For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויחי 5779
דצמבר 16 - דצמבר 22 2018


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
טבת ח ט י יא יב יג יד
דצמבר 16 17 18 19 20 21 22
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
חולין
יט
חולין
כ
חולין
כא
חולין
כב
חולין
כג
חולין
כד
חולין
כה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
דמאי
כט
דמאי
ל
דמאי
לא
דמאי
לב
דמאי
לג
דמאי
לד
כלאים
א
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שביעית

פרק ו הל''א עד טז. תחומי א''י
שביעית

מהנ''ל עד טז: רבי יוסי
שביעית

מהנ''ל עד יז. הל''ב
שביעית

הלכה ב עד יח. הל''ד
שביעית

הלכה ד עד יח. הל''א
שביעית

פרק ז הל''א עד יח: הורי רבי מנא
שביעית

מהנ''ל עד יט. רבי אילא
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
בבא קמא
ט:יב-י:א
בבא קמא
י:ב-ג
בבא קמא
י:ד-ה
בבא קמא
י:ו-ז
בבא קמא
י:ח-ט
בבא קמא 10:10
-בבא מציעא א:א
בבא מציעא
א:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תיט:א - תכ:ב תכא:א - תכב:ב תכב:ג-ה תכב:ו - תכג:א תכג:ב-ד תכד:א - תכה:ב תכה:ג - תכו:ב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף כז
עמוד ב
כרך ג
דף כח
עמוד א
כרך ג
דף כח
עמוד ב
כרך ג
דף כט
עמוד א
כרך ג
דף כט
עמוד ב
כרך ג
דף ל
עמוד א
כרך ג
דף ל
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
בית הבחירה
ו
בית הבחירה
ז
בית הבחירה
ח
כלי מקדש והעובדים בו
א
כלי מקדש והעובדים בו
ב
כלי מקדש והעובדים בו
ג
כלי מקדש והעובדים בו
ד
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שבועות
ז-ט
שבועות
י-יב
נדרים
א-ג
נדרים
ד-ו
נדרים
ז-ט
נדרים
י-יב
נדרים יג
- נזירות ב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויחי 5779 \ דצמבר 16 - דצמבר 22 2018

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מלכים א 1-5
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 119-135


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס