דף ב. - כח:

חזור לראש הדף

א. מהי חכמה?

א. רדיית הפת - ג: רד"ה הדביק.

ב. מי הולך ובא?

ב. כאב-יא. רד"ה כאב. ג. להסביר סתומות המשנה -יג: רד"ה ושימש.

ג. מה נקרא תלמוד?

ג. ר"ז-כג. רד"ה בתר

ד. מי גלה ללמוד תורה?

ד. אחוונא-כ.

ה. מיהו 'אח' שאינו אח?

ה. מיני בשמים על האש -יח. רד"ה מוגמר. /קקיון דיונה - כא. רד"ה ועל.

ו. מה שמים לריח טוב? (2)

ו. דיינים - י. רד"ה דיינים / מבקר חולה -יב: רד"ה מתעטף

ז. מי מתעטף מחמת השכינה? (2)

ז. שלום בית - כג: / כבוד שבת-כה : רד"ה חובה.

ח. אלו ב' טעמים הוזכרו לנר שבת?

ח. ישראל-יז: רד" ה תרומה / ר"ט-יז. רד"ה אקפח.

ט. מי עינו צרה? ומי קילל את עצמו?

ט. רב חסדא - י. רד"ה ר"ח. רבי יוסי - יט. / בני חבורה וכהנים -כ.

י. מי היה כהן? (2) ומי הן זריזין? (2)

י. אוכלין ומשקין-ג. רד"ה אוכלין.

יא. מה דרך בנ"א להתעסק בהם בשבת?

יא. הלל-יז. רד"ה קשה /רבא-י. רד"ה שדייב

יב. מיהו עניו? ומי לא רצה להראות חשוב?

יב. כהנים-כ. רד"ה אברים / מי שאינו רגיל לעסוק בתורה- כג . רד"ה ואי.

יג. מי הם בני תורה? ומיהו "לאו בר הכי"?

יג. לודים-ו. רד"ה לודים /עכברים-יד. רד"ה לידי.

יד. מי הם רעבתנים? ומי מצויים אצל אוכלין?

יד. איזה בגד חייב בציצית -כ ; וברד"ה חייבין / אין מתירין מבגד לבגד-כב. /חובת ציצית במונחת בקופסא-כה : רד"ה ב"ש /כסות לילה לא מחייב-כה : רד"ה ואינהו / כסות סומא חייב--כז. /הותרו כלאיים בציצית.

טו. אלו הלכות ציצית שונות הוזכרו בסוגיות? (6)

טו. הפלוגתא מתי יחזרו לטומאה ישנה-טז : רד"ה למ"ד/ פלוגתא אי כלי טמא חושב משקין-יז. רד"ח הניחא /דלשון רבו היינו לשון משה רבינו-טו. רד"ה שחייב.

טז. מה 'לא ידענא היכא'? (2) ומה 'ליבי מגמגם'?

טז. במים-יח./ בשמן-כג. / אם יהיו כל הימים דיו-יא.

יז. היכן הוזכר ענין גיבול דיו? (2) והיכן עוד הוזכר דיו?

יז. לשתות מרשות לרשות- יא.

יח. היכן הוזכר דין הוצאה מדרבנן? (חוץ מהסוגיות הראשונות)

יח. חולי-יא. רד"ה חולי / מלילה-יב. מולל / סועדו-יב : רד"ה סועד.

יט. מה מתיש כח, מה עושים להתיש כח, ומה עושים למותש כח?

יט. בדלא מינתח-כ.

כ. באיזה מקרה אסור לכו"ע להשהות בתנור מע"ש בשר גדי קטן?

כ. לקרוא לאורה-יב : /מילא קערה שמן ולא כפה כלי לנר חנוכה -כג . /עצים דלא חזו לפתילה-כא. /אין צריך להניח נר להשתמש לאורה-כא :

כא. מה אסור במדורה, ומה פסול כמדורה, מה הותר במדורה, ומה הותר כשיש מדורה?

כא. לא גזרינן גזירה לגזירה -יא. / לא פלוג רבנן-יב : רד"ה ואפילו / לא גזרינן שבות בין השמשות-ח : /לקרוא בנביא במנחה -כד. רד"ה המפטיר.

כב. אלו ג' כללים הוזכרו בתקנות דרבנן? ואיזה תקנה התבטלה מחמת שבוטלה לשעתה?

כב. בבקעה-ו . /ברקק מים-ח :

כג. במה יש חילוק בין ימות החמה לימות הגשמים? ובמה אין חילוק בין ימות החמה לימות הגשמים?

כג. ביהמ"ד (לג: ד"ה לכרם).

דף כט. - נח:

חזור לראש הדף

כד. מהו כרם?

כד. מגופת חבית (מח: ד"ה מה).

כה. מי בסייף?

כה. בית עם ( לב. ד"ה בית עם).

כו. מהו לשון ביזוי?

כו. דעת ( לא. ד"ה דעת).

כז. מה עדיף מחכמה?

כז. חש בראשו ( לב. ד"ה חש).

כח. מהו חששא בעלמא?

כח. המלאכים מהקב"ה ( ל. ד"ה לעילא) ב. מלך ונשיא (נד: ד"ה בכל) ג. ריש גלותא (נח. ד"ה כולהו).

כט. מי יראים מפניו? ( 3)

כט. מי שיש לו רוח רעה (כט: ד"ה ומפני).

ל. מי אינו רואה ונוח לו?

ל. בשוק (לב. ד"ה לשוק) / במקום שיש שנאת חינם (לב:).

לא. היכן מצויים מריבות?

לא. נענע באילנות (ל: ד"ה סליק) ב. מליץ (לב. ד"ה באותו) ג. קבל תשובה, ואחז בראשו (נו: ד"ה נתן) ד. רשם תיו על מצחן של צדיקים (נה.) ה. נעץ קנה בים (נו:).

לב. מה עשה המלאך? ( 3)

לב. חולה (ל. ד"ה באישא) חולי (לג. ד"ה הדרוקן).

לג. מהו 'באישא'? ומהו 'הדרוקן'?

לג. הצנועים (כט: ד"ה והצנועים).

לד. מי מרחיק עצמו מלזות שפתיים?

לד. דברי הנביאים (לא. ד"ה צפית), תורה (לב: ד"ה לשוא). יג.

לה. מה היא ישועה? ומה הוא מוסר?

לה. "כי יסכר פי דוברי שקר", "מלשני בסתר רעהו אותו אצמית" (לג: וד"ה דברים).

לו. מנין שעונש לשה"ר הוא מיתה? (2 )

לו. חתיכות חשובות (לז. ד"ה לאורחין) חבית (מח: ד"ה מה).

לז. כיצד נקרא השוק? ומי תיקן את השווקין? ( 2)

לז. חינגא (נד. ד"ה לחינגא) רומיים (לג:).

לח. מהי דרך ענווה? ולמה הביאה הענוה?

לח. דשאלנא קדמינון (לו: וב ) מקרבת תחת כנפי השכינה (לא.).

לט. מה מושך את הלב? מה יעשה אדם שלא ימשך..? ומי היה נמשך ליבם?

לט. דברי אגדה (ל: ד"ה מוטב) קביעת עתים לתורה (לא. ד"ה קבעת) בני שמואל (נו. ד"ה מלאי).

מ. מי חייב חטאת? ( 2) ומי מכת מרדות?

מ. כיבוי הנר מפני חולה שאב"ס (ל.), מגלגל ביצה בצד המיחם (לח:), המבשל בחמי טבריה (מ:).

מא. מי הקניט בשאלות? (חוץ מאלה שהוזכרו בדף לא.)

מא. רבא (מו. ד"ה ובעא).

מב. מי נופל מאליו? ומי נמשבת לאחוריה?

מב. אוכף (נג.), שיכור (לב. ד"ה שבקיה), היד (מ. ד"ה סולדת).

מג. מי אינו חש לתורתו? ומי אינן בני לימוד?

מג. מי שאין בו יראת שמים (לא: ד"ה יראת) תינוקות (לג: ד"ה תינוקות).

מד. מי מלומד במאכל ומשתה? ומי אכל הרבה?

מד. נשי מחוזא (לג. ד"ה דאכלן) רב חמא בר חנינא ורבי (לח.).

מה. מי היה עשיר? (2) ומה היא עניות?

מה. רבי (מז. ד"ה בי) מר עוקבא (נד: ד"ה עשיתה) עניות דתורה (לג. ד"ה סימן).

מו. מיהו 'מכה בפטיש'? (2) ומי היכה בפטיש?

מו. המחזיר מטה של טרסיים (מז. ד"ה חייב), הפותח בית הצואר (מח. ד"ה חייב) המרתך (נב. ד"ה בריתכן).

מז. מה חייב משום מוליד בשבת? ומה משום ממחק?

מז. המרסק שלג וברד (נא: ד"ה כדי), השף כלי כסף בגרתקון (נ. ד"ה חוץ) (נ: ד"ה בגורדיתא).

מח. מי היא חיה גדולה? וכיצד מנהגים אותה?

מח. דוב (נא: ד"ה בחיה), במקל (נב: ד"ה מקל).

מט. מה עושים לסוסים? ובמה אוסרים אותם?

מט. מעילין (נח. ד"ה שבכסותה),חבק (נז. ד"ה חבקות).

נ. מי תאב לברוח, ומי אינו תאב לברוח?

נ. עז (נב. ד"ה מנתחא) חתול (נא: ד"ה לא).

דף נט. - פט:

חזור לראש הדף

נא. מהו 'דין'?

נא. תורה ( פח.).

נב. מי צנוע?

נב. מי שכוחלת עין אחת ( פ.)/ ת"ח ( פו.).

נג. מי קולה גדול?

נג. מפגיע ( עז:).

נד. מי 'קשה היא'?

נד. קרקע א"י ( עג:) / סלע ( סה.).

נה. מי אמר דבר תימא?

נה. רב (עה:).

נו. מהי חכמה הניכרת?

נו. חישוב תקופות ומזלות ( עה.).

נז. איפה הוזכר 'איפה'?

נז. שם חכם ( ס:).

נח. מיהו רבי שמעון הזקן?

נח. דודו של ( פה:).

נט. מה עושים לכבוד המלך?

נט. אנדרטא ( עב:).

ס. מהי אות גדולה, ומה הן אותיות גדולות?

ס. אות שיש במקומה לכתוב שתים (עה:) - אותיות של קשר מוכסין ( עח.).

סא. מה דרך עשירים לעשות? ומה אינם עושים?

סא. לתתי וכתשי ( עד.) / טופלות בסולת (פ:) - אינם מוציאין בשיעור קטן ( עד:).

סב. היכן הוזכר 'קורע' שלא לגבי מלאכת שבת?

סב. קורע הקרקע ( פה:).

סג. מי אמר למי 'יישר', ומי אמר למי 'יישר כחך'?

סג. ר' ירמיה ורבין (סג:) - הקב"ה למשה (פז.).

סד. היכן שגו התלמידים? ומה סדור בפי התלמידים?

סד. עא: - מסכת סוכה ( פא.).

סה. מה דרך ת"ח לעשות? ומה דרך הסוחרים לעשות?

סה. לעטוף סודר ( עז:) - לצור משקולות ( עט.).

סו. מיהו חי שעדיף מן המת? ומתי של מת עדיף משל חי?

סו. דם חי עדיף משל מת ( עה.) / שן של שועל מת עדיפה למי שלא ישן (סז.).

סז. מי שימש על התלמידים? ומיהו תלמיד שאמר לו רבו לך?

סז. רב ביבי (עד.) - שוליא דנגרי (עח.).

סח. מי הן שחורות? (2), מתי השחורות מאוסות? ומה משחיר?

סח. פולין ( עו:) / עיזים (עז:) - השיכר (פ:).

סט. מי היו עניים? מה דרך העניים לעשות? ובמה אין העני בוש?

סט. אנשי גליל ( עח.) - לאכול פיתו בלא כתישה (עד.) - ללוות ( סג.).

ע. באיזה אופן נאמר "שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת"? (4)

ע. לר"י שגג בכרת והזיד בלאו - לר"ל בשגג בתרוויהו ואליבא דר"ע - לאביי שידע לשבת וטעה בשיעורין.

עא. היכן הוזכרו שברי זכוכית? היכן הוזכר כלי זכוכית ארוך? ומדוע נקרא שמה 'זכוכית'?

עא. שברי זכוכית (סז:) - קנישקנין (סב:) - ע"ש שהיא זכה ( פא.).

דף פט. - קיח:

חזור לראש הדף

עב. מי מתלוצץ?

עב. הקורא הלל כל היום (רש"י קיח:).

עג. מי מסר נפשו?

עג. בן סטדא (רש"י קד:).

עד. מי בקיאים בכל?

עד. כהנים (רש"י קיד:).

עה. מה הם מים רעים?

עה. מי רחיצת כוסות (רש"י ק:).

עו. מי נושך ואינו בע"ח?

עו. אטבי דספרי (רש"י צח:).

עז. מי רואה ואינו נראה?

עז. דגים (רש"י קא.).

עח. מי משחית בכעסו? (2)

עח. אדם הכועס (קה:) / ארי (רש"י קו:).

עט. כיצד משמחים חתן וכלה?

עט. בהדסים וענפי דקלים (רש"י קי.).

פ. "אין לך ריק בישראל..."?!

פ. שאין בו תורה ומצוות (רש"י קה:).

פא. היכן הוזכר 'מעשה מרכבה'?

פא. רש"י קד..

פב. על מי נאמר שהיה כמשה? (2)

פב. על רבא (רש"י קא:) / על הלווים (רש"י צב.).

פג. איזה שיעור נמדד ע"י גדי? (2)

פג. מחיצה (צז.) / ליקוט עשבים (קג.).

פד. היכן הוזכר בסוגיות עוה"ב? (2)

פד. קד. וברש"י.

פה. מי היה רופא? ומה הנהיג במקומו?

פה. שמואל (קח.) - כדברי חכמים (רש"י קטז:).

פו. מה שנו התנאים? ומה לא ידוע היכן שנו?

פו. ברייתא (רש"י צו.) - מתניתא דטפויי כינים (רש"י קז:).

פז. מהו מנהג אשכנז? ומה עושים במקומינו?

פז. לחרוץ חריצים באבן (רש"י קב:) - מכין בקורנס (רש"י קג.).

פח. מהי שטות, ומהי בינה? ומי היא 'חכמה'?

פח. לעשות מה שאין בנ"א עושין (רש"י קד:) - תורה (רש"י קד.) - אשת או בת ת"ח (רש"י צה.).

פט. מיהו אבא של ר' יוסי? ומי הוא סבא של רבי?

פט. חלפתא - ר"ג סבא של רש"י (רש"י קטו.).

צ. כיצד מתעברים לזכר? ומי נתעברה אשתו זכר?

צ. בועל ושונה (רש"י קיח:) - לאחר מתן תורה (רש"י פט:).

צא. מי היה עיור? (2) מתי נשמט העיור? ומי מתעוור?

צא. רב יוסף, רב ששת (קט.) - כשמרגיש יד אדם (רש"י קו:) - חגבים בשעת הטל (רש"י קו:) / מי שנכנס לו דם לעיניו (קי:) / השם ידו בעינו לפני נט"י (רש"י קח:).

צב. כא. מי הריח מזיק להם? מי הריח קשה לו? ומי מחפש את הריח?

צב. תרנגולין (רש"י קב:) - מי שיש לו ארקתא (רש"י קט:) - הנחש (רש"י קי.) / צמח מחפש הריח של לחלוחית הקרקע (רש"י צה.).

דף קיט. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

צג. מי הוא ידיד?

צג. יצחק ( קלז:)

צד. מה חביב? (2)

צד. ת"ח, שבת ( קיט.) / מצוה (קל.)

צה. מה בזוי ביותר?

צה. המהלך יחף בשוק ( קכט.)

צו. מי הם נעמיות?

צו. בנות היענה ( קכח.)

צז. מי היה עשיר? (2)

צז. רבי אבהו (קיט.) / רב חסדא (קמ:)

צח. מי התכוון להקניט?

צח. רב חנן ( קכא:)

צט. איזה יום אין בו תועלת?

צט. יומא דמפגרי ( קכט:)

ק. מה הגון? ומי אינו הגון?

ק. הפירוש הראשון בסייניה ( קיט.) - הורג נחשים ( קכא.)

קא. מהו ערב? ומהו פרוגיתא?

קא. שם מקום (קכא.) - שם מדינה (קמז:)

קב. מתי נזכרין עוונותיו של אדם?

קב. בב' וה' ( קכט:)

קג. היכן הוזכרו ביצים טרופות? (2)

קג. קלג. / קמ. / קמז.

קד. מיהו 'כנוטל נשמתו של חבירו'?

קד. דיין הנוטל ממון שלא כדין (קלט.)

קה. מי הודה למי? ומי הודה על האמת?

קה. רב חסדא לרב שיזבי ( קכ.) - אנשי ירושלים ( קכ.)

קו. מי היה ראש ישיבה? ומה החמיר על עצמו?

קו. אביי ( קיט.) - לטלטל עומרים אגב תרווד ( קמב:)

קז. למי אבדו המפתחות? ואלו ב' עצות יש עבורו?

קז. לרבה בר בר חנה ( קכא.) - לשלוח ילדים לשחק שם (שם) / לפתוח במחט של סקאים (קכב:)

קח. היכן הוזכר הדין של "אפקעינהו רבנן קידושין מיניה"?

קח. קמה:

קט. מיהו חסיד? מיהו 'חסיד אחד'? והיכן הוזכרו החסידים?

קט. המוותר משלו ( קכ.) - ריב"ב או ריב"א (קכז:) - אין רוח חסידים נוחה וכו' (קכא:)

קי. היכן הסומא חפץ באור החמה? והיכן הסומא חפץ באור הנר?

קי. רב ששת ( קיט.) - יולדת (קכח:)

קיא. מה התירו לתלמיד חכם? מה עושה ת"ח שגולה? ולהיכן צריך לגלות?

קיא. להערים באיסור לדרבנן ( קלט:) - מציין עצמו במלבושים (קמה:) - למקום תורה ( קמז:)

קיב. היכן הוזכר מלבוש של אדם לגנאי? והיכן הוזכר מלבוש של אדם לשבח?

קיב. קיט. / קלט. - קמה:

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת שבת