דף ב. - דף כא:

חזור לראש הדף

א. מי מת באב?

א. אהרון הכהן (יב.)

ב. מי נקרא יהודי?

ב. כל הכופר בע"ז (יט:)

ג. מיהו גבה עינים?

ג. ההולך אחר עיניו (ה:)

ד. מי היה אביו של רב?

ד. אייבו (ה.)

ה. מה לא איתפרש? (2)

ה. מעשה דר"ח חזיה וכו' (ה:) / טורמסין (יב.)

ו. מהי פת שאינה לחם?

ו. שתיים באפריקי (ד:)

ז. מהו כפרי, ומהו כתפי?

ז. שם מקום (ד: - ה.)

ח. מהו 'פגי'? ומהו 'פיגה'?

ח. בית פגי (יד:) – שם הר (ה:)

ט. מי כשירה? ומי יפה לבריות?

ט. שלישית חכמה (יז:) – רוח צפונית (טו.)

י. איזו חזקה הוזכרה בסוגיות?

י. אין אדם טורח בסעודה ומפסידה (ח.)

יא. מיהו נשיא? ומיהו נשיא בעמיו?

יא. הלל (ה.) – ר' אבהו (יד.)

יב. מי נקרא מנהיג? ומיהו חכם גדול?

יב. ר' אבהו (יד. ) – ר"ע (יב.)

יג. היכן הוזכר פורים, והיכן הוזכר אחשורוש?

יג. יב: - י:

יד. היכן הוזכרו מלכי פרס, שרי פרס וחיל פרס?

יד. הרודים את העם ה.) –שרי פרס ( י:) - יב.

טו. היכן הוזכר דבעי' שתהא אימת הדיינים על הציבור? (2) והיכן הוזכר שתהא אימת המלך על הציבור?

טו. כנגד מקל ורצועה תהא זריז (ז:) / בעלי קומה ומראה (יז.) - שום תשים וכו' (יט:)

דף כב. - דף נא:

חזור לראש הדף

טז. מהי חנות?

טז. שם מקום בירושלים (מא.)

יז. מי הם בורים?

יז. בריונים (לז.)

יח. מי היה אב"ד?

יח. מר עוקבא (לא:)

יט. מהו 'דמהריא'?

יט. שם מקום (כט:)

כ. היכן הוזכר שד? (2)

כ. הורמיז (לט.) / שמא שד הוא (מד.)

כא. היכן הוזכרה אשקלון?

כא. מפני נשים .. באשקלון (מד:)

כב. מה עמוק? ומה עמוק מאד?

כב. קש דינא (מב.) – מאקרא דאגמא (לח:)

כג. מה גנאי הוא (2)? ומה מגונה הוא?

כג. גנאי לת"ח לישב אצל ע"ה בסעודה (כג.) / גנאי לב"ד שיצאו במחלוקת (מב.) – מגונה לישכב פרקדן (מה.)

כד. היכן הוזכרו הגזלנין והחמסנין? (2)

כד. הוסיפו עליהן וכו' (כה:) / מפני הגזלנין וכו' (לח.)

כה. מיהו בן שאינו בן? ומיהו אבא שאינו אב?

כה. בן אלעשה (כב:) – יער (לט:)

כו. היכן הוזכר הפסוק 'והנערה יפה עד מאד'? (2)

כו. כב. / לט:

כז. היכן הוזכר הא דסהדי שקרי אאוגרייהו זילי? (2)

כז. כט. / לז:

כח. היכן הוזכרה הגדה? (2) והיכן הוזכר 'ספר הגדה'?

כח. הגדת עדים (לא:) / מה לך אצל הגדה (לח:) – מצאתי בספר הגדה (לא:)

כט. היכן הוזכרה שושן הבירה? והיכן הוזכרו מדי ופרס?

כט. כד. – כב.

ל. היכן הוזכרו ת"ח ששונאין זה את זה? והיכן הוזכרו ת"ח שמחבלין זה לזה?

ל. כט. – כד.

דף נב. - דף פב:

חזור לראש הדף

לא. מהו סבטאי?

לא. שם יהודי (סד.)

לב. מיהו שלומיאל?

לב. זמרי (פב.) (שייך לחודש הנוכחי)

לג. היכן הוזכר פרעה? (2)

לג. נתתיך אלוהים לפרעה (נב.) / ויאמרו אל פרעה (סז:)

לד. היכן הוזכר אליהו? (2)

לד. אלמנה שאמרה לאליהו (נב.) / אליהו הצדיק (סג:)

לה. היכן הוזכרה עז? (2)

לה. עיזא (נט:) / ברחא (סג:)

לו. היכן הוזכרו מרגליות? (2)

לו. נט: / סח.

לז. היכן הוזכר סלמנדרא? (2)

לז. סג: / סד:

לח. מה אין לעשות בביהמ"ד? (2)

לח. לישן (עא.) / להכנס בכלי זין (פב.) (שייך לחודש הנוכחי)

לט. מי היה בוכה? ומי בוכה תמיד?

לט. רבן גמליאל (פא.) - תנין (נט:)

מ. היכן הוזכר אוחז את העינים? (3)

מ. מעונן (סה:) / ולא האוחז את העינים (סז.) / (סז:)

מא. היכן הוזכרו שקצים ורמשים? (2)

מא. חבר קטן (סה.) / אכלי שקצים ורמשים (ע.)

מב. היכן הוזכר פורים? היכן הוזכר המן?

מב. סד: / סב:

מג. מה הותר לעשות לנחש משום פיקו"נ? (2)

מג. לגרותו עם עקרב שלא יזיקו / צד נחש (סז:)

מד. היכן הוזכר הפסוק "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"? (2)

מד. ס. / סח.

מה. היכן הוזכר ניחום אבלים? (2) והיכן הוזכרה הבריית אבלים?

מה. ע. / סג.

דף פב. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

מו. מהו 'מני'?

מו. שם ע"ז (צב.)

מז. מי אינו מת לעולם?

מז. אורשינא (קח:)

מח. מי מצער את ישראל?

מח. אמגושי (צח.)

מט. מי אינה מארץ ישראל?

מט. אנטוכיא (צו:)

נ. היכן הוזכרה אסתר? (2)

נ. הדסה (צג.) / מגילת אסתר (ק.)

נא. היכן הוזכר שגוי כבהמה? (2)

נא. דם כותית כדם בהמה (פב.) / עם הדומה לחמור (פו.)

נב. כיצד נקראת כנסת ישראל? (2)

נב. גבירה (פב.) / אמו (קב.)

נג. מהו לשון ערבי? ומהו לשון פרסי?

נג. אלקום (פב:) - בינאי (צה.)

נד. מיהו חסיד? ומי היה חסיד גמור?

נד. דוד (קז.) - דניאל איש חמודות (צח:)

נה. היכן הוזכר לימוד תורה לשמה? (2)

נה. העוסק בתורה לשמה (צט:) / שמתוך שלא לשמה בא לשמה (קה:)

נו. היכן הוזכר שהקב"ה נקרא איש? (2)

נו. קג. / צו:

נז. מה ילפינן מקרא ד"יתקע בשופר גדול"? (3)

נז. בשישית קולות (צז.) / שאול מוציאין ממנו בקולי קולות (צב.) / שי' שבטים באים לעולם הבא (קי:)

נח. היכן הוזכר המן? (2) והיכן הוזכר אחשוורוש?

נח. צו: / צז: - קב:

נט. היכן הוזכר ריח האפרסמון? ומה אינו אפרסמון?

נט. מפקידין אפרסמון (קט.) - פלייטון אינו אפרסמון (קח.)

ס. היכן הוזכר שמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"ב? (2)

ס. צט. / קז.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת סנהדרין