For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויצא 5780
דצמבר 1 - דצמבר 7 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
כסלו ג ד ה ו ז ח ט
דצמבר 1 2 3 4 5 6 7
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
נדה
לט
נדה
מ
נדה
מא
נדה
מב
נדה
מג
נדה
מד
נדה
מה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שבת
פט
שבת
צ
שבת
צא
שבת
צב
ערובין
א
ערובין
ב
ערובין
ג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
זבחים
יג:א-ב
זבחים
יג:ג-ד
זבחים
יג:ה-ו
זבחים
יג:ז-ח
זבחים
יד:א-ב
זבחים
יד:ג-ד
זבחים
יד:ה-ו
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תריח:י - תריט:ב תריט:ג-ה תריט:ו - תרכא:א תרכא:ב-ד תרכא:ה - תרכב:א תרכב:ב-ד תרכג:א-ג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רב
עמוד ב
כרך ד
דף רג
עמוד א
כרך ד
דף רג
עמוד ב
כרך ד
דף רד
עמוד א
כרך ד
דף רד
עמוד ב
כרך ד
דף רה
עמוד א
כרך ד
דף רה
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ז
13-14
הלכות לשון הרע
כלל ח
1-2
הלכות לשון הרע
כלל ח
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ח
5-7
הלכות לשון הרע
כלל ח
8-9
הלכות לשון הרע
כלל ח
10-11
הלכות לשון הרע
כלל ח
12
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מכירה
י
מכירה
יא
מכירה
יב
מכירה
יג
מכירה
יד
מכירה
טו
מכירה
טז
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
ערכין וחרמין
ה-ז
ערכין וחרמין ח
- כלאים ב
כלאים
ג-ה
כלאים
ו-ח
כלאים ט
- מתנות עניים א
מתנות עניים
ב-ד
מתנות עניים
ה-ז

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויצא 5780 \ דצמבר 1 - דצמבר 7 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שמואל א 8-12
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 65-72


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס