For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת וישלח תשפ"ד
נובמבר 26 - דצמבר 2 2023

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
כסלו יג יד טו טז יז יח יט
נובמבר / דצמבר 26 27 28 29 30 1 2
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא קמא
כד
בבא קמא
כה
בבא קמא
כו
בבא קמא
כז
בבא קמא
כח
בבא קמא
כט
בבא קמא
ל
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
ערלה
טז
ערלה
יז
ערלה
יח
ערלה
יט
ערלה
כ
ביכורים
א
ביכורים
ב
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
שביעית
נ
שביעית
נא
שביעית
נב
שביעית
נג
שביעית
נד
שביעית
נה
שביעית
נו
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא קמא

עד יא: ה''ז
בבא קמא

הלכה ז עד יא: ה''ח
בבא קמא

הלכה ח עד יא: סוף הפרק
בבא קמא

פרק ג ה''א עד יב. היתה ממלא כל רה''ר
בבא קמא

עד יג. ה''ב
בבא קמא

הלכה ב עד יג: ה''ג
בבא קמא

הלכה ג עד טו. ה''ה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
יבמות
ט:ו-י:א
יבמות
י:ב-ג
יבמות
י:ד-ה
יבמות
י:ו-ז
יבמות
י:ח-ט
יבמות
יא:א-ב
יבמות
יא:ג-ד
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תקלג:ד - תקלד:א תקלד:ב - תקלה:א תקלה:ב - תקלו:א תקלו:ב-ד תקלז:א-ג תקלז:ד-ו תקלז:ז-ט
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף כז
עמוד א
כרך ג
דף כז
עמוד ב
כרך ג
דף כח
עמוד א
כרך ג
דף כח
עמוד ב
כרך ג
דף כט
עמוד א
כרך ג
דף כט
עמוד ב
כרך ג
דף ל
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ח
12
הלכות לשון הרע
כלל ח
13-14
הלכות לשון הרע
כלל ט
1-2
הלכות לשון הרע
כלל ט
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ט
5-6
הלכות לשון הרע
כלל י
1-2
הלכות לשון הרע
כלל י
3
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
אישות
יב
אישות
יג
אישות
יד
אישות
טו
אישות
טז
אישות
יז
אישות
יח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שאר אבות הטומאות
ג-ה
שאר אבות הטומאות
ו-ח
שאר אבות הטומאות
ט-יא
שאר אבות הטומאות
יב-יד
שאר אבות הטומאות
טו-יז
שאר אבות הטומאות
יח-כ
טומאת אוכלין
א-ג

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת וישלח 5784 \ נובמבר 26 - דצמבר 2 2023

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שמואל א 13-24
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 73-78
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס