בבא מציעא דף קיט. א

אילן היוצא מתוך אילן אחר, מה דינו לענין מקח וממכר [1] ולענין ערלה?

היוצא מן הגזע - שרואה פני חמה היוצא מן השרשים - שאינו רואה
לר' מאיר של בעל הקרקע, וכאילן חדש לערלה
לר' יהודה של בעל האילן, ופטור מערלה של בעל הקרקע, וכאילן חדש לערלה
הדרן עלך מסכת בבא מציעא, בס"ד.
-------------------------------------------------

[1] מיירי בלוקח אילן אחד מחברו שלכו"ע לא קנה קרקע, והנידון אם יצא עוד אילן - למי הוא שייך. וכן לענין ערלה, אם הוא אילן חדש - הוא חייב בערלה, ואם הוא המשך של הקודם - פטור.

-------------------------------------------------