For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת כי תצא 5779
ספטמבר 8 - ספטמבר 14 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אלול ח ט י יא יב יג יד
ספטמבר 8 9 10 11 12 13 14
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
כריתות
יח
כריתות
יט
כריתות
כ
כריתות
כא
כריתות
כב
כריתות
כג
כריתות
כד
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
שבת
ו
שבת
ז
שבת
ח
שבת
ט
שבת
י
שבת
יא
שבת
יב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
ערלה

מהנ''ל עד ט: תני פרוסה
ערלה

מהנ''ל עד י. היאך סבר
ערלה

מהנ''ל עד י: מצטרפין זה
ערלה

מהנ''ל עד יא. פשיטא שידיעתו
ערלה

מהנ''ל עד יא: הל''ב
ערלה

הלכה ב עד יב: הל''ג
ערלה

הלכה ג עד יג. רבי יונה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
אבות
ג:י-יא
אבות
ג:יב-יג
אבות
ג:יד-טו
אבות
ג:טז-יז
אבות
ג:יח-ד:א
אבות
ד:ב-ג
אבות
ד:ד-ה
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תקסה:א-ג תקסה:ד-ו תקסו:א-ג תקסו:ד-ו תקסו:ז - תקסז:א תקסז:ב - תקסח:א תקסח:ב-ד
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קס
עמוד ב
כרך ג
דף קסא
עמוד א
כרך ג
דף קסא
עמוד ב
כרך ג
דף קסב
עמוד א
כרך ג
דף קסב
עמוד ב
כרך ג
דף קסג
עמוד א
כרך ג
דף קסג
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ו
8-9
הלכות רכילות
כלל ו
10
הלכות רכילות
כלל ז
1
הלכות רכילות
כלל ז
2
הלכות רכילות
כלל ז
3-4
הלכות רכילות
כלל ז
5
הלכות רכילות
כלל ח
1-3
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
כלים
כז
כלים
כח
מקוואות
א
מקוואות
ב
מקוואות
ג
מקוואות
ד
מקוואות
ה
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
ברכות י
- מילה א
מילה ב
- סדר התפילות (עד המלים נוסח ברכות התפילה וסידורן)
סדר התפילות
מ-נוסח ברכות התפילה וסידורן עד נוסח ברכת המזון
סדר התפילות (מ-נוסח ברכת המזון)
- שבת ב
שבת
ג-ה
שבת
ו-ח
שבת
ט-יא

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת כי תצא 5779 \ ספטמבר 8 - ספטמבר 14 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יואל-עמוס
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דברי הימים ב 24-26


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס