For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת צו תשפ"ב
מרץ 13 - מרץ 19 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אדר ב י יא יב יג יד טו טז
מרץ 13 14 15 16 17 18 19
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
ו
יבמות
ז
יבמות
ח
יבמות
ט
יבמות
י
יבמות
יא
יבמות
יב
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא מציעא
ז
בבא מציעא
ח
בבא מציעא
ט
בבא מציעא
י
בבא מציעא
יא
בבא מציעא
יב
בבא מציעא
יג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

מהנ''ל עד ג: יצחק בר איסטייה
יבמות

מהנ''ל עד ד. ר' יודן בעא כמה
יבמות

מהנ''ל עד ד: ר' יודן בעי כמאן
יבמות

מהנ''ל עד ה. אחותו מאמו
יבמות

מהנ''ל עד ה: הל''ב
יבמות

הלכה ב עד ו: בתו ובתו ממאנת
יבמות

מהנ''ל עד ז. הל''ג
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
דמאי
ה:ט-י
דמאי
ה:יא-ו:א
דמאי
ו:ב-ג
דמאי
ו:ד-ה
דמאי
ו:ו-ז
דמאי
ו:ח-ט
דמאי
ו:י-יא
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רמד:ו - רמה:ב רמה:ג-ה רמה:ו - רמו:ב רמו:ג-ה רמז:א-ג רמז:ד-ו רמח:א-ג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף יח
עמוד ב
כרך א
דף יט
עמוד א
כרך א
דף יט
עמוד ב
כרך א
דף כ
עמוד א
כרך א
דף כ
עמוד ב
כרך א
דף כא
עמוד א
כרך א
דף כא
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ז
5-6
הלכות לשון הרע
כלל ז
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ז
9
הלכות לשון הרע
כלל ז
10
הלכות לשון הרע
כלל ז
11-12
הלכות לשון הרע
כלל ז
13-14
הלכות לשון הרע
כלל ח
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
פרה אדומה
ז
פרה אדומה
ח
פרה אדומה
ט
פרה אדומה
י
פרה אדומה
יא
פרה אדומה
יב
פרה אדומה
יג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
קניה ומתנה
א-ג
קניה ומתנה
ד-ו
קניה ומתנה
ז-ט
קניה ומתנה
י-יב
שכנים
א-ג
שכנים
ד-ו
שכנים
ז-ט

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת צו 5782 \ מרץ 13 - מרץ 19 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 1-8
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 12-16
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס