For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת האזינו תשפ"א
ספטמבר 20 - ספטמבר 26 2020

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תשרי ב ג ד ה ו ז ח
ספטמבר 20 21 22 23 24 25 26
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
ערובין
מב
ערובין
מג
ערובין
מד
ערובין
מה
ערובין
מו
ערובין
מז
ערובין
מח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שקלים
טז
שקלים
יז
שקלים
יח
שקלים
יט
שקלים
כ
שקלים
כא
שקלים
כב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
ערובין

מהנ''ל עד כז: חנניה
ערובין

מהנ''ל עד כח. הל''ג
ערובין

הלכה ג עד כח. תניא
ערובין

מהנ''ל עד כח: הל''ה
ערובין

הלכה ה עד כח: ר' חונה
ערובין

מהנ''ל עד כט. הל''ו
ערובין

הלכה ו עד כט. הל''ז
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
כלים
יא:ה-ו
כלים
יא:ז-ח
כלים
יא:ט-יב:א
כלים
יב:ב-ג
כלים
יב:ד-ה
כלים
יב:ו-ז
כלים
יב:ח-יג:א
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
קצד:ו-י קצד:יא - קצה:ג קצה:ד-ח קצה:ט-יג קצה:יד - קצו:ד קצו:ה-ט קצו:י-יד
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ה
דף סא
עמוד א
כרך ה
דף סא
עמוד ב
כרך ה
דף סב
עמוד א
כרך ה
דף סב
עמוד ב
כרך ה
דף סג
עמוד א
כרך ה
דף סג
עמוד ב
כרך ה
דף סד
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הקדמה
וכאשר נחפשה - מגודל העוון
הקדמה
ונראה פשוט - לאין שיעור
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן
הקדמה
הגהה ואל יפלא - לעוון כלל
פתיחה
באהבת - במדרש איכה
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
תפילה וברכת כהנים
יא
תפילה וברכת כהנים
יב
תפילה וברכת כהנים
יג
תפילה וברכת כהנים
יד
תפילה וברכת כהנים
טו
תפילין ומזוזה
א
תפילין ומזוזה
ב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
אישות
יא-יג
אישות
יד-טז
אישות
יז-יט
אישות
כ-כב
אישות
כג-כה
גירושין
א-ג
גירושין
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת האזינו 5781 \ ספטמבר 20 - ספטמבר 26 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
זכריה 11-14
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מגילת קהלת 5-8
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס