1)

TOSFOS DH Ela me'Atah Dikla v'Alim Hacha Nami

תוספות ד"ה אלא מעתה דיקלא ואלים ה"נ

(SUMMARY: Tosfos explains the question against Rav Papa, and his answer.)

דבעי מר שבחא באלימות הדקל הא ודאי אפילו לאביי לית ליה

(a)

Explanation: Would you (Rav Papa) demand Shevach for thickening of a date tree? Surely, even Abaye does not say so!

דדוקא בשבח שקמה דליכא פרי אלא שבח דגידול ענפים קאמר אביי דיש לו דאדעתייהו נחת אבל אדעתא דאלימות הדקל לא נחת

1.

Only regarding Shevach of sycamore, which has no Peros, just the branches get thicker, Abaye said that he gets [Shevach], for he entered [the land] with intent for this. However, he did not enter for thickening of a date tree;

ה"נ מר לא נחת אדעתא דתאלי אלא אדעתא דאספסתא

i.

Likewise, you (Rav Papa) did not enter with intent for new trees, rather, for fodder!

א"ל התם ודאי לאו אדעתא דהכי נחת כדקאמרת

2.

[Rav Papa answered that] there, surely, he entered with that intent, like you said;

אבל אנא נחתינא למה שיצמיח הקרקע דהיינו אספסתא ואלו צמחו במקומה:

i.

However, I entered with intent for what the land will sprout, i.e. fodder, and these [trees] sprouted in its place.

2)

TOSFOS DH k'Ma'an k'Abaye

תוספות ד"ה כמאן כאביי

(SUMMARY: Tosfos explains the question, and the answer.)

דאילו לרבא דאמר בשבח שקמה אין לו אע"ג דאיכא למימר דאדעתא דהכי נחית

(a)

Explanation: According to Rava, who says that he does not receive Shevach of sycamore, even though we can say that he entered with intent for this (all the more so he does not get new trees that sprouted)!

ומשני דאפילו תימא כרבא דהתם כו':

1.

We answer he can even hold like Rava, for there [he did not lose. Here, Rav Papa lost]!

3)

TOSFOS DH Ein Lecha Ela Demei Etzim Bilvad

תוספות ד"ה אין לך אלא דמי עצים בלבד.

(SUMMARY: Tosfos explains why he cannot take his trees.)

ואע"ג דבסוף פרק השואל (לעיל דף קא. ושם) אמר דמצי למימר זיתי אני נוטל אי לאו משום ישוב א"י

(a)

Implied question: Above (101a), it says that (when one's olive trees were washed away and deposited on another's land), he could say "I will take my trees", if not due to settlement of Eretz Yisrael!

הכא לא מצי אמר ליה דמיירי דהני תאלי לא היו ראוים לנוטעם במקום אחר ואם היה נוטלם היו מתים ולא היו שוים אלא לעצים

(b)

Answer #1: Here he cannot say so, for we discuss when these are trees were not proper to plant elsewhere, and if he would take them, they would die, and they would have value only for the wood.

א"נ מדלא א"ל תאלי הוה נטענא אלא כורכמא דרישקא שמשעוקרין אותן אין נוטעין אותן במקום אחר גלית אדעתיך שלא היית חושש בדבר שראוי לנוטען ולכך אין לך אלא דמי עצים

(c)

Answer #2: Since he did not say "I would have planted trees", rather, saffron, which after uprooting them, we do not plant them elsewhere, you revealed your intent that you are not concerned for something proper to plant. Therefore, you get only the value of the wood;

וכגון שהתאלי לא היו מכחישין אותו יותר מאספסתא וכורכמא דרישקא שאם לא כן לא יכול לומר תאלי הוה נטענא שהרי לאספסתא קבלה:

1.

The case is, the trees would not weaken [the land] more than fodder and saffron. If not, he could not say "I would have planted trees", for he received it for fodder.

109b----------------------------------------109b

4)

TOSFOS DH u'Makrei Dardeki k'Musrin v'Omdin

תוספות ד"ה ומקרי דרדקי (הגהה בגליון) כמותרין ועומדין

(SUMMARY: Tosfos explains that they can be fired immediately due to wasting time.)

פי' בקונטרס משום דשבשתא כיון דעל על לכך חשיב פסידא דלא הדר

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is because once a mistake enters [a Talmid's mind], it stays. Therefore, it is considered a loss that cannot be returned.

וליתא דרבא גופיה אית ליה בפ' לא יחפור (ב"ב דף כא. ושם) דשבשתא ממילא נפקא

(b)

Rejection: Rava himself holds (Bava Basra 21a) that a mistake leaves by itself!

אלא להכי קרי ליה הכא פסידא דלא הדר לפי שבאותה שעה שלימדו שיבושים נתבטל לו לימוד של אמת:

(c)

Explanation #2: Rather, he calls it a loss that cannot be returned because at the time he was learning mistakes, he was idle from learning true [Torah].

5)

TOSFOS DH Mesalkinan Lehu b'Lo Shevacha v'Lav Milsa Hi (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה מסלקינן להו בלא שבחא ולאו מילתא היא (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos explains that no one ever taught so.)

פי' ריב"ן שלא אמר דבר זה מעולם אלא להפחידם (הגהה במהדורת עוז והדר) אמר כן

(a)

Explanation (Rivan): He (Rav Yehudah, Rav Huna or Rav Nachman) never said this. [Rav Yosef] said so to make (the son-in-laws) afraid.

ותימה דאם לא אמר מעולם למה הזכיר כל כך אמוראים רב הונא ואיתימא רב יהודה ואיתימא כו'

(b)

Question: If he never said this, why did [Rav Yosef] mention so many Amora'im - Rav Huna, and some say Rav Yehudah, and some say [Rav Nachman]?!

וי"ל דרב יוסף לא הזכיר אלא אחד מהם ובני בית המדרש נסתפקו בין אלו איזה מהן הזכיר:

(c)

Answer: Rav Yosef mentioned only one of them. [Talmidim] of the Beis Midrash [who recorded his words] were unsure which of them he mentioned.

6)

TOSFOS DH Rava Amar Karna Havi

תוספות ד"ה רבא אמר קרנא הוי.

(SUMMARY: Tosfos resolves Rava with Rav Minyomi.)

וא"ת והא קופא סבא פלגא ודוחק לומר דפליג רבא אדרב מניומי

(a)

Question: [Rav Minyomi] taught that [the planter] gets half of the old vines. It is difficult to say that Rava argues with Rav Minyomi!

וי"ל דקופא סבא פלגא משום דשתלא שקיל אפילו בגוף הקרקע פלגא

(b)

Answer: He gets half of the old vines because a planter gets half even in the land itself;

וכי מסתלק בלא זמניה הוא דשקיל ריבעא משום דעליו לשלם אפילו מה שהבעל הבית (הגהת בארות המים) יצטרך ליתן לאריס שימשור חלקו שהיה מוטל על השתלא לשמור

1.

When he leaves early, he receives a quarter, because he must pay what the Ba'al ha'Bayis will need to give to a sharecropper to guard his share that the planter should have guarded.

וכן שטפה נהרא ריבעא דאדעתא דהכי נחית שאם יסתלק בלא זימניה באיזה ענין שיסתלק שלא יקח אלא ריבעא ובקופא סבא שאין עוד מה לשמור שקיל פלגא

2.

Similarly, when a river flooded [the field], he gets a quarter, for he entered with this intent, that if he will leave early, for whatever reason he leaves, he receives only a quarter, and for old vines, there is nothing that still must be guarded, so he receives half;

אבל הכא המלוה אין לו בגוף כלום אלא בפירות:

i.

However, here the lender does not own anything in the land, except for Peros.

7)

TOSFOS DH Mah Niktzatz bi'Zmano

תוספות ד"ה מה נקצץ בזמנו.

(SUMMARY: Tosfos explains why we assume that he cut at the proper time.)

דאין דרך לקצוץ שלא בזמנו ולהפסיד פירות

(a)

Explanation #1: It is not normal to cut early and lose Peros.

ועוד דאמרינן בפרק לא יחפור (ב"ב דף כו.) האי דיקלא דטעון קבא אסור למיקציה

(b)

Explanation #2: We say in Bava Basra (26a) that if a date tree bears a Kav [of dates], it is forbidden to cut it.

ואית דגרסי איפכא יבש בזמנו ואין נראה לר"י:

(c)

Alternative text: Some texts say oppositely "it dried in its time." The Ri rejects this.

8)

TOSFOS DH Lo Mah Yavash she'Lo bi'Zmano

תוספות ד"ה לא מה יבש שלא בזמנו

(SUMMARY: Tosfos explains why we assume that this is before the proper time.)

יבש משמע שלא בזמנו מדלא קתני הזקין

(a)

Explanation: "It dried" connotes not in its time, for it did not say "it became old."

ואע"ג דהזקין נמי משמע שלא בזמנו כדאמרינן בסמוך אימא והזקינו

(b)

Implied question: Also "it became old" connotes not in its time, like we say below (110a) "I can say that they became old"!

הזקינו משמע בין בזמנו בין שלא בזמנו אבל יבש לא משמע אלא שלא בזמנו:

(c)

Answer: "It became old" connotes both in its time, and not in its time. "It dried" connotes only not in its time.

9)

TOSFOS DH Af Niktzatz she'Lo bi'Zmano

תוספות ד"ה אף נקצץ שלא בזמנו

(SUMMARY: Tosfos explains why we needed to say so.)

וא"ת ואמאי איצטריך למימר אף נקצץ שלא בזמנו והא מעיקרא לא פריך אלא מיבש דהוה דומיא דנקצץ

(a)

Question: Why must we say that also "it was cut" is not in its time? Initially we asked only from "it dried", which should resemble "it was cut";

אבל מנקצץ בזמנו לא פריך משום דאיכא למימר דנקצץ בזמנו היינו לאחר שיבש שלא בזמנו

1.

However, we do not ask from "it was cut" (which connotes) in its time, for we can say that it was cut in its time, i.e. after it dried not in its time.

והשתא דשני ליה מיבש תו לא קשיא ליה לאביי

2.

Now that we answer from "it dried", it is not difficult for Abaye! (What forced us to retract from what we initially said that it was cut in its time?)

וי"ל דמעיקרא נמי קשיא ליה מנקצץ דנקצץ משמע סתמא אחר שיבש בזמנו כמו שדרכו

(b)

Answer: Also initially, it was difficult from "it was cut", for Stam "it was cut" connotes after it dried in its time, like its way.

והא דקאמר מה נקצץ בזמנו אף יבש בזמנו

(c)

Implied question: Why does it say just like "it was cut" is in its time, also "it dried" is in its time? (This connotes that the question is only from "it dried"!)

משום שרוצה להקשות משניהם

(d)

Answer #1: This is because he wants to ask from both of them.

אי נמי לא איצטריך אלא לאפוקי דלא נידוק איפכא נקצץ דומיא דיבש כדמשני בתר הכי:

(e)

Answer #2: We need this only so we will not infer oppositely, that cut is like dried, like it answers afterwards.

10)

TOSFOS DH Naflu Lah Zeisim Zekenim...

תוספות ד"ה נפלו לה זיתים זקנים...

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

אבל לא יקוץ לעצים (הגהת דבש תמר) אלמא קרנא הוי וקשה לאביי דאמר עצים פרי הוי במקום שאין פרי אחר

(a)

Inference: However, he may not cut for wood. This shows that it is principal, and this is difficult for Abaye, who says that wood is Peros, when there are no other Peros.

ותימה דמאי פריך דהתם ע"כ מיירי שעושין קצת פירות מדפליג התם רבי יהודה ואמר לא תמכור מפני שבח בית אביה ומוקי ליה התם בשדה שאינה שלה

(b)

Question: What was the question? There, you are forced to say that they produce some Peros, for R. Yehudah argues and says "she does not sell, due to honor of her father's house." We establish it to discuss a field that is not hers;

ואי ליכא פירות כלל מה שבח בית אביה יש הלא בעל השדה לא יניחם לעמוד שם יותר אחר שנתייבשו והבעל יקוץ אותם לעצים

1.

If there are no Peros at all, what is the honor of her father's house? The owner of the field will not let them remain after they dry. The husband should cut them for wood!

וכן משמע נמי מעיקרא דבעי לאוקמי פלוגתייהו בנפלו לה זיתים בשדה שלה (הגהת בארות המים) אבל בשדה שאינה שלה דברי הכל ימכרם

i.

It connotes like this, that initially we wanted to establish the argument when olive trees fell to her in her field, but in a field that is not hers, all agree that he sells them!

ופריך והא עבדים ושפחות זקנים דהוי כנפלו בשדה שאינה שלה ופליגי

2.

We ask that old male and female slaves are like [trees] that fell in a field that is not hers, and they argue!

והנהו עבדים ושפחות ע"כ (מכאן מדף הבא) כשעושין קצת מלאכה דאי לאו הכי מה מכירה שייך בהם דמי יקנה

i.

These male and female slaves, you are forced to say that they do some work. If not, how could one sell them? Who will buy them?!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF