For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע של שבת סוכות תשפ"ב
ספטמבר 19 - ספטמבר 25 2021

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תשרי יג יד טו טז יז יח יט
ספטמבר 19 20 21 22 23 24 25
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
ביצה
יט
ביצה
כ
ביצה
כא
ביצה
כב
ביצה
כג
ביצה
כד
ביצה
כה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
נזיר
כה
נזיר
כו
נזיר
כז
נזיר
כח
נזיר
כט
נזיר
ל
נזיר
לא
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
ביצה

הלכה ד עד יא. א''ר יוסי בי ר' בון (א)
ביצה

מהנ''ל עד יא. הל''ה
ביצה

הלכה ה עד יא: הל''ז
ביצה

הלכה ז עד יב. הל''ח
ביצה

הלכה ח עד יב: סוף הפרק
ביצה

פרק ג הל''א עד יג. הל''ב
ביצה

הלכה ב עד יג: הל''ד
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נדה
ו:יא-יב
נדה
ו:יג-יד
נדה
ז:א-ב
נדה
ז:ג-ד
נדה
ז:ה-ח:א
נדה
ח:ב-ג
נדה
ח:ד-ט:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
קנד:ח-י קנד:יא-יג קנד:יד - קנה:א קנה:ב - קנז:א קנח:א-ג קנח:ד-ו קנח:ז-ט
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ו
דף צא
עמוד א
כרך ו
דף צא
עמוד ב
כרך ו
דף צב
עמוד א
כרך ו
דף צב
עמוד ב
כרך ו
דף צג
עמוד א
כרך ו
דף צג
עמוד ב
כרך ו
דף צד
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
לאוין
7-9
לאוין
10-11
לאוין
12-13
לאוין
14-15
לאוין
16-17
עשין
1-2
עשין
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
שמיטה ויובל
י
שמיטה ויובל
יא
שמיטה ויובל
יב
שמיטה ויובל
יג
בית הבחירה
א
בית הבחירה
ב
בית הבחירה
ג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מאכלות אסורות
יא-יג
מאכלות אסורות
יד-טז
מאכלות אסורות יז
- שחיטה ב
שחיטה
ג-ה
שחיטה
ו-ח
שחיטה
ט-יא
שחיטה
יב-יד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע של שבת סוכות 5782 \ ספטמבר 19 - ספטמבר 25 2021

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מלאכי
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מגילת קהלת 9-13
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס