For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת במדבר 5779
מאי 26 - יוני 1 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר כא כב כג כד כה כו כז
מאי / יוני 26 27 28 29 30 31 1
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בכורות
לט
בכורות
מ
בכורות
מא
בכורות
מב
בכורות
מג
בכורות
מד
בכורות
מה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
מעשרות
כב
מעשרות
כג
מעשרות
כד
מעשרות
כה
מעשרות
כו
מעשר שני
א
מעשר שני
ב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
מעשר שני

הלכה ד עד יד. הל''א
מעשר שני

פרק ג הל''א עד יד: הל''ב
מעשר שני

הלכה ב עד טו. רבי יהושע
מעשר שני

מהנ''ל עד טו: רבי בא
מעשר שני

מהנ''ל עד טז. הל''ג
מעשר שני

הלכה ג עד טז: רשב''ל אמר
מעשר שני

מהנ''ל עד טז: אמרו בית הלל
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שבועות
ג:ח-ט
שבועות
ג:י-יא
שבועות
ד:א-ב
שבועות
ד:ג-ד
שבועות
ד:ה-ו
שבועות
ד:ז-ח
שבועות
ד:ט-י
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תקטו:ז-ט תקטז:א-ג תקיז:א-ג תקיז:ד - תקיח:ב תקיח:ג-ה תקיח:ו-ח תקיח:ט - תקיט:ב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קח
עמוד א
כרך ג
דף קח
עמוד ב
כרך ג
דף קט
עמוד א
כרך ג
דף קט
עמוד ב
כרך ג
דף קי
עמוד א
כרך ג
דף קי
עמוד ב
כרך ג
דף קיא
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הקדמה
וכאשר נחפשה - מגודל העוון
הקדמה
ונראה פשוט - לאין שיעור
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן (כולל הגהה)
פתיחה
באהבת - במדרש איכה
פתיחה
ומפני גודל - החונן דעת
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
פרה אדומה
ב
פרה אדומה
ג
פרה אדומה
ד
פרה אדומה
ה
פרה אדומה
ו
פרה אדומה
ז
פרה אדומה
ח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מכירה
טז-יח
מכירה
יט-כא
מכירה
כב-כד
מכירה
כה-כז
מכירה
כח-ל
קניה ומתנה
א-ג
קניה ומתנה
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת במדבר 5779 \ מאי 26 - יוני 1 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ישעיהו 1-4
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
עזרא 1-4


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס