזדגר (יט.)

ו. מי הם שלוחי ישראל?

ו. ישראל במעמדן (יט.)

ז. מה עושים עם הגלגל? (2)

ז. חובטים את הכותנה (יח:) / מעלין מוכני מהבור (כ.)

ח. מה פירוש 'טורא שלויא'?

ח. הר נשפה (יב:)

ט. היכן הוזכרה תורת משה? (2)

ט. תורת משה עבדי (ד.) / מתורת משה רבינו (יח:)

י. היכן הוזכרה בטנו של אדם? (2)

י. שוכב על בטנו (ה.) / שומן הבטן (ח:)

יא. מהו לשון צף? ומהו לשון סורסי?

יא. קופיא (ו.) - תכוסו (ד.)

יב. היכן הוזכר ת"ח? והיכן הוזכר ע"ה?

יב. ת"ח (טז.) - ע"ה (יב:)

יג. אילו דרכי לימוד לתלמידים הוזכרו בסוגיות? (2)

יג. ישנה בדרך קצרה (ב.) / לחדד בה תלמידיו (יג.)

יד. היכן הוזכר הפסוק "מוצא שפתיך תשמור ועשית"? (2)

יד. ב. / ד:

טו. היכן הוזכר הקרא 'קדש המלך'? והיכן הוזכר הקרא 'הדרת מלך'?

טו. יד. / יד:

דף כא. - דף נ:

חזור לראש הדף

טז. מה מגונה? (2)

טז. מום גלוי (לו:)/ להוציא פרשי של פר (נ.)

יז. מיהו גברא רבה?

יז. רב יוסף (מד.)

יח. מה נמסר מאת ה'?

יח. מצוות בנין הבית לדוד (לג.)

יט. מה הפירוש 'לרבו'?

יט. לגדולה (כח.)

כ. היכן הוזכרו פגעים?

כ. שיר של פגעים (כד.)

כא. מי שאל דבר חכמה?

כא. לוי (ל:)

כב. היכן הוזכרה יריחו?

כב. כא:

כג. מהו גביני? ומהו כתפי?

כג. שם איש (כא:) - שם מקום (לז:)

כד. היכן הוזכר ביהמ"ד? (2)

כד. כי איתשיל (לח:) / בית מדרשו של ר"י (מא:)

כה. מי היא אם שאינה אמא?

כה. אם שבאצבע (מ:)

כו. היכן הוזכר נחל קדרון? (2)

כו. לד:/לה./לט.

כז. מה עושים לכדים של חרס?

כז. אוזן (כד.)

כח. היכן הוזכר הפסוק 'הנוטה כדוק'?

כח. לה:

כט. היכן הוזכר נירון קיסר? והיכן הוזכרה איזבל?

כט. כה.-לא.

ל. מה גדל בשולי החביות? ומה יש בשולי הקדירות?

ל. יבחושין (כב.) - קיפה (לה.)

דף נא. - פ:

חזור לראש הדף

לא. מהו בול?

לא. מלא אגרוף (סב.)

לב. מהו פרך?

לב. שם מקום (עב:)

לג. מי חזר בו?

לג. רב יוסף (סב.)

לד. מי חשוב מאד?

לד. תולתן (עב.)

לה. מהו 'לא נעול'?

לה. מוגף (נה:)

לו. מי משך את ר"ש?

לו. תלמידי ר"י (נג:)

לז. מי עינה את עצמו?

לז. דוד (נד:)

לח. על מה שמו פסכתר?

לח. על אש המזבח (סא:)

לט. היכן הוזכרה דאגה?

לט. חופף (נד.)

מ. היכן הוזכר שמשון?

מ. פה:

מא. מהי עירו של שמואל?

מא. הרמה (נד:)

מב. מי אוכל? ומיהו טורף?

מב. מזבח בחלקו של יהודה (נג:) - בנימין (נג:)

מג. היכן הוזכר אדם הראשון?

מג. נח.

מד. היכן הוזכרה קרית יערים?

מד. נד:

מה. מה ילפינן מקרא ד"ובין כתיפיו שכן"? (2)

מה. שבנימין נעשה אושפזיכן לה' (נד.) / שמקום המקדש הוא בירושלים (נד:)

דף פא. - דף קי:

חזור לראש הדף

מו. מהו נבו?

מו. שם עבודת כוכבים (צו.)

מז. מהו טיחיא?

מז. מין לחם (צה:)

מח. מהו בקולסי?

מח. מקלות (קה.)

מט. מי ראשו רחב?

מט. מגרפה (צט:)

נ. מי נאנס ללמוד?

נ. ראב"ש בבית הכסא (קב:)

נא. מיהו גברא רבה?

נא. ר' יוסף (ק:)

נב. מתי איכא חולשא?

נב. בעבודת יוה"כ (פו:)

נג. היכן הוזכרו עיזים?

נג. נוצה של עיזים (צג:)

נד. היכן הוזכר נירון קיסר?

נד. צג:

נה. מה אינו אורח ארעא? (2)

נה. לתקן כלי קודש באופן דמחזי כעניות (פח.) / שרץ אליהו לפני אחאב (קב.)

נו. היכן הוזכרו גסי הרוח? (2)

נו. מצנפת מכפרת על גסי הרוח (פח:) / משל על גסי הרוח (צו:)

נז. כלפי מה הוזכרו נתר ואוהל? (2)

נז. דאין מכבסים בגדי כהונה בהם (פח.) / דדם חטאת בעי ז' סממנין (צה.)

נח. מה ילפינן מהפסוק 'ממשקה ישראל'?

נח. דצריך להביא מנחות מן המותר לישראל (פח.)

נט. היכן הוזכר הפסוק "הנוטה כדוק שמים"?

נט. פה:

ס. היכן הובא הפסוק "ואחריתה כיום מר"? (3)

ס. צט./צט:/ק:

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים