For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויצא תשפ"ב
נובמבר 7 - נובמבר 13 2021

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
כסלו ג ד ה ו ז ח ט
נובמבר 7 8 9 10 11 12 13
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
ראש השנה
כט
ראש השנה
ל
ראש השנה
לא
ראש השנה
לב
ראש השנה
לג
ראש השנה
לד
ראש השנה
לה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
גיטין
כז
גיטין
כח
גיטין
כט
גיטין
ל
גיטין
לא
גיטין
לב
גיטין
לג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
ראש השנה

הלכה ח עד יח: הל''ב
ראש השנה

הלכה ב עד יט. הל''ד
ראש השנה

הלכה ד עד יט: הל''ו
ראש השנה

הלכה ו עד כא. הל''ט
ראש השנה

הלכה ט עד כא. הל''י
ראש השנה

הלכה י עד כא: רבן גמליאל
ראש השנה

מהנ''ל עד כב. הדרן עלך!
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
זבים
ג:ג-ד:א
זבים
ד:ב-ג
זבים
ד:ד-ה
זבים
ד:ו-ז
זבים
ה:א-ב
זבים
ה:ג-ד
זבים
ה:ה-ו
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
קעא:ה - קעב:ב קעג:א-ג קעד:א-ג קעד:ד-ו קעד:ז - קעה:א קעה:ב-ד קעה:ה - קעו:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ו
דף קטו
עמוד ב
כרך ו
דף קטז
עמוד א
כרך ו
דף קטז
עמוד ב
כרך ו
דף קיז
עמוד א
כרך ו
דף קיז
עמוד ב
כרך ו
דף קיח
עמוד א
כרך ו
דף קיח
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ז
9
הלכות לשון הרע
כלל ז
10
הלכות לשון הרע
כלל ז
11-12
הלכות לשון הרע
כלל ז
13-14
הלכות לשון הרע
כלל ח
1-2
הלכות לשון הרע
כלל ח
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ח
5-6
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשה קרבנות
יב
מעשה קרבנות
יג
מעשה קרבנות
יד
מעשה קרבנות
טו
מעשה קרבנות
טז
מעשה קרבנות
יז
מעשה קרבנות
יח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שמיטה ויובל יב
- בית הבחירה א
בית הבחירה
ב-ד
בית הבחירה
ה-ז
בית הבחירה ח
- כלי מקדש והעובדים בו ב
כלי מקדש והעובדים בו
ג-ה
כלי מקדש והעובדים בו
ו-ח
כלי מקדש והעובדים בו ט
- ביאת מקדש א

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויצא 5782 \ נובמבר 7 - נובמבר 13 2021

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שמואל א 8-12
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 65-72
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס