For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע של שבת פסח תשפ"ב
אפריל 10 - אפריל 16 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן ט י יא יב יג יד טו
אפריל 10 11 12 13 14 15 16
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
לד
יבמות
לה
יבמות
לו
יבמות
לז
יבמות
לח
יבמות
לט
יבמות
מ
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא מציעא
לה
בבא מציעא
לו
בבא מציעא
לז
בבא בתרא
א
בבא בתרא
ב
בבא בתרא
ג
בבא בתרא
ד
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

הלכה יב עד כב. סוף הפרק
יבמות

פרק ד הל''א עד כג. שמואל אמר
יבמות

מהנ''ל עד כד. מה אנן קיימין
יבמות

מהנ''ל עד כה. הל''ג
יבמות

הלכה ג עד כה. הל''ד
יבמות

הלכה ד עד כה: הל''ז
יבמות

הלכה ז עד כו: הל''ט
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
כלאים
ד:ז-ח
כלאים
ד:ט-ה:א
כלאים
ה:ב-ג
כלאים
ה:ד-ה
כלאים
ה:ו-ז
כלאים
ה:ח-ו:א
כלאים
ו:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רסג:ה-ז רסג:ח-י רסג:יא-יג רסג:יד-טז רסג:יז - רסד:ב רסד:ג-ה רסד:ו-ח
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף לב
עמוד ב
כרך א
דף לג
עמוד א
כרך א
דף לג
עמוד ב
כרך א
דף לד
עמוד א
כרך א
דף לד
עמוד ב
כרך א
דף לה
עמוד א
כרך א
דף לה
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל א
1-2
הלכות רכילות
כלל א
3
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מטמאי משכב ומושב
ד
מטמאי משכב ומושב
ה
מטמאי משכב ומושב
ו
מטמאי משכב ומושב
ז
מטמאי משכב ומושב
ח
מטמאי משכב ומושב
ט
מטמאי משכב ומושב
י
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מלווה ולווה
יט-כא
מלווה ולווה
כב-כד
מלווה ולווה
כה-כז
טוען ונטען
א-ג
טוען ונטען
ד-ו
טוען ונטען
ז-ט
טוען ונטען
י-יב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע של שבת פסח 5782 \ אפריל 10 - אפריל 16 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-29
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס