For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת יתרו 5779
ינואר 20 - ינואר 26 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
שבט יד טו טז יז יח יט כ
ינואר 20 21 22 23 24 25 26
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
חולין
נד
חולין
נה
חולין
נו
חולין
נז
חולין
נח
חולין
נט
חולין
ס
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
כלאים
ל
כלאים
לא
כלאים
לב
כלאים
לג
כלאים
לד
כלאים
לה
כלאים
לו
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
תרומות

מהנ''ל עד ד: תני בשם
תרומות

מהנ''ל עד ה. הל''ב
תרומות

הלכה ב עד ה: חבריא בשם
תרומות

מהנ''ל עד ו. הל''ג
תרומות

הלכה ג עד ו: תמן תנינן
תרומות

מהנ''ל עד ז. הל''ה
תרומות

הלכה ה עד ז: תמן תנינן
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
בבא מציעא
ו:ו-ז
בבא מציעא
ו:ח-ז:א
בבא מציעא
ז:ב-ג
בבא מציעא
ז:ד-ה
בבא מציעא
ז:ו-ז
בבא מציעא
ז:ח-ט
בבא מציעא
ז:י-יא
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תמז:ג-ה תמז:ו-ח תמז:ט-יא תמז:יב - תמח:ב תמח:ג-ה תמח:ו - תמט:א תנ:א-ג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף מה
עמוד א
כרך ג
דף מה
עמוד ב
כרך ג
דף מו
עמוד א
כרך ג
דף מו
עמוד ב
כרך ג
דף מז
עמוד א
כרך ג
דף מז
עמוד ב
כרך ג
דף מח
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הקדמה
ואחשבה לדעת - בפנים הספר
הקדמה
על כן אזרתי - על צד הדין
הקדמה
ואחלה לקורא - בימינו אמן (כולל הגהה)
פתיחה
באהבת - במדרש איכה
פתיחה
ומפני גודל - החונן דעת
לאוין
1-2
לאוין
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מעשה קרבנות
ז
מעשה קרבנות
ח
מעשה קרבנות
ט
מעשה קרבנות
י
מעשה קרבנות
יא
מעשה קרבנות
יב
מעשה קרבנות
יג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
בכורים
ט-יא
בכורים יב
- שמיטה ויובל ב
שמיטה ויובל
ג-ה
שמיטה ויובל
ו-ח
שמיטה ויובל
ט-יא
שמיטה ויובל יב
- בית הבחירה א
בית הבחירה
ב-ד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת יתרו 5779 \ ינואר 20 - ינואר 26 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מלכים ב 12-17
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
משלי 20-24


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס