דף ב. - דף כה:

חזור לראש הדף

א. מי קטיע?

א. הסוגיא (יב.)

ב. מי כנבילה?

ב. מכיון שהזכיר עליו שבועה.. (יח.)

ג. מהו 'לשמיד'?

ג. להשמיד (ג:)

ד. מי יצא ידי חובתו?

ד. הר"ן (ד.)

ה. מיהו החכם הגדול?

ה. רבי יהודה בר חסדאי (ב.)

ו. האם דתן ואבירם מתו?

ו. לא (ז:)

ז. מהי דרך פסיקתו של הרמב"ם?

ז. את"ל (ז.)

ח. באיזה אופן הענין מוכיח ולא היד?

ח. בגט דאין איש מגרש אשת חבירו (ו.)

ט. איזה מתנה ממתנ"ע חמורה מחברתה?

ט. פאה חמורה מצדקה (ו:)

י. אצל מי עיקר הקרבן אינו בא על החטא? (2)

י. חטאת יולדת / קרבן נזיר טמא (ד.)

יא. היכן הוזכר דין המוציא מחבירו עליו הראי'?

יא. בספק ממון עניים (ז.)

יב. היכן מצינו דמילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא?

יב. ג.

דף כו. - דף נה.

חזור לראש הדף

יג. מי שוללין?

יג. החרמין (כז:)

יד. מי איתקדש?

יד. אברהם אבינו (לא.)

טו. מיהו סרסור?

טו. לוקח בהמה ע"מ למכרה לאלתר (לא:)

טז. מה תיקן עזרא?

טז. לאכול שום בליל שבת (ל.)

יז. מי אחזתו רעדה?

יז. אברהם אבינו (לב.)

יח. מי ויתר והפקיר?

יח. אברהם אבינו (לב.)

יט. כיצד נקרא קנקן?

יט. גולפא (מט:)

כ. מהו גרמא בעלמא?

כ. סוס לרכב עליו (לג.)

כא. מי חזר בו מדבריו?

כא. רב הונא (כז.)

כב. מי היה בעל הוראה?

כב. רבי יהודה (מט:)

כג. מי מסתמא היה גיבור?

כג. משה (לח.)

כד. היכן הוזכר רב יחיאל?

כד. מא:

כה. היכן הוזכרו דברי הראשונים?

כה. מה.

כו. מה נקרא בחיריק? ומה נקרא בקמץ?

כו. נתנו (לה.) - ארץ (לז:)

כז. כיצד נקרא מאכל של חיטים מבושלים?

כז. דייסא (מט:)

כח. היכן הוזכר הדין דמשוך פרה זו ולא תקני לך עד לאחר ל' יום לא קנה? (2)

כח. כז: / כט:

דף נו. - דף פד:

חזור לראש הדף

כט. מי בכה?

כט. רבי ישמעאל (סו.)

ל. מהו 'אבא'?

ל. יער (סב:)

לא. מהו 'סטרא'?

לא. קצה (עח.)

לב. "כח... אלים"?

לב. דהתירא (סד:)

לג. מהו סניות מילתא?

לג. רוע לב (סב.)

לד. מה הן מקצועות? (2)

לד. סכיני / עיגולין (סא:)

לה. מי היה מצטער ביותר?

לה. צדקיהו (סה.)

לו. מהו עגול? ומהו עגולות?

לו. סגלגל - טרוטות (סו:)

לז. כיצד נקראת סעודה בלשון יוונית?

לז. ארנונא (סב:)

לח. מיהו החכם הותיק? והיכן הוזכר? (2)

לח. ר' שמואל (סה:) - סה: / סח.

לט. מי היה בנו של רב? ומי היה דודו של רב?

לט. חייא / ר' חייא (עו:)

מ. היכן הוזכר סומא? ומה גורם לסימוי עינים?

מ. חשוב כמת (סד:) - ערבוביתא דרישא (פא.)

מא. היכן הוזכרו עניים? והיכן הוזכרו בני עניים?

מא. חשובין כמת (סד:) / שמהן תצא תורה (פא.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת נדרים