For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע של שבת פסח 5779
אפריל 14 - אפריל 20 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן ט י יא יב יג יד טו
אפריל 14 15 16 17 18 19 20
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
חולין
קלח
חולין
קלט
חולין
קמ
חולין
קמא
חולין
קמב
בכורות
ב
בכורות
ג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
תרומות
לט
תרומות
מ
תרומות
מא
תרומות
מב
תרומות
מג
תרומות
מד
תרומות
מה
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
מעשרות

הלכה ד עד יא: תמן תנינן
מעשרות

מהנ''ל עד יב. הל''א
מעשרות

פרק ג הל''א עד יג: רבי עולא
מעשרות

מהנ''ל עד יד. תני דבי רבי
מעשרות

מהנ''ל עד טו: הל''א
מעשרות

הלכה ב עד טז. הל''ג
מעשרות

הלכה ג עד טז: הל''ד
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
סנהדרין
ז:ו-ז
סנהדרין
ז:ח-ט
סנהדרין
ז:י-יא
סנהדרין
ח:א-ב
סנהדרין
ח:ג-ד
סנהדרין
ח:ה-ו
סנהדרין
ח:ז-ט:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תצז:ט-יא תצז:יב-יד תצז:טו-יז תצח:א-ג תצח:ד-ו תצח:ז-ט תצח:י-יב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף פז
עמוד א
כרך ג
דף פז
עמוד ב
כרך ג
דף פח
עמוד א
כרך ג
דף פח
עמוד ב
כרך ג
דף פט
עמוד א
כרך ג
דף פט
עמוד ב
כרך ג
דף צ
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל א
1-2
הלכות רכילות
כלל א
3
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
שגגות
ט
שגגות
י
שגגות
יא
שגגות
יב
שגגות
יג
שגגות
יד
שגגות
טו
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
טומאת אוכלין
ז-ט
טומאת אוכלין
י-יב
טומאת אוכלין
יג-טו
טומאת אוכלין טז
- כלים ב
כלים
ג-ה
כלים
ו-ח
כלים
ט-יא

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע של שבת פסח 5779 \ אפריל 14 - אפריל 20 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-29
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס