For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת האזינו 5779
ספטמבר 16 - ספטמבר 22 2018


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
תשרי ז ח ט י יא יב יג
ספטמבר 16 17 18 19 20 21 22
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
מנחות
לז
מנחות
לח
מנחות
לט
מנחות
מ
מנחות
מא
מנחות
מב
מנחות
מג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ברכות
מד
ברכות
מה
ברכות
מו

ברכות
מז
ברכות
מח
ברכות
מט
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
כלאים

הלכה ד עד ט: הל''ה
כלאים

הלכה ה עד י. מה נן
כלאים

מהנ''ל עד י. הל''ו
כלאים

הלכה ו עד יא. וגדר יש
כלאים

מהנ''ל עד יא. הל''ז
כלאים

הלכה ז עד יב. מתיב [רבי] אליעזר
כלאים

מהנ''ל עד יב. תני חמשה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
גיטין
ב:ג-ד
גיטין
ב:ה-ו
גיטין
ב:ז-ג:א
גיטין
ג:ב-ג
גיטין
ג:ד-ה
גיטין
ג:ו-ז
גיטין
ג:ח-ד:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
שסג:כב-כד שסג:כה-כז שסג:כח-ל שסג:לא-לג שסג:לד-לו שסד:א-ג שסד:ד - שסה:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ב
דף קלה
עמוד א
כרך ב
דף קלה
עמוד ב
כרך ב
דף קלו
עמוד א
כרך ב
דף קלו
עמוד ב
כרך ב
דף קלז
עמוד א
כרך ב
דף קלז
עמוד ב
כרך ב
דף קלח
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הגהה: ואל יפלא - לעוון כלל

פתיחה
באהבת - במדרש איכה
פתיחה
ומפני גודל - החונן דעת
לאוין
1-2
לאוין
3-4
לאוין
5-6
לאוין
7-9
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
ערכין וחרמין
ח
כלאים
א
כלאים
ב
כלאים
ג
כלאים
ד
כלאים
ה
כלאים
ו
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
עובדי כוכבים וחקותיהם
י-יב
תשובה
א-ג
תשובה
ד-ו
תשובה
ז-ט
תשובה י
- קריאת שמע ב
קריאת שמע ג
- תפילה וברכת כהנים א
תפילה וברכת כהנים
ב-ד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת האזינו 5779 \ ספטמבר 16 - ספטמבר 22 2018

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
זכריה 11-14
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מגילת קהלת 5-8


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס