1)

TOSFOS DH v'Lo Asiri Safek

תוספות ד"ה ולא עשירי ספק

(SUMMARY: Tosfos points out that here it is proper that a Drashah exclude a Safek.)

אין להקשות איצטריך קרא למעוטי ספיקא כדפריך במסכת חולין (דף כב: ד"ה איצטריך).

(a)

Observation: It is not proper to ask "do we need a verse to exclude a Safek?", like it asks in Chulin (22b). (There, when Turim and Bnei Yonah begin to yellow, it is improper for a Drashah to call this a Safek, for the Torah could simply give the law. Here, it is proper that a Drashah teach us the law when we have a Safek.)

2)

TOSFOS DH Mafrish Aleihen Asarah Seiyin

תוספות ד"ה מפריש עליהן עשרה שיין

(SUMMARY: Tosfos questions the need for 10 Seiyim, and the Chidush that he tithes them and keeps the 10th.)

תימה דבפ"ק דבכורות (דף יא. ושם) אמרי' דשה אחד פוטר כמה פטרי חמורים ומה צריך עשרה שיים

(a)

Question #1: In Bechoros (11a), it says that one Seh exempts many firstborn donkeys, Why must he separate 10 Seiyim?

ותו מאי קא משמע לן מתני' היא הספיקות נכנסים לדיר להתעשר

(b)

Question #2: What is the Chidush? A Mishnah teaches this! "The Sefekos enter the pen to be tithed."

ותו כיון דאמר מעשרן מה צריך להשמיענו דהן שלו פשיטא כיון דמעשרן דהן שלו דאילו היו של כהן לא היה מעשרן דהוו להו כלקוח

(c)

Question #3: Since he said that he tithes them, why must it teach that they are his? Obviously, since he tithes them, they are his. If they were the Kohen's he would not tithe them, for this is like something bought!

דתנן (שם דף נה:) הלקוח והניתן לו במתנה פטור

1.

Citation (Bechoros 55b - Mishnah): What one buys, or receives for a gift, is exempt.

ואי קמ"ל דאע"ג דמעשרן עדיין הם שלו

2.

Suggestion: It teaches that even though he tithes them, they are still his.

פשיטא דמעשר בהמה של בעלים הוא.

3.

Rejection: This is obvious, that Ma'aser Behemah belongs to the owner!

i.

Note: R. Chananel holds that Ma'aser Behemah is given to a Kohen.

3)

TOSFOS DH Machvi R. Avahu veha'She'ar bi'Shevu'ah

תוספות ד"ה מחוי ר' אבהו והשאר בשבועה

(SUMMARY: Tosfos rejects this text, for one swears even about what he holds.)

נראה דלא גרסי' והשאר דאף במה שידו מגעת ישבע כיון דנתקנה השבועה שלא יהא אדם הולך ותוקף מטעם זה ישבע אף במה שהוא תופס

(a)

Assertion: It seems that the text does not say "and the rest", for even what his hand reaches, he swears about it. Once the Shevu'ah was enacted lest one go and grab, for this reason he swears even about what he holds.

ומכל מקום שפיר מוכח בסמוך דבקנין מאי דתפיס כמאן דפסיק דמי

(b)

Implied question: If so, below, how is it proven that in Kinyan (Sudar), what one is holding, it is as if it was cut off?

כיון דהכא לאחר שבועה נוטל כל מה שהוא תופס אפילו יותר ממחצה

(c)

Answer: Since here, after the Shevu'ah, he receives all that he is holding, even more than half (this shows that it is as if what he is holding was cut off, and he alone holds it);

והשבועה היא בשביל הטענה ומפני התקנה.

1.

The Shevu'ah is due to the claim, and due to an enactment.

4)

TOSFOS DH Im Yachol Lenatko

תוספות ד"ה אם יכול לנתקו

(SUMMARY: Tosfos explains that she may not cause that he cannot take back the Get.)

נראה דאם היתה ידה פתוחה בשעת שנתן גט לידה ונשארה המשיחה בידו וקפצה ידה בחוזק שאם מושך המשיחה לא יוכל להביאו אצלו שאינה מגורשת

(a)

Assertion: If her hand was open when he put the Get in her hand, and a string remained in his hand, and she closed her hand tightly, so if he would pull the string, he cannot bring it to himself, she is not divorced;

שהרי כשנתן בידה קודם שקפצה ידה היה יכול להביאו אצלו והקפיצה לא עשה הוא אלא היא והוה כטלי גיטך מעל גבי קרקע

1.

Since when he put it in her hand, before she closed her hand tightly, he could have brought it to himself, and he did not close her hand, rather, she did, this is like "take your Get from the ground;

דאינה מגורשת דלא קרינן ביה ונתן בידה

i.

She is not divorced, because this is not called "he put it in her hand."

והכא דקאמר אם אינו יכול להביאו אצלו דמגורשת כגון שהיתה ידה קפוצה והוא תחב בידה כל כך בחוזק שאם ימשוך המשיחה לא יביא הגט אצלו

(b)

Explanation #1: Here we say that if he cannot bring it to himself, she is divorced, e.g. her hand was closed, and he inserted it so tightly that if he will pull the string, the Get will not come to him.

ור"ת (נמי) פירש אם הגט כבד כל כך שאם רוצה למשוך הגט אליו תנתק המשיחה מגורשת

(c)

Explanation #2 (R. Tam): If the Get is so heavy that if he wants to pull the Get to himself, the string will break, she is divorced;

ומיירי בידה פתוחה ולא קפצה ולא עשתה שום דבר.

1.

The case is, her hand is open. She did not close it, or do anything.

7b----------------------------------------7b

5)

TOSFOS DH Mai Shena l'Yad Dayan

תוספות ד"ה מאי שנא ליד דיין

(SUMMARY: Tosfos explains according to two texts.)

לספרים דגרסי בשנויא והיכי דמי כגון דכתוב ביה הנפק השתא לא ידע דנפל ליד דיין דהיינו הנפק

(a)

Explanation #1: According to Seforim in which the text says "what is the case? E.g. a Henpek (validation of Beis Din), is written in it, now he (the Makshan) did not know that "it fell to the hand of the judge" refers to a Henpek;

אלא סבור דהיינו שהדיין מצאו ולכך בעי מאי שנא דיין מאיש אחר

1.

Rather, he thought that the judge found it. Therefore, he asked why a judge is different than someone else.

ולספרים דלא גרסי בתר הכי והיכי דמי כגון דכתוב ביה הנפק ידע שפיר השתא דנפל ליד דיין היינו שכתוב בו הנפק

(b)

Explanation #2: According to Seforim that do not say afterwards "what is the case? E.g. a Henpek is written in it", now he properly knew that "it fell to the hand of the judge" means that a Henpek is written in it;

ומיבעיא ליה מאי שנא כתוב בו הנפק דלא יוציאו לעולם הלא אם אין כתוב בו הנפק נראה דכ"ש הוא שלא יוציאו עולמית דאיכא למימר שמא כתב ללות ולא לוה

1.

He asks "what is different when a Henpek is written in it", that he never releases it? If no Henpek is written in it, it seems that all the more so he should never release it, for perhaps it was written to borrow with it, and he did not borrow!

ומשני דלא מיבעיא קאמר.

2.

He answers that the Beraisa teaches a bigger Chidush. (Even if it was validated, and surely the loan was given, he does not return it, lest the loan was paid.)

6)

TOSFOS DH bi'Zman sheha'Ba'al Modeh Yachazir l'Ishah

תוספות ד"ה בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה

(SUMMARY: Tosfos rules out possible ways that a loss could result.)

דלא חיישינן לקנוניא

(a)

Explanation: We are not concerned for scheming;

וליכא למיחש לשמא כתב בניסן ולא נשא עד תשרי

(b)

Implied question: We should be concerned lest he wrote it in Nisan, and did not marry until Tishrei!

דמנה ומאתים משתעבדי מן האירוסין אף בלא כתובה דאירוסין קלא אית להו

(c)

Answer: There is a lien on him to pay 100 or 200 from Eirusin, even without a Kesuvah, for Eirusin has publicity (so buyers knew to beware);

ולקודם אירוסין ליכא למיחש דכתב לה

1.

We need not be concerned lest he wrote to her before Eirusin [for no one does so].

ותוספת נמי לאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו א"ש

2.

Also Tosefes, according to Abaye who says that witnesses acquire for [the recipient] through their signature, this is fine (for her lien began from the date on the Kesuvah);

ור' אסי יעמיד כשהקנה לה.

3.

R. Asi [who disagrees with Abaye] establishes it when he was Makneh to her [a lien from when he wrote it].

7)

TOSFOS DH d'Chaishinan li'Shenei Kesuvos

תוספות ד"ה דחיישינן לשתי כתובות

(SUMMARY: Tosfos explains why Ravina needed to reverse the opinions.)

ובלאו איפוך לא מצי לאוקמא דרבי יוסי חייש לשתי כתובות

(a)

Implied question: He need not reverse the opinions! He could say that R. Yosi is concerned for two Kesuvos!

דא"כ עודה תחת בעלה אמאי יחזיר לאשה כשאין הבעל מודה.

(b)

Answer: He cannot say so, for if so, when she is still married, why do we return it to her when her husband does not agree?

8)

TOSFOS DH Machlokes

תוספות ד"ה מחלוקת

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to the words of R. Shimon ben Gamliel.)

פרש"י דהיינו יחלוקו דקאמר רשב"ג

(a)

Explanation (Rashi): This refers to "they divide" that R. Shimon ben Gamliel said.

והדין עמו שלא רצה לפרש פלוגתא דרבי ורשב"ג משום דהיכי קאמר אבל אחד אדוק בטופס כו'

(b)

Support: This is correct. He did not want to explain that it refers to the argument of Rebbi and R. Shimon ben Gamliel, for how could we say "but if one holds the Tofes..."?

משמע דהתם לא פליגי וזה אינו דגם שם אם אינו מקוים לא שקיל לרבי מידי.

1.

This would connote that in such a case they do not argue, but this is not true. Also in such a case, if it is not validated, according to Rebbi he does not receive anything!

9)

TOSFOS DH d'Eis Bei Zman Kamah Shaveh

תוספות ד"ה דאית ביה זמן כמה שוה

(SUMMARY: Tosfos discusses what makes the Toref worth more than the Tofes.)

פרש"י דמעות ולוה ומלוה לא שיימינן דכתיבי נמי בשיטה אחרונה בטופס והוא עיקר

(a)

Explanation #1 (Rashi): We do not estimate [the value of] the [amount] of money, and the [names of] the borrower and lender, for these are written also in the last line, in the Tofes, and this is primary;

דתנן (ב"ב דף קסה:) כתוב [בו] מלמעלה מנה כו'

1.

Citation (Bava Basra 165b - Mishnah): If above it says 100 [and below it says 200... we follow what is written below].

ותימה הא אין למידין משיטה אחרונה ולכך עושין חזרת השטר

(b)

Question: We do not learn from the last line! This is why we recap the document [in the last line];

ומתני' דכתוב למעלה מנה לא מיירי בשיטה אחרונה

1.

The Mishnah that says "if above it says 100..." does not discuss [when it says 200 in] the last line, (rather, it says 200 below, but before the last line)!

וגם פי' דבעדים לא שיימינן דרשב"ג אית ליה מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו

(c)

Explanation #1 (cont.): Rashi also explained that we do not estimate [the value of] the witnesses (i.e. the signatures), for R. Shimon ben Gamliel holds that if one admits that he wrote a document, [the bearer] need not validate it.

ופירושו תימה דאם חשב אותו שאינו תופס עדים כאילו יש לו שטר בלא עדים א"כ לרשב"ג נמי לא א"ש

(d)

Question #1: If he considers the one who is not holding the witnesses as if he holds a document without witnesses, if so, also according to R. Shimon ben Gamliel, this is difficult!

דנהי דסבר דאין צריך לקיימו מ"מ כשאין כלל עדי חתימה פסול

1.

Granted, he holds that one need not validate it. In any case, when there are no Edei Chasimah (witnesses who signed) at all, it is Pasul!

ועוד במה עדיף תורף מטופס כך השטר פסול בלא טופס כמו בלא תורף דאם נמחק אפי' שיטה אחת מן השטר הוא פסול

(e)

Question #2: How is the Toref better than the Tofes? The document is Pasul without the Tofes, just like without the Toref! If even one line was erased from the document, it is Pasul!

אלא ודאי יש לומר דבמה שהשטר נפסל אין שמין דכך שוה כשתופס שיטה אחת מן הטופס כמו תופס לוה ומלוה ומעות ועדים

(f)

Explanation #2: Rather, surely we do not estimate what disqualifies the document [if it is missing]. It is worth the same when he holds one line of the Tofes, like when he holds the borrower, lender, the amount and the witnesses;

והשטר אינו כשר בלא זה כמו בלא זה

1.

The document is not Kosher without this, just like without this.

אבל זמן שהשטר כשר בלא זמנו שמין כמה שוה

(g)

Distinction: However, the document is Kosher without the date. We estimate how much it is worth.

ובירושלמי איכא א"ר אלעזר הכל הולך אחר מי שתפוס עדים

(h)

Citation (Yerushalmi - R. Elazar): Everything depends on who holds the witnesses.

ופליג אגמ' שלנו דמזכיר זמן וסובר דעדי מסירה כרתי והשטר כשר בלא עדי חתימה

(i)

Assertion: He argues with the Bavli, which mentions the date. [R. Elazar] holds that Edei Mesirah Karsei (the witnesses who saw a document handed over, they empower it), and the document is Kosher without Edei Chasimah;

ושמין כמה שוה שאין צריך לחזור אחר עדי מסירה

1.

We estimate how much it is worth that [he has Edei Chasimah, and] he need not pursue Edei Mesirah.

ולית ליה ההוא לישנא דג"פ (ב"ב דף קע.) דסבר רשב"ג עדי חתימה כרתי.

(j)

Observation: He argues with the version in Bava Basra (170a) that holds that R. Shimon ben Gamliel holds that Edei Chasimah Karsei.

10)

TOSFOS DH v'Yachloku Nami li'Demei

תוספות ד"ה ויחלוקו נמי לדמי

(SUMMARY: Tosfos explains that they divide the market value of the document.)

ואין חולקין את החוב כמו שכתוב בשטר אלא כמו ששוה לו למכור מזה יפרע החצי

(a)

Explanation: We do not divide the debt like [the amount] written in the document, rather, what it is worth to sell it. He pays half of this.

דאי לא תימא הכי אלא חצי החוב ממש גבי טלית מי חולקין ממש הא אפסדוה

(b)

Proof #1: If you would not say so, rather, literally half the debt written, regarding a Talis do we really divide it?! This causes a loss!

ולא גרסי' לא דפסקינן לשטרא דא"כ מה מביא מטלית

1.

The text does not say "we cut the document." If so, what [proof] does he bring from a Talis?

אדרבה בטלית אם יחתכנו לשנים אין פסידא כל כך ואם יחתוך השטר לא ישוה לכלום

2.

Just the contrary, if a Talis is cut in two, this is not such a loss. If a document is cut in two, it is not worth anything!

ועוד דפשיטא הוא דלא יחלוקו השטר לשנים דאוקימנא לעיל פלוגתא דרבי ורבי שמעון בן גמליאל במודה בשטר שכתבו אלא כדפרישית.

(c)

Proof #2: Also, it is obvious that we do not divide the document into two [pieces], for above we establish the argument of Rebbi and R. Shimon ben Gamliel to be about one who admits that he wrote a document (whether or not the bearer must validate it)! Rather, it is like I explained.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF