For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת קדושים תשפ"ב
אפריל 24 - אפריל 30 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן כג כד כה כו כז כח כט
אפריל 24 25 26 27 28 29 30
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
מח
יבמות
מט
יבמות
נ
יבמות
נא
יבמות
נב
יבמות
נג
יבמות
נד
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא בתרא
יב
בבא בתרא
יג
בבא בתרא
יד
בבא בתרא
טו
בבא בתרא
טז
בבא בתרא
יז
בבא בתרא
יח
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

---
יבמות

הלכה יד עד כט: הל''טז
יבמות

הלכה טז עד ל: כמה דרבי שמעון
יבמות

מהנ''ל עד לא: הל''ב
יבמות

הלכה ב עד לג. הל''ה
יבמות

הלכה ה עד לד: סוף הפרק
יבמות

פרק ו הל''א עד לה. אי זו היא הערייה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
כלאים
ח:א-ב
כלאים
ח:ג-ד
כלאים
ח:ה-ו
כלאים
ט:א-ב
כלאים
ט:ג-ד
כלאים
ט:ה-ו
כלאים
ט:ז-ח
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רסז:ג - רסח:ב רסח:ג-ה רסח:ו-ח רסח:ט-יא רסח:יב - רסט:א רע:א - רעא:א רעא:ב-ד
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף לט
עמוד ב
כרך א
דף מ
עמוד א
כרך א
דף מ
עמוד ב
כרך א
דף מא
עמוד א
כרך א
דף מא
עמוד ב
כרך א
דף מב
עמוד א
כרך א
דף מב
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
הלכות רכילות
כלל ו
3-4
הלכות רכילות
כלל ו
5-6
הלכות רכילות
כלל ו
7
הלכות רכילות
כלל ו
8-9
הלכות רכילות
כלל ו
10
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
שאר אבות הטומאות
ה
שאר אבות הטומאות
ו
שאר אבות הטומאות
ז
שאר אבות הטומאות
ח
שאר אבות הטומאות
ט
שאר אבות הטומאות
י
שאר אבות הטומאות
יא
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
סנהדרין
ז-ט
סנהדרין
י-יב
סנהדרין
יג-טו
סנהדרין
טז-יח
סנהדרין
יט-כא
סנהדרין
כב-כד
סנהדרין כה
- עדות א

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת קדושים 5782 \ אפריל 24 - אפריל 30 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 30-39
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דניאל 1-2
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס