For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת נשא תשפ"ב
מאי 29 - יוני 4 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר / סיון כח כט א ב ג ד ה
מאי / יוני 29 30 31 1 2 3 4
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
פג
יבמות
פד
יבמות
פה
יבמות
פו
יבמות
פז
יבמות
פח
יבמות
פט
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שבועות
יג
שבועות
יד
שבועות
טו
שבועות
טז
שבועות
יז
שבועות
יח
שבועות
יט
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

מהנ''ל עד נא. סוף הפרק
יבמות

פרק ט הל''א עד נא: הל''ד
יבמות

הלכה ד עד נב. הל''ה
יבמות

הלכה ה עד נב: הל''ו
יבמות

הלכה ו עד נג. סוף הפרק
יבמות

פרק י הל''א עד נג: ולא פירות
יבמות

מהנ''ל עד נד. לא זה וזה מיטמא לה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שביעית
ז:ב-ג
שביעית
ז:ד-ה
שביעית
ז:ו-ז
שביעית
ח:א-ב
שביעית
ח:ג-ד
שביעית
ח:ה-ו
שביעית
ח:ז-ח
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רפה:ג-ה רפה:ו - רפו:א רפו:ב-ד רפו:ה - רפח:א רפח:ב-ד רפח:ה-ז רפח:ח-י
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף נז
עמוד א
כרך א
דף נז
עמוד ב
כרך א
דף נח
עמוד א
כרך א
דף נח
עמוד ב
כרך א
דף נט
עמוד א
כרך א
דף נט
עמוד ב
כרך א
דף ס
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
לאוין
1-2
לאוין
3-4
לאוין
5-6
לאוין
7-9
לאוין
10-11
לאוין
12-13
לאוין
14-15
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
כלים
ד
כלים
ה
כלים
ו
כלים
ז
כלים
ח
כלים
ט
כלים
י
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
תלמוד תורה
ב-ד
תלמוד תורה
ה-ז
עובדי כוכבים וחקותיהם
א-ג
עובדי כוכבים וחקותיהם
ד-ו
עובדי כוכבים וחקותיהם
ז-ט
עובדי כוכבים וחקותיהם
י-יב
תשובה
א-ג

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת נשא 5782 \ מאי 29 - יוני 4 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ישעיהו 5-8
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מגילת רות
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס