For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בא תשפ"א
ינואר 17 - ינואר 23 2021

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
שבט ד ה ו ז ח ט י
ינואר 17 18 19 20 21 22 23
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
פסחים
נז
פסחים
נח
פסחים
נט
פסחים
ס
פסחים
סא
פסחים
סב
פסחים
סג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
יבמות
כו
יבמות
כז
יבמות
כח
יבמות
כט
יבמות
ל
יבמות
לא
יבמות
לב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
פסחים

מהנ''ל עד ל: סוף הפרק
פסחים

פרק ה הל''א עד לא. מאן תנא
פסחים

מהנ''ל עד לא: הל''ב
פסחים

הלכה ב עד לג. מה נפיק
פסחים

מהנ''ל עד לד: רבי שמלאי
פסחים

מהנ''ל עד לו. מלק
פסחים

מהנ''ל עד לז. הל''ה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
אהלות
ט:טו-טז
אהלות
י:א-ב
אהלות
י:ג-ד
אהלות
י:ה-ו
אהלות
י:ז-יא:א
אהלות
יא:ב-ג
אהלות
יא:ד-ה
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
לב:ו-ח לב:ט-יא לב:יב-יד לב:טו-יז לב:יח-כ לב:כא-כג לב:כד-כו
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ה
דף קכ
עמוד ב
כרך ה
דף קכא
עמוד א
כרך ה
דף קכא
עמוד ב
כרך ה
דף קכב
עמוד א
כרך ה
דף קכב
עמוד ב
כרך ה
דף קכג
עמוד א
כרך ה
דף קכג
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן (כולל הגהה)
פתיחה
באהבת - במדרש איכה
פתיחה
ומפני גודל - החונן דעת
לאוין
1-2
לאוין
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
קדוש החדש
יד
קדוש החדש
טו
קדוש החדש
טז
קדוש החדש
יז
קדוש החדש
יח
קדוש החדש
יט
תעניות
א
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מחוסרי כפרה
ג-ה
תמורה
א-ג
תמורה ד
- טומאת מת ב
טומאת מת
ג-ה
טומאת מת
ו-ח
טומאת מת
ט-יא
טומאת מת
יב-יד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בא 5781 \ ינואר 17 - ינואר 23 2021

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מלכים א 19 - מלכים ב 4
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
משלי 6-11
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס