For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בחוקתי תשפ"ד
מאי 26 - יוני 1 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר יח יט כ כא כב כג כד
מאי / יוני 26 27 28 29 30 31 1
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא
פח
בבא מציעא
פט
בבא מציעא
צ
בבא מציעא
צא
בבא מציעא
צב
בבא מציעא
צג
בבא מציעא
צד
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
פסחים
ח
פסחים
ט
פסחים
י
פסחים
יא
פסחים
יב
פסחים
יג
פסחים
יד
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
מעשרות
לח
מעשרות
לט
מעשרות
מ
מעשרות
מא
מעשרות
מב
מעשרות
מג
מעשרות
מד
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

הלכה ד עד כח: הל''ה
בבא מציעא

הלכה ה עד כט. הל''ז
בבא מציעא

הלכה ז עד כט: סוף הפרק
בבא מציעא

פרק ח הל''א עד ל. הל''ב
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
סוטה
ז:ה-ו
סוטה
ז:ז-ח
סוטה
ח:א-ב
סוטה
ח:ג-ד
סוטה
ח:ה-ו
סוטה
ח:ז-ט:א
סוטה
ט:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרלא:ד-ו תרלא:ז-ט תרלא:י - תרלב:ב תרלב:ג - תרלג:א תרלג:ב-ד תרלג:ה-ז תרלג:ח-י
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קיח
עמוד א
כרך ג
דף קיח
עמוד ב
כרך ג
דף קיט
עמוד א
כרך ג
דף קיט
עמוד ב
כרך ג
דף קכ
עמוד א
כרך ג
דף קכ
עמוד ב
כרך ג
דף קכא
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
ציורים
8-9
ציורים
10-11
הקדמה
ברוך - שכינתו בתוכנו
הקדמה
וכאשר נחפשה - מגודל העוון
הקדמה
ונראה פשוט - לאין שיעור
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשר
י
מעשר
יא
מעשר
יב
מעשר
יג
מעשר
יד
מעשר שני ונטע רבעי
א
מעשר שני ונטע רבעי
ב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
קדוש החדש
ג-ה
קדוש החדש
ו-ח
קדוש החדש
ט-יא
קדוש החדש
יב-יד
קדוש החדש
טו-יז
קדוש החדש יח
- תעניות א
תעניות
ב-ד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בחוקתי 5784 \ מאי 26 - יוני 1 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 46-48
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דניאל 8-12
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס