For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת במדבר 5780
מאי 17 - מאי 23 2020


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר כג כד כה כו כז כח כט
מאי 17 18 19 20 21 22 23
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שבת
עב
שבת
עג
שבת
עד
שבת
עה
שבת
עו
שבת
עז
שבת
עח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ראש השנה
ז
ראש השנה
ח
ראש השנה
ט
ראש השנה
י
ראש השנה
יא
ראש השנה
יב
ראש השנה
יג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שבת

מהנ''ל עד מח. כל דבר
שבת

מהנ''ל עד מט: והבורר אמר
שבת

מהנ''ל עד נא. הצובעו מה צביעה
שבת

מהנ''ל עד נב: והסותר ובלבד
שבת

מהנ''ל עד נג: סוף הפרק
שבת

פרק ח הל''א עד נה. מים כדי
שבת

מהנ''ל עד נה: הל''ג '
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
תמורה
ו:ה-ז:א
תמורה
ז:ב-ג
תמורה
ז:ד-ה
תמורה 7:6
-כריתות א:א
כריתות
א:ב-ג
כריתות
א:ד-ה
כריתות
א:ו-ז
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
מו:יב-טז מו:יז-כא מו:כב-כו מו:כז-לא מו:לב-לו מו:לז-מא מו:מב-מו
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רפו
עמוד ב
כרך ד
דף רפז
עמוד א
כרך ד
דף רפז
עמוד ב
כרך ד
דף רפח
עמוד א
כרך ד
דף רפח
עמוד ב
כרך ד
דף רפט
עמוד א
כרך ד
דף רפט
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ט
13
הלכות רכילות
כלל ט
14-15
ציורים
1-3
ציורים
4-5
ציורים
6-7
ציורים
8-9
ציורים
10-11
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
עדות
ב
עדות
ג
עדות
ד
עדות
ה
עדות
ו
עדות
ז
עדות
ח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
עבדים
ד-ו
עבדים
ז-ט
שכירות
א-ג
שכירות
ד-ו
שכירות
ז-ט
שכירות
י-יב
שכירות יג
- שאלה ופקדון ב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת במדבר 5780 \ מאי 17 - מאי 23 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ישעיהו 1-4
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
עזרא 1-4


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס