דף יז. - דף מו:

חזור לראש הדף

א. מהו כרתי?

א. כרישין (יח.)

ב. מהו פארי?

ב. צומח (יט.)

ג. מי מתוקה?

ג. רוח צפונית (כה.)

ד. מיהו רופא?

ד. מוהל (כא.)

ה. מהו שיוסקי?

ה. שקדים (כא:)

ו. מיהו שכחת?

ו. בנו של ר' חנינא (כו.)

ז. מה גנאי הוא?

ז. אילן סרק (כה:(

ח. מי קשה כאבן?

ח. מלח סדומית (כ:)

ט. מה מחליד? (2)

ט. סלעים (יט.) / זרעים (יט:)

י. מיהו גדול העיר?

י. רבא (כב.)

יא. מי מרעדת ונדה?

יא. מרפית לארעאי (יז:)

יב. היכן הוזכרו תפילין?

יב. תיתורא דתפילין (כא.)

יג. מה לא ראוי לשום אדם?

יג. קלניתא (כ.)

יד. כיצד נקרא שד? וכיצד נקרא מלאך?

יד. שעיר / בן נץ (כה.)

טו. היכן פרש"י דאומן הוא מקיז דם? (4)

טו. כ. / כא. / כא: / כג.

דף מז. - דף עו:

חזור לראש הדף

טז. מהו עצרן?

טז. אחי ר' חייא (נב.)

יז. מיהו מרתא?

יז. קמצן (נב:)

יח. מה אין בים?

יח. חולדה (עד.)

יט. מיהו רשע? (2)

יט. משיג גבול (נה.) / ההולך בדאיכא דרכא אחרינא (נז:)

כ. מי בן יום, ובים?

כ. ראם (עג:) - עד:

כא. למי קדם רב? (2)

כא. לר' יוסף (נא.) / לר"י (נא:)

כב. היכן הוזכר 'שחרית'?

כב. תרגום של נשאתי (מז.)

כג. מה דין סיוד וכיור? (2)

כג. קונה בנכסי הגר (נג:) / אין לעשות כן בזמן הזה (ס:)

כד. היכן הוזכרו צעצועים?

כד. מעשה צעצועים (נד.)

כה. מהו לשון 'הומה ורעש'?

כה. ורשיקו (סז:)

כו. מה עונשו של משיג גבול?

כו. מקטע רגליהון (נה.)

כז. מי רב שהוא רב ואבא שאינו אב?

כז. רב (נב.)

כח. מיהו קרנא? והיכן הוזכר? (2) ומהו קרנא?

כח. מדייני גולה (נא.-ע.) / כנף (עד.)

כט. מיהו אדם גדול וחשוב? ומיהו אדם אלים? (2)

כט. רבי בנאה (נח.) - טבי (מח:) / גזלן

ל. כיצד נקרא סולם קטן, כלי קטן, נהר קטן, שרץ קטן, ודג קטן?

ל. סולם המצרי (נח:) - טפיח (סג.) - מישן (עג.) - טינא (עג:) - גילדנא (עג:)

דף עז. - דף קו:

חזור לראש הדף

לא. מי שמח?

לא. רב פפא (עז:)

לב. מי היה חסיד?

לב. אלימלך (צא.)

לג. מיהו איש רומי?

לג. רבינו חננאל (פו:)

לד. פת במלח תאכל...?

לד. ומים במשורה תשתה (פט:)

לה. מה לא איתפרש? (2)

לה. שורבינא (פ:) - דייני צפורי (עט:)

לו. ובילע המוות לנצח...?

לו. ומחה ה' דמעה וכו' (פח.)

לז. מהו צלמון? ומיהו שלמון?

לז. שם מקום (פב:) - אבי בועז (צא.)

לח. מיהו רכב? ומי היא עדאל?

לח. אבי יונדב (צא:) - אם נצבת (צא.)

לט. מי היה תלמידו של רבי ינאי?

לט. רבי יוחנן (פד:)

מ. ראשון ראשון ...? אחרון אחרון ...?

מ. ראשון ראשון קנה (פו:) - אחרון אחרון גרוע (פ.)

מא. היכן הוזכרה מלכות יון? ומהו לשון יון?

מא. פ. - סיטון (פח.)

מב. היכן הוזכר הפס' "צדיק כתמר יפרח"?(2)

מב. עח:/פ:

מג. היכן הוזכר הפס' "והשיב את הגזילה"? (2)

מג. פח./פח:

מד. מי נופל בגיהנם? (4) ומי חולף על פתחו של גיהנם?

מד. גס רוח / המתלוצץ / המתייהר / הפורש מד"ת (עח:-עט.) - החמה (פד.)

מה. היכן נזכרה מגילת אסתר? היכן הוזכרה אסתר? והיכן הוזכר המן?

מה. קראה סירוסין (פ.) - הדסה (עח:) - אימיה דהמן (צא.)

דף קז. - דף קלו:

חזור לראש הדף

מו. מהו ניתאי?

מו. שם חכם (קיא.)

מז. מי היה לוי?

מז. אחיה השילוני (קכא:)

מח. מי היה זקן?

מח. ר' ינאי (קיא.)

מט. מהו מדרישבא?

מט. שם מקום (קכו:)

נ. מי בא לחידודי?

נ. אבא (קכג:)

נא. היכן הוזכר הדס?

נא. הדס שוטה (קכו:)

נב. היכן הוזכרו ביצים?

נב. טרופות בקערה (קכב.)

נג. מיהו בנו של יחיאל?

נג. עובדיה (קטז.)

נד. היכן הוזכרה בת מלך?

נד. קכא.

נה. מיהו 'בני' שאינו בן? (2)

נה. שכחת ברי (קכו.) / עבדי (קכז:)

נו. מיהו חכם שאינו חכם? (2)

נו. בנות צלפחד חכמניות (קיט:) / פקח ונתחרש (קכח.)

נז. מהי קללה? ומהי הקלקלה?

נז. מת בלא בנים - הרואה במיתת בנו (קח.)

נח. היכן הוזכרו המדרשים? (2)

נח. ספרי דבי רב (קכד:) / הגדות (קלד.)

נט. אלו ימים טובים נזכרו בסוגיות? (3)

נט. כ"ד בטבת (קטז.) / ט"ו באב / יוה"כ (קכא.)

ס. היכן הוזכרה מליצה, היכן הוזכר עלילה, והיכן מילתא דבדיחותא?

ס. קלד. - קיט: - קלד.

דף קלז. - דף קסו:

חזור לראש הדף

סא. מהו 'הינא'?

סא. אחת בלשון יווני (קסד:)

סב. במה חפץ ר' יהודה?

סב. בהרווחה דבת (קמא.)

סג. כיצד נקרא אדם בטל?

סג. שרכא (קלט.)

סד. היכן מצינו רובו ככולו?

סד. כולה שתא חמימא - רוב השנה (קמז.)

סה. אין לו להקב"ה בעולמו...?

סה. אלא יראת ה' (קסד:)

סו. מיהו דיין, ומיהו גברא רבא?

סו. ר' נתן (קנג:) - ר' ספרא (קמד.)

סז. היכן הוזכרה עת צרה, והיכן עת הוראה?

סז. ז. הואיל ואינו שוטה ממש (קנה:) - פירוש של שוטים (קלז:)

סח. היכן הוזכר שוטה, והיכן הוזכרו שוטים?

סח. קמה:

סט. היכן הוזכר יום המעונן, והיכן יום סגריר?

סט. מעורב יום המעונן (קמז.) - טורדו ביום סגריר (קמו.)

ע. היכן הוזכר זהב? (3) (חוץ מפרק גט פשוט)

ע. מאיר את היום כזהב (קמז.) / מקרא דלכסף וזהב (קמט.) / כמו כסף וזהב (קנ:)

עא. היכן הוזכר שמן המנחות, והיכן שמן המנורה?

עא. משם היו מביאים שמן למנחות (קמה:) - שמן זית מדליקים במנורה (קמז.)

עב. היכן הוזכרה קללת האדם, והיכן קללת הדיוט?

עב. בעצבון תאכלנה (קמה:) - על תהי קללת הדיוט קלה בעינך (קמג.)

עג. היכן הוזכר קול חכמה, דרך חכמה, דבר חכמה?

עג. קמה: - קנה:

עד. היכן הוזכרו ימים טובים? (2) והיכן הוזכר יום טוב? (2)

עד. והא איכא שבתות וימים טובים (קמו:) / שדורש בימים טובים - מוצאי יו"ט אחרון של חג / יו"ט של עצרת

עה. היכן הוזכרה טלית, היכן הוזכרו טליתות והיכן הוזכרו תפילין?

עה. טלית של שותפין (קלז:) - טליתות שראויין לקפל (קסו:) - מעלין לו תפילין (קנא.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא