For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בראשית 5780
אוקטובר 20 - אוקטובר 26 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תשרי כא כב כג כד כה כו כז
אוקטובר 20 21 22 23 24 25 26
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
תמיד
לג
מידות
לד
מידות
לה
מידות
לו
מידות
לז
נדה
ב
נדה
ג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שבת
מז
שבת
מח
שבת
מט
שבת
נ
שבת
נא
שבת
נב
שבת
נג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
ביכורים

פרק ג הל''א עד יא. וכי יש
ביכורים

מהנ''ל עד יב. הל''ד
ביכורים

הלכה ד עד יב: הל''ה
ביכורים

הלכה ה עד יב: הל''ו
ביכורים

הלכה ו עד יג. הדרן עלך מסכת ביכורים!
נדה

פרק א הל''א עד א. תמן תנינן
נדה

מהנ''ל עד א: הונא בר
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
הוריות 3:8
-זבחים א:א
זבחים
א:ב-ג
זבחים
א:ד-ב:א
זבחים
ב:ב-ג
זבחים
ב:ד-ה
זבחים
ג:א-ב
זבחים
ג:ג-ד
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תקפו:כ-כב תקפו:כג - תקפז:ב תקפז:ג - תקפח:ב תקפח:ג-ה תקפט:א-ג תקפט:ד-ו תקפט:ז-ט
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קפא
עמוד ב
כרך ג
דף קפב
עמוד א
כרך ג
דף קפב
עמוד ב
כרך ג
דף קפג
עמוד א
כרך ג
דף קפג
עמוד ב
כרך ג
דף קפד
עמוד א
כרך ג
דף קפד
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
עשין
7-8
עשין
9-10
עשין
11-12
עשין
13-14
ארורין
1-3
הלכות לשון הרע
כלל א
1-2
הלכות לשון הרע
כלל א
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
גזילה ואבידה
ז
גזילה ואבידה
ח
גזילה ואבידה
ט
גזילה ואבידה
י
גזילה ואבידה
יא
גזילה ואבידה
יב
גזילה ואבידה
יג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
אישות
כ-כב
אישות
כג-כה
גירושין
א-ג
גירושין
ד-ו
גירושין
ז-ט
גירושין
י-יב
גירושין יג
- יבום וחליצה ב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בראשית 5780 \ אוקטובר 20 - אוקטובר 26 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יהושע 1-10
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 1-10


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס