For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת וילך 5780
ספטמבר 29 - אוקטובר 5 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אלול / תשרי כט א ב ג ד ה ו
ספטמבר / אוקטובר 29 30 1 2 3 4 5
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
מעילה
יב
מעילה
יג
מעילה
יד
מעילה
טו
מעילה
טז
מעילה
יז
מעילה
יח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שבת
כז
שבת
כח
שבת
כט
שבת
ל
שבת
לא
שבת
לב
שבת
לג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
ערלה

הלכה ז עד כ. והכלאים מדברי
ערלה

מהנ''ל עד כ: הדרן עלך מסכת ערלה!
ביכורים

פרק א הל''א עד א: רבי זריקן
ביכורים

מהנ''ל עד א: הל''ב
ביכורים

הלכה ב עד ב: הל''ג
ביכורים

הלכה ג עד ג. הל''ד
ביכורים

הלכה ד עד ג: הל''ה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
אבות
ה:יב-יג
אבות
ה:יד-טו
אבות
ה:טז-יז
אבות
ה:יח-יט
אבות
ה:כ-כא
אבות
ה:כב-כג
אבות
ו:א-ב
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תקעו:ה-ז תקעו:ח-י תקעו:יא-יג תקעו:יד-טז תקעז:א - תקעט:א תקעט:ב - תקפ:א תקפ:ב - תקפא:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קעא
עמוד א
כרך ג
דף קעא
עמוד ב
כרך ג
דף קעב
עמוד א
כרך ג
דף קעב
עמוד ב
כרך ג
דף קעג
עמוד א
כרך ג
דף קעג
עמוד ב
כרך ג
דף קעד
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
ציורים
10-11
הקדמה
ברוך - שכינתו בתוכנו
הקדמה
וכאשר נחפשה - מגודל העוון
הקדמה
ונראה פשוט - לאין שיעור
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
נזקי ממון
ט
נזקי ממון
י
נזקי ממון
יא
נזקי ממון
יב
נזקי ממון
יג
נזקי ממון
יד
גניבה
א
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
חמץ ומצה
ה-ז
חמץ ומצה ח
- שופר וסכה ולולב ב
שופר וסכה ולולב
ג-ה
שופר וסכה ולולב
ו-ח
שקלים
א-ג
שקלים ד
- קדוש החדש ב
קדוש החדש
ג-ה

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת וילך 5780 \ ספטמבר 29 - אוקטובר 5 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
זכריה 1-10
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מגילת קהלת 1-4


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס