PAST DEDICATION
BAVA METZIA 33(5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

1)

TOSFOS DH Mah Li Ravtzan

תוספות ד"ה מה לי רבצן

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not give a different answer.)

וא"ת ולישני רובץ בחנם רבצן בשכר דה"נ משני ולא מפורק בחנם אלא בשכר

(a)

Question: We should answer [that one must help] a Rovetz (an animal that happens to be crouching) for free, and a Ravtzan (one that regularly crouches) for wages!

וי"ל דניחא ליה לשנויי דאתי כרבי יוסי הגלילי כדמוכח דאתיא כוותיה.

(b)

Answer: He prefers to answer that it is like R. Yosi ha'Glili, for it is proven that [the Beraisa] is like him.

2)

TOSFOS DH v'Notel Sechar

תוספות ד"ה ונוטל שכר

(SUMMARY: Tosfos proves that this is for the sake of unloading.)

במה שמדדה ובפריקה מיירי שירא פן ירבץ

(a)

Explanation: He is paid for walking with it. We discuss [when he walks with it lest the owner need help] unloading, for [the owner] fears lest it crouch;

דאי בטעינה פשיטא דהא טעינה גופה בשכר וכל שכן מה שמדדה.

1.

We cannot say [that the owner fears lest the load fall off, and he will need help] loading, for this is obvious! For loading itself he is paid, and all the more so for walking with it [lest he need to load it again]!

3)

TOSFOS DH v'Zehu Ris

תוספות ד"ה וזהו ריס

(SUMMARY: Tosfos explains a text that says "Rus".)

אית דגרסי רוס דשבע ומחצה רוס עולה אלפים דהוי שיעור מיל כדמוכח בפרק שני שעירי (יומא דף סז.) גבי סוכות דשעיר המשתלח.

(a)

Alternative text: Some texts say "Rus". Seven and a half times [the Gematriya of] Rus is (1995, which is just about) 2000, which is the amount of [Amos in] a Mil, like is proven in Yoma (67a) regarding the huts of Se'ir ha'Mishtale'ach (along the path it is taken).

4)

TOSFOS DH Aveidaso Kodemes

תוספות ד"ה אבדתו קודמת

(SUMMARY: Tosfos arouses a seeming Galgal ha'Chozer that arises from this Halachah.)

וא"ת אבדתו ואבדת רבו וכבוד אביו איזהו קודם

(a)

Question: [If he sees] his own Aveidah, his Rebbi's Aveidah and an opportunity to fulfill Kibud Av, which has precedence?

אי אבדתו הלא כבוד אביו עדיף למאן דאמר בפ"ק דקדושין (דף לב. ושם) משל בן

1.

If you will say that his own Aveidah has precedence, Kibud Av has precedence over it, according to the opinion that in Kidushin (32a) that the son must honor his father from the son's money!

ואם כבוד אביו הלא אבדת רבו קודמת כדאמר לעיל אני ה'

2.

If you will say that Kibud Av has precedence, his Rebbi's Aveidah has precedence over it, like it says above (32a) "Ani Hash-m"! (And we cannot say that his Rebbi's Aveidah has precedence, for here we say that his own Aveidah has precedence over his Rebbi's!)

ויש לומר אבדתו קודמת דהיכא דאביו נהנה מגוף הבהמה חייב לכבדו כגון שחוט לי בהמתך

(b)

Answer: His own Aveidah has precedence, for when his father benefits from the animal itself, he must honor him, e.g. [the father says] "slaughter your animal for me";

אבל הניחה ליאבד ותביא לי לאכול לא (הגהת בארות המים) שגם לאב קשה האבדה אלא שרוצה לאכול.

1.

However, [if his father says] "leave your animal to perish, and bring to me to eat", no (he need not honor him), for also the father is displeased that the animal be lost, just he wants to eat.

5)

TOSFOS DH u'Mekar'in Zeh Al Zeh

תוספות ד"ה ומקרעין זה על זה

(SUMMARY: Tosfos explains what is the Chidush of this.)

אף על פי שאינו יודע יותר לפי שלומדין זה מזה

(a)

Explanation: [One Chacham tears over the death of another] even though [the Mes] was not a bigger Chacham than him, because they learn from each other.

ואם תאמר דאמרינן בפרק האורג (שבת דף קה: ושם) חייב לקרוע על אדם כשר אפילו לא היה בשעת יציאת נשמה

(b)

Question: We say in Shabbos (105b) that one must tear over a Kosher person, even if he was not there at the time of death! (Everywhere, Chachamim must tear over each other!)

ויש לומר דהכא מיירי בקרע שאינו מתאחה כדין תלמיד על רבו וכן פירש רש"י.

(c)

Answer: Here we discuss a tear that may not be sewn back, like the law of a Talmid who tore due to his Rebbi. Also Rashi explained like this.

33b----------------------------------------33b

6)

TOSFOS DH Acheichem Elu Ba'alei Mikra

תוספות ד"ה אחיכם אלו בעלי מקרא

(SUMMARY: Tosfos explains how we know which people each word refers to.)

שאינם יודעים דינים והוראות כי אם על פי בעלי גמרא

(a)

Explanation: [People who know only written Torah] do not know laws and rulings, for only people who know Gemara [know them];

שונאיכם אלו בעלי משנה שסבורים לידע כמו בעלי גמרא ואינם יודעים בירור הדבר

1.

"Son'eichem" are people who know [only] Mishnah. They think that they know like people who know Gemara, but [really,], they do not know the matter clearly.

מנדיכם אלו ע"ה ששונאים ת"ח

2.

"Menadeichem" are ignoramuses, who hate Chachamim.

ושמא תאמר אבד סברן ת"ל ונראה בשמחתכם ישראל ישמחו ועובדי כוכבים יבושו.

(b)

Explanation (cont): Perhaps you will say that they have no hope [for the world to come]! It says "v'Nir'eh b'Simchaschem" - [all of] Yisrael will rejoice, and Nochrim will be ashamed.

7)

TOSFOS DH ha'Mafkid

תוספות ד"ה המפקיד

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

אית דלא גרסי או שאבדו משום דבאבידה ליכא כפל

(a)

Alternative text: Some texts do not say "or were lost", because Kefel does not apply to an Aveidah.

ויש ליישב שכך טוען הנפקד ואחר כך נמצא הגנב

(b)

Resolution #1: We can defend the text. The Shomer claims [that they were lost], and afterwards the thief was found.

אי נמי אנו יודעים שנגנבו מתוך ביתו אך אין אנו יודעים אם פשע

(c)

Resolution #2: [The case of theft is when] we know that they were stolen from his house, but we do not know whether [the Shomer] was negligent;

או שאבדו שאנו יודעין שנאבד ממנו אך לא ידעינן אם על ידי גניבה או על ידי דבר אחר.

1.

[The case of] "or they were lost] is when we know that they were lost from him, but we do not know whether through theft or another way.

8)

TOSFOS DH Nignevu

תוספות ד"ה נגנבו

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies if he says that he was negligent.)

ה"ה אם אמר פשעתי שהכפל שלו כדאמר בגמרא מגו דאי בעי פטר נפשיה בגניבה

(a)

Implied question: Likewise, if he said "I was negligent", he gets the Kefel, like it says in the Gemara, Migo (since) if he wanted, he could have exempted himself through [a claim of] theft!

אלא אורחא דמילתא נקט נגנבו שהוא רגילות לטעון דבר שהוא פטור אף על פי שהוא רוצה לשלם

(b)

Answer #1: [The Mishnah] discusses theft, for it is common to claim something for which he is exempt, even though he wants to pay.

וריב"ן פי' דמתני' נמי ה"פ דהנפקד אומר שנגנבו בפשיעה ולא רצה לישבע היינו ולא רצה לישבע לשקר.

(c)

Answer #2 (Rivan): Also our Mishnah means like this. The Shomer says that they were stolen through negligence. "He paid and did not want to swear" means that he did not want to swear falsely.

9)

TOSFOS DH Kegon Peros Dekel d'Avidi d'Asu

תוספות ד"ה כגון פירות דקל דעבידי דאתו

(SUMMARY: 1. Tosfos explains how he acquires the Kefel in the Hava Amina. 2. Tosfos resolves our Sugya with the Sugya in Bava Basra.)

וא"ת והכא אפילו אי עבידי דאתו היאך יקנה הכפל במעות ששילם והלא מעות אינן קונות אלא למיקם עליה במי שפרע

(a)

Question #1: Here, even if they normally come, how can he acquire the Kefel through coins that he pays? Coins acquire only to cause [one who retracts] to receive Mi she'Para (the curse 'He who punished the generations of the flood and the dispersion, He will punish one who does not honor his word')!

ועוד מאי קפריך בסמוך מי יימר דמיגנבא והלא כששילם כבר נגנבה

(b)

Question #2: What was the question below "who says that it will be stolen?" When he paid, it was already stolen!

והול"ל מי יימר דנגנבה פירוש שכבר נגנבה שמא נאבדה

1.

It should have said "who says that it was stolen?!", i.e. that it was already stolen! Perhaps it was lost!

ויש לומר דהמקשה סבר דבשעת משיכה הקנה לו הפרה לקנות הכפל כשיבא

(c)

Answer: The Makshan thought that at the time of Meshichah, he was Makneh the cow to him to acquire the Kefel when it will come.

ואף על גב דבפרק מי שמת (ב"ב דף קמז:) אמרי' דבדקל לפירות אפילו רבנן מודו דקני

(d)

Implied question: In Bava Basra (147b), we say that [if one sold] a date tree for its Peros, even Rabanan [who say that Ein Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam] agree that he acquires!

היינו משום דעבידי דאתו אבל הכא דלא עבידו דאתא אפילו לר' מאיר לא קני

(e)

Answer: That is because they normally come. However, here that they do not normally come, even according to R. Meir he does not acquire.

וקשה דבפ' השולח (גיטין מב: ושם) מיבעיא לן בעבד שמכרו רבו לקנס דדילמא אפילו לר' מאיר לא יועיל משום דלא עבידא דאתי דמנגח

(f)

Question: In Gitin (42b), we asked about an Eved Kena'ani whose master sold him for the fine (if a Mu'ad animal kills him, the buyer will receive the 30 Shekalim, perhaps even according to R. Meir this does not work, for it is not common to come, that he will be gored;

או דילמא אפילו לרבנן יועיל משום דהא קאי עבדא והוי כדקל לפירותיו

1.

Or, perhaps it works even according to Rabanan, because the slave is here, and this is like a date tree for its fruits.

והכא פשיטא ליה דלא מהני פרה לכפילא ואפילו לר"מ

2.

Summation of question: Here it is obvious that [giving] a cow for Kefel does not work, even according to R. Meir!

וי"ל דשמא התם שכיח טפי מהכא

(g)

Answer #1: Perhaps there it is more common [to collect a fine for a gored slave] than here [to collect Kefel].

אי נמי הכא פריך אם תימצי לומר בעבד שמכרו רבו לקנס דלא מהני לר"מ

(h)

Answer #2: Here, we ask "if you will say that that if a master sold his slave for the fine, it does not work according to R. Meir" [also here it should not work];

ומשני נעשה כאומר לו לכשתגנב ותשלמני הרי פרתי קנויה לך מעכשיו שגוף הפרה מכר לו דהשתא הכפל שלו ממילא.

1.

We answer that it is as if he said "when it will be stolen, and you will pay me, my cow is acquired to you from now." He sold to him the cow itself. Now, automatically the Kefel is his (the Shomer's).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF