1)

TOSFOS DH v'Lichzi bi'Reshusa d'Man Kaima

תוספות ד"ה וליחזי ברשותא דמאן קיימא

(SUMMARY: Tosfos discusses when we follow the Reshus it is in.)

וא"ת וכי נמי הוי הולד ברשות לוקח אין זה הוכחה דקנאה

(a)

Question: Even if the child is in the buyer's Reshus, this is no proof that he acquired it!

דהא אמרינן בח"ה (ב"ב דף לו.) הגודרות אין להן חזקה משום דשמא מאליהן באו לרשותו או תפסן ברחוב כשהן הולכות לרעות

1.

We say in Bava Basra (36a) that there is no Chazakah on Godros (animals or slaves), for perhaps they went by themselves to his Reshus, or he seized them in the street when they were going to graze!

וכי תימא הכא משפחה פריך דאמרינן התם קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה

2.

Suggestion: Here, we ask from the case of a Shifchah. We say there that there is a Chazakah on a baby in a crib!

הא (הגהה במהדורת עוז והדר) משני הכא בעומדת באגם שפחה נמי כו' משמע דמפרה נמי פריך

3.

Rejection #1: We answer "here, it is standing in a swamp. Also a Shifchah..." This shows that we ask also from the case of a cow.

ועוד דקטן נמי דיש לו חזקה מפרש התם טעמא משום דאימא לא מנשיא ברא אבל הכא שמכר האם למה אין לומר שהוליכה בנה עמה לבית לוקח במקום שיש לה להיות

4.

Rejection #2: We say there that the reason there is a Chazakah on a baby is because his mother would not forget her son. Here that he sold the mother, why shouldn't we say that she took her son with her to the buyer's house, where she should be?!

וי"ל כיון דאיכא דררא דממונא ויש ספק בדבר בלא טענותיהן וטוען ברי הלוקח אם הוא ברשותו אין להוציא מידו

(b)

Answer: Since there is Drara d'Mamona, and there is a Safek about the matter without their claims, and the buyer claims Vadai, if it is in his Reshus, we do not take from his hand;

אבל אם היה טוען שמא סברא הוא שלא תועיל חזקתו מספק

1.

However, if he claims "perhaps", it is reasonable that his Chazakah does not help amidst Safek.

ולא דמי לאחד שהפקיד טלה חי אצל בעל הבית ויש לבעה"ב כמו כן טלה חי ומת אחד מהן

(c)

Implied question: Why is this unlike one who deposited a live lamb with a Ba'al ha'Bayis, and also the Ba'al ha'Bayis has a live lamb, and one of them died?

דאמר בפ"ב דבכורות (דף יח: ושם) דהמפקיד הוי המע"ה ומועלת חזקת בעל הבית אף על פי שטוען ספק

1.

It says in Bechoros (18b) that the depositor is ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah. The Ba'al ha'Bayis' Chazakah helps, even though he claims Safek!

דהתם היה מוחזק בודאי בטלה חי מעיקרא אבל כאן לא הוחזק מעולם לוקח בולד זה בודאי

(d)

Answer: There, initially he was Vadai Muchzak in a live lamb. Here, the buyer was never Vadai Muchzak with this child.

אבל מוכר אם הוא מוחזק מועיל אפי' הוא טוען שמא שהיה מוחזק בודאי מתחילה קודם מכירה כשהיתה פרה מעוברת

(e)

Distinction: If the seller is Muchzak, it helps even if he claims perhaps, for initially he was Vadai Muchzak before the sale, when the cow was pregnant.

ואף על גב דלא דמי ממש לההיא דבכורות דהתם הוחזק בודאי בולד מתחילה אבל הכא לא הוחזק מעולם בודאי בוולד (הגהת בארות המים, ב"ש) אחר שנולד אלא בעובר

(f)

Implied question: This is different than the case in Bechoros. There, initially he was Vadai Muchzak in the child. Here, he was never Vadai Muchzak in the child after it was born. [He was Muchzak] only in the fetus.

ולפי מה שפי' שחזקת לוקח מועלת כשטוען ברי א"ש דמשני דקיימא באגם ולא משני דקיימא ברשות לוקח

(g)

Answer #1: According to what I explained, that the buyer's Chazakah helps when he claims Vadai, this is fine that we answer that it is in a swamp, and we do not answer that it is in the buyer's Reshus.

ומיהו ה"מ לשנויי דקיימא ברה"ר אלא אין דרך בהמה ושפחה להתעכב שם כמו באגם וסימטא וברשות בעלים.

(h)

Answer #2: We could have answered that it is in Reshus ha'Rabim, but it is not normal for an animal or slave to delay there like in a swamp, Simta or the owner's Reshus.

2)

TOSFOS DH Ha Mani Sumchus Hi

תוספות ד"ה הא מני סומכוס היא

(SUMMARY: Tosfos discusses when Sumchus agrees that we do not take from a Muchzak.)

נראה לרבינו שמואל מדלא קאמר אלא הא מני סומכוס היא משמע דלא הדר ביה ממה דאוקמה בעומדת באגם

(a)

Inference (Rashbam): Since it does not say "rather, who taught this? It is Sumchus", this implies that we did not retract from establishing it in a swamp;

ולא איירי סומכוס אלא בשאין מוחזק לא זה ולא זה אבל היכא דמוחזק מודה סומכוס דעל אידך להביא ראיה

1.

Sumchus discusses only when neither one is Muchzak, not this one and not this one, but when one is Muchzak, Sumchus agrees that the other must bring a proof.

וק' לר"י דלעיל (דף צז:) אמרינן דזה אומר איני יודע אם שאולה אם שכורה וזה אומר איני יודע יחלוקו ואוקימנא כסומכוס ואף על גב שהשוכר מוחזק במעותיו

(b)

Question (Ri): Above (97b), we say that if this one says "I do not know if [the cow that died was] borrowed or rented, and this one says "I do not know", they divide, and we establish it like Sumchus, even though the renter in Muchzak in his money!

וי"ל התם שהמוחזק נמי טוען שמא אין חזקתו מועלת אבל הכא אוקימנא בעומדת באגם כדי לאוקמה אפילו בברי וברי

(c)

Answer: There, also the Muchzak is unsure, so his Chazakah does not help. However, here we establish it that it is standing in the swamp, to establish it even when both of them claim Vadai;

דאי הוה מוחזק חד מינייהו היתה מועלת חזקתו

1.

If one of them were Muchzak, his Chazakah would help.

ומיהו קשה דבשילהי המניח (ב"ק דף לה: ושם) אמתני' דזה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה המע"ה

(d)

Question: In Bava Kama (35b), on our Mishnah of this one says "your ox damaged [my ox]", and this one says "no, [your ox] was damaged on a rock, ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah...

וקאמרינן בגמ' זאת אומרת חלוקין עליו חביריו על סומכוס דלסומכוס יחלוקו

1.

We say in the Gemara "this shows that Sumchus' colleagues argue with him", for according to Sumchus, they divide;

ומתניתין דהתם איירי בברי וברי מדקתני וזה אומר לא כי כדאמר התם

2.

Our Mishnah there discusses Vadai and Vadai, since it teaches "this one says 'no, rather...'", like it says there (that these words connote Vadai claims).

והשתא הלא סומכוס מודה כשהמוחזק טוען ברי שחזקתו מועלת

3.

Summation of question: Sumchus admits when the Muchzak claims Vadai, that his Chazakah helps!

וליכא למימר דהתם ס"ד דמיירי באגם ובשור תם דמשלם מגופו

4.

Suggestion: There, one might have thought that we discuss in a swamp, and regarding a Tam ox, which pays from its body.

מ"מ מנליה דסומכוס פליג אמתני' לוקמה כשעומדת בביתו דמודה סומכוס כיון דטעין ברי

5.

Rejection: Still, what is the source that Sumchus argues with our Mishnah? We can establish it when it is standing in his house. Sumchus agrees, since he claims Vadai! (Tosfos does not resolve this question, and asks another question.)

וא"ת ואמאי קאמר הא מני סומכוס היא לוקמה אפילו כרבנן

(e)

Question: Why does it say "who taught this? It is Sumchus"? We should establish it even like Rabanan;

והכא לית לן למיזל בתר מרא קמא דאיכא חזקה אחרת כנגדה דאוקמה בחזקת מעוברת והשתא היא דילדה

1.

Here we do not follow [the Chazakah of] the first owner, for there is another Chazakah against it! We establish it in the Chazakah that it is pregnant, and only now it gave birth!

וי"ל דחזקת מרא קמא חשיבא טפי

(f)

Answer: The Chazakah of the first owner is more important.

ואם היה עם חזקת ממון חזקת מעוברת אפילו סומכוס מודה דהמע"ה

(g)

Observation: If Chezkas Mamon was with the Chazakah that it is pregnant, even Sumchus agrees that ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah;

כדאשכחן בריש שור שנגח את הפרה (ב"ק דף מו. ושם ד"ה שור) דאוקי רישא כסומכוס וקתני סיפא פרה שנגחה השור ואינו יודע אם הולד היה בשעת נגיחה

1.

Source: We find in Bava Kama (46a) that we establish the Reisha like Sumchus, and the Seifa teaches "if a cow gored an ox, and it is not known whether the calf was [inside] at the time of the goring...

ופרה דחד וולד דחד בעל הפרה משלם רביע נזק דאמר ידעינן דשותפות אית ליה ואינו משלם אלא כאילו ודאי וולד סייע דהמע"ה

i.

If different people own the cow and calf, the owner of the cow pays quarter damage (half of what a Tam pays), for he says "we know that there was a partner (the fetus was inside at the time)." He pays only as if the fetus Vadai helped, for ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah;

וה"ט דאיכא תרי חזקה לבעל הפרה חזקת מעוברת והשתא ילדה וחזקת ממון

ii.

The reason is because the owner of the cow has two Chazakos - (1) it was pregnant, and now it gave birth, and (2) Chezkas Mamon.

אבל מן הולד גובה שמינית שזהו חצי חלקו אף על גב שהוא מוחזק דחזקת מעוברת היא כנגדה

iii.

However, from the calf he collects an eighth, for this is half its share (if we would know that it was Vadai a partner), even though [the owner of the calf] is Muchzak [in his money], because the Chazakah of being pregnant is against it.

וקשה דלעיל (דף צז:) תנן שאלה היום ושכרה למחר זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו

(h)

Question: Above (97b), the Mishnah teaches that if he borrowed it today, and rented it tomorrow, if this one says "I do not know", and this one says "I do not know", they divide;

ואמאי והאיכא תרי חזקה בחזקת קיימת והשתא היא דמתה בשעת שכירות וגם חזקת ממון

1.

What is the reason? There are two Chazakos! There is (1) the Chazakah that it is still alive and only now it died, when it was rented, and (2) Chezkas Mamon!

וצ"ל דיחלוקו לא קאי אשאלה היום ושכרה למחר.

(i)

Answer: We must say that "they divide" does not refer to the case in which he borrowed it today, and rented it for tomorrow.

3)

TOSFOS DH Tanan Zeh Omer Gadol v'Zeh Omer Katan Yishava ha'Mocher

תוספות ד"ה תנן זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask from the Reisha.)

מרישא (דף צז:) דזה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע מצי למיפרך

(a)

Implied question: He could have asked from the Reisha (97b), this one says "the borrowed [animal] died", and this one says "the rented one", he swears!

אלא דניחא ליה למיפרך ממתני' דקאי בה

(b)

Answer #1: He prefers to ask from the Mishnah that we are discussing.

ולפירוש רבינו שמואל א"ש דהתם מודה סומכוס דלא אמר יחלוקו כיון שהוא מוחזק וטוען ברי.

(c)

Answer #2: This is fine for the Rashbam, who explains that there Sumchus agrees that they do not divide, since he is Muchzak and he claims Vadai.

4)

TOSFOS DH Demei Eved Gadol

תוספות ד"ה דמי עבד גדול

(SUMMARY: Tosfos concludes that they argue about what he sold.)

פירש בקונטרס נתתי לך דמים לקנות עבד גדול

(a)

Explanation #1 (Rashi): [He claims] "I gave to you money to buy an adult slave."

וקשה דלא הוה ליה למינקט במתניתין לוקח ומוכר אלא שליח ומשלח

(b)

Question: If so, the Mishnah should not have mentioned a buyer and seller, rather, a Shali'ach and Meshale'ach!

אלא נראה לר"י דמיירי שמכר לו (מכאן מעמוד ב) עבד ונתן לו דמים ולא כתב עדיין השטר ואיירי במקום שכותבין השטר א"נ כגון שהתנו דיוכלו לחזור עד נתינת השטר

(c)

Explanation #2 (Ri): The case is, he sold to him a slave and [the buyer] paid money, and he did not write the document yet. We discuss a place where they write a document, or they stipulated that they can retract until the document is given.

100b----------------------------------------100b

וא"ת והיכי קאמר סומכוס יחלוקו והא ליכא דררא דממונא ואמרינן בפ"ק (דף ב:) דלא פליג סומכוס

(d)

Question: How can Sumchus say that they divide? There is no Drara of money (the Safek is due only to their claims), and we said (above, 2b) that Sumchus does not argue in such a case!

וי"ל דמיירי כגון שא"ל המוכר בפני עדים עבד גדול אמכור לך בכ"ה דינרים ועבד קטן בעשרים דינרים ולא ידעינן מה קבל מלוקח.

(e)

Answer: The case is, the seller said in front of witnesses "I will sell an adult slave to you for 25 Dinarim, or a minor slave for 20 Dinarim", and we do not know how much he received from the buyer.

5)

TOSFOS DH Kesus Mah she'Ta'ano Lo Hodeh Lo

תוספות ד"ה כסות מה שטענו לא הודה לו

(SUMMARY: Tosfos explains why the question was only regarding a garment.)

בשלמא שדה שלוקח אומר מכרת לי מ' עומרים ומוכר אומר כ' דהיינו עומרי גדולה וקטנה הוי שפיר מה שטענו הודה לו

(a)

Explanation: Granted, regarding a field, the buyer says "you sold to me 40 sheaves", and the seller says 20. These are the sheaves of a big and of a small [field]. The admission was the same [species] that he claimed;

אבל כסות ששואל סרבל גדול ומודה לו סרבל קטן אינו מודה לו כלל מה שטוען.

1.

However, regarding a garment, he demands a big cloak and he admits to a small cloak. He does not admit at all to what was claimed!

6)

TOSFOS DH Zokekin Asa Le'ashmo'inan

תוספות ד"ה זוקקין אתא לאשמועינן

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a proper Chidush.)

וא"ת לעיל (דף צח:) דאוקימנא זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע ע"י גלגול אמאי לא פריך גלגול אתא לאשמועינן

(a)

Question: Above (98b), we established that if this one says "the borrowed [cow died]", and this one says "the rented one", he swears through Gilgul. Why didn't we ask "does the Mishnah come to teach Gilgul?!"

וי"ל דלעיל אתא לאשמועינן טובא שמגלגלין אפילו בדבר שאינו דומה אף על גב דלא הוו כמו סוטה.

(b)

Answer: Above, it teaches much, that we are Megalgel even to something that does not resemble [the claim about which he must swear], even though it is unlike Sotah (the source of Gilgul Shevu'ah. There, we are Megalgel only what resembles the primary claim, i.e. perhaps she was Mezanah in seclusion.)

7)

TOSFOS DH R. Meir Hi d'Amar Eved Harei Hu k'Metaltelin Dami

תוספות ד"ה רבי מאיר היא דאמר עבד הרי הוא כמטלטלין דמי

(SUMMARY: Tosfos explains why he mentioned Metaltelim.)

וכן אקרקעות נמי נשבעין דהא במתני' עבד ושדה קתני

(a)

Explanation: [R. Meir holds that] we swear also about land, for our Mishnah teaches a slave and a field.

ומטלטלין דנקט

(b)

Implied question: [If so,] why does he say [that slaves are like] Metaltelim? (Shevu'ah applies also to land!)

לאפוקי שטרות דמאן דדריש רבוי ומיעוט ורבוי לא ממעט אלא שטרות כדמוכח בהגוזל בתרא (ב"ק דף קיז:)

(c)

Answer: This excludes documents, for the one who expounds Ribuy u'Mi'ut v'Ribuy excludes only documents, like is proven in Bava Kama (117b);

ומדמינן בסמוך שבועה לגזילה לקנות בשינוי והתם נמי איכא רבוי ומיעוט ורבוי כדאמר בהגוזל בתרא (שם)

1.

Below we compare Shevu'ah to Gezeilah to acquire through Shinuy, and also [regarding Gezeilah] there is a Ribuy u'Mi'ut v'Ribuy, like it says there in Bava Kama.

ומיהו לענין קנין כסף לא הוי עבדים כמטלטלין לר"מ אלא ניקנין בכסף

(d)

Distinction: However, regarding Kinyan Kesef, slaves are not like Metaltelim according to R. Meir. Rather, they are acquired through Kesef;

מדנקט גבי פרה מחליף לפי שאין ניקנית בכסף וגבי שפחה המוכר במתני' ובברייתא בסמוך.

1.

Source: Regarding a cow, it says "Machalif" (i.e. Chalipin), because it is not acquired through money, and regarding a Shifchah, it says Mocher (one who sells, which includes Kinyan Kesef), in our Mishnah and the Beraisa below.

8)

TOSFOS DH v'Ha R. Meir Ifcha Sham'inan Lei

תוספות ד"ה והא ר"מ איפכא שמעינן ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot establish our Mishnah like Rabanan.)

וכרבנן לא מצי לאוקמי

(a)

Implied question: Why can't we establish [our Mishnah] like Rabanan?

דהא תניא בהדיא לקמן אין נשבעין על עבדים ועל קרקעות.

(b)

Answer: Below, a Beraisa explicitly says that we do not swear about slaves and land.

9)

TOSFOS DH Dilma a'Avadim Nishba'in a'Karka'os Lo

תוספות ד"ה דלמא אעבדים נשבעין אקרקעות לא

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

וא"ת ומנא ליה לחלק כדי להקשות

(a)

Question: What is the source to distinguish, in order to ask?

וי"ל דסמיך אמתני' די' גפנים דמייתי בסמוך דאין נשבעין על הקרקעות לר"מ ועל עבדים נשבעין כמו שתירץ וכדאיתא בברייתא דמייתי בסמוך

(b)

Answer: He relies on our Mishnah of 10 vines, brought below, that we do not swear about land according to R. Meir, and we swear about slaves, like he answers, and like it says in the Beraisa brought below.

וא"ת ואי ר"מ דריש ברבוי ומיעוט א"כ אקרקע נמי נשבעין

(c)

Question: If R. Meir expound Ribuy u'Mi'ut, if so [he should hold that] we swear also about land;

ואי דריש כללי ופרטי אעבדים נמי אין נשבעין

1.

If he expounds Kelalei u'Peratei, [he should hold that] we do not swear also about slaves!

וי"ל דדריש רבוי ומיעוט ואית ליה שום מיעוט דמוקי לה למעוטי קרקעות ולא עבדים

(d)

Answer: He expounds Ribuy u'Mi'ut, and he has some exclusion that he uses to exclude land, and not slaves;

דמאן דדריש רבוי ומיעוט צריך שני מיעוטין למעוטי קרקעות ועבדים דלא סגי בחד מיעוטא אף על גב דעבדים הוקשו לקרקעות כדאמר במרובה (ב"ק דף סב: ושם).

1.

The one who expounds Ribuy u'Mi'ut needs two exclusions to exclude land and slaves. One exclusion does not suffice, even though slaves are equated to land, like it says in Bava Kama (62b).

10)

TOSFOS DH v'Amar R. Yosi b'Ribi Chanina b'Anavim v'Chulei

תוספות ד"ה ואמר ר' יוסי בר' חנינא בענבים כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that their status is different for other matters.)

בלא ר' יוסי יש להוכיח דאין נשבעין על הקרקעות מדקתני ואינן כקרקע

(a)

Observation: [Even] without R. Yosi, we can prove that we do not swear about land, since it taught "and they are not like land"!

ואף על גב דפליגי הכא לענין שבת מודו כולי עלמא דלאו כבצורות דמיין והתולש חייב

(b)

Observation: Even though here they argue [about Shevu'ah], regarding Shabbos all agree that they are not considered to be harvested, and one who detaches is liable;

ולענין ב"ח מודו רבנן דכבצורות דמיין מדפריך בפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף נא. ושם ד"ה סוף) כל העומד לגזוז כגזוז דמי

(c)

Observation: Regarding a creditor (he has a lien to collect from the borrower's land, even if he sells it), Rabanan agree that they are considered to be harvested, since it asks in Kesuvos (51a) "anything destined to be sheared, it is as if it was shorn"!

ומיהו ר"ח פי' דהתם פריך מכח דקי"ל בהכונס (ב"ק דף נט: ושם ד"ה ופסק) כרבן שמעון דאמר אכלה פירות גמורים משלם פירות גמורים.

(d)

Rebuttal: However, R. Chananel explained there that we ask based on what we hold in Bava Kama (59b) like R. Shimon, we say that if [an animal] ate finished Peros, it pays finished Peros. (If so, we cannot infer that Rabanan agree.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF