דף טו. - דף מד:

חזור לראש הדף

א. מהו סיכרא?

א. שם מקום (מב.)

ב. מי גסים הם?

ב. תמרים ורימונים (כא.)

ג. מי היה סופר?

ג. רב חיננא בר שילת (טו.)

ד. מהי שפת יתר?

ד. גוזמא (לח.)

ה. מהו טורא שליוא?

ה. הר נשפה (טו.)

ו. היכן הוזכר בנימין?

ו. כתרו את בנימין (טז:)

ז. היכן הוזכרה ספינה? (2)

ז. בורח בספינה (לא:) / טבעה ספינתו (כט:)

ח. היכן הוזכר תלמי המלך?

ח. כא:

ט. מה נכתב בקיצור סופרים?

ט. יומא חרא (יז.)

י. היכן הוזכר בית המדרש? (2)

י. ארזא דבי רב (כ:) / יושבים בבית המדרש (לג.)

יא. כלי זכוכית, ישתמש בהם? (2)

יא. לא ישתמש, בפיקדון, ולעצמו. (כט:)

יב. מי היה אביו של רבי ירמיה?

יב. ר' אבהו (טז:)

יג. מי היה בנו של רב? ומי היה תלמידו?

יג. חייא (כג:) - ר"ח (מ.)

יד. היכן הוזכר חוני המעגל? והיכן הוזכר נבוכדנצר?

יד. כח:-לט.

טו. היכן הוזכרו נחשים? והיכן הוזכרו תרנגולים (שאינם אבידה)?

טו. נחשים (כג:)-תרנגולין (כד.)

דף מה. - דף עד:

חזור לראש הדף

טז. מהו מכדא?

טז. כד שנותנים בו שעורים (נט.)

יז. מיהו בן לוי?

יז. לוי (מט.)

יח. מהו מרוקא?

יח. כלי העשוי מגללי בקר (מז:)

יט. מהו 'ורשכי'?

יט. קשרי משי (נא.)

כ. מהו דורמוס?

כ. איטליז רב וגדול (עב:)

כא. מהו שם השר?

כא. פרזק (מט:)

כב. מי הם עגולות?

כב. ניצוצות של אור (מז.)

כג. כיצד נקרא מגן?

כג. חטיטום (מח:)

כד. כיצד נקראת מכה?

כד. אך (נט:)

כה. מהו דבר שאינו מצוי?

כה. שיהיה אדם ערום בגורן (מו.)

כו. מי דרכו לעשות בעגולה?

כו. נחש (נט:)

כז. היכן הזכרו בגדי קנבוס? (2)

כז. נא./נא:

כח. היכן הוזכרו מוכרי שעוה? (2)

כח. קיראה (סג:) / קוראי (סט:)

כט. מהי מידה גסה? ומיהו גס רוח?

כט. ביבש ג' קבים בלח שוה דינר (נו.) - הנוטל ידיו לפירות (נג.)

ל. מי היתה אחותו של ר"ג? ומי היה אביו של רב דניאל?

ל. אימא שלום (נט:) - רב קטינא (סד:)

דף עה. - דף קד:

חזור לראש הדף

לא. מהו 'חברו'?

לא. סנפו (פ.)

לב. מהו זיקתא?

לב. קלעים (צד.)

לג. מהו 'לברות'?

לג. שם נהר (פז.)

לד. כיצד נקרא עוגן?

לד. מורדיא (פז.)

לה. מה עושים לתפוחים?

לה. מפריכים (פט:)

לו. כיצד נקרא שליח? (2)

לו. פרוונקא (פ.) / פרסתיקא (פו.)

לז. כיצד נקרא מין בושם?

לז. אהלות (פא.)

לח. מי הולך למקום בטוח?

לח. זאב (צג:)

לט. המקבל עליו עול תורה..?

לט. תש כחו (פד.)

מ. מהו 'פרהגונא'? ומהו 'גוהרקא'?

מ. ממונה של מלך (פג:) - קתדרא (פה:)

מא. מי התליע? (2) ומי לא התליע? (2)

מא. אבזקא (עח:) / שעורין שהתליעו (פ:) - ר"א ב"ש (פד:)

מב. מי היה בעל בשר? (2) ומי היה גוץ?

מב. ר"א (פג:) / ר"ש בן חלפתא (פו.) - ר"ז (פה.)

מג. מתי מחזיר אבידה אינו ש"ש אף לר"י?

מג. כשמצאה ברה"ר והחזירה מיד לבעליה ללא ששמרה בביתו, עי' רש"י והכניסה אל ביתו (פב.)

מד. מיהו דודו של רב? ומיהו חבירו של רב?

מד. ר' חייא (עו.) - שמואל בר אבא (פה:)

מה. היכן הוזכר הפסוק 'כעת במרום תמריא'?

מה. עז.

דף קה. - דף קיט:

חזור לראש הדף

מו. מהו קש?

מו. הזקין (קט:)

מז. מהו 'קרנזיל'?

מז. זיל בה לקרנות (קח:)

מח. מהו 'משרוניא'?

מח. שם עיר (קז:)

מט. מהו 'משוחאה'?

מט. מודד קרקעות (קז:)

נ. מה עושים לשחוק?

נ. מגדלים עורבים (קיג:)

נא. מיהו אבא שאינו אב?

נא. יער (קז:)

נב. כיצד נקראים שערים?

נב. אגלי (קח.)

נג. מיהו אבי האומנין? (2)

נג. (1!) אדריכל (קיח:)

נד. מה ראוי לעשותן קבע?

נד. תקנת שכיר נשבה (קיב:)

נה. היכן הוזכר לשון שריד?

נה. שמשרדין (קיג:)

נו. היכן הוזכרו בעלי שכם?

נו. קיא.

נז. כיצד נקראים ישראל? (2)

נז. בני מלכים (קיג:) / אדם (קיד:)

נח. מה אינו ראוי למאכל עופות?

נח. לוף (קיג:)

נט. היכן הוזכר ברש"י ספר עזרא? (2)

נט. קח. / קטז:

ס. מי היה אב"ד? ומי היה בקי בדינים?

ס. רב נחמן (קיז:) - שבור מלכא (קיט.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בבא מציעא