בבא מציעא דף נה. א

אלו דברים שיעורם בפרוטה, לתנא דמתניתין וללוי?

אלו דברים? למאי נפ"מ?

לתנא
דמתניתין [1]

א. ההודאה שוה פרוטה טענו ב' פרוטות והודה בא' חייב שבועה [2]
ב. האשה מתקדשת בשו"פ ונעשית אשת איש לכל דבריה
ג. הנהנה מן ההקדש בשו"פ חייב קרבן מעילה
ד. המוצא שוה פרוטה חייב להכריז אפי' שהוזל
ה. גוזל חברו שו"פ ונשבע לשקר צריך להחזירו אפי' במדי כדי שיתכפר לו

ללוי

א. האונאה שוה פרוטה [3] ואם היא שתות חייב להחזיר ולא הוי מחילה
ב. ההודאה שוה פרוטה כנ"ל
ג. האשה מתקדשת בשו"פ כנ"ל
ד. גוזל חברו שו"פ ונשבע לשקר כנ"ל
ה. ישיבת הדיינים בפרוטה ועל פחות מפרוטה אינם יושבים [4]

בבא מציעא דף נה: א

אלו דברים מוסיפים עליהם חומש?

אלו דברים מוסיפים עליהם חומש?
א. האוכל תרומה (תרומה גדולה, תרומת מעשר, תרומת מעשר דדמאי [5]. חלה, ביכורים [6])
ב. הפודה נטע רביעי שלו, או מעשר שני שלו [7]
ג. הפודה הקדש שהוא עצמו הקדישו
ד. הנהנה בשוגג שוה פרוטה מן ההקדש שמעל
ה. הגוזל שוה פרוטה ונשבע לשקר והודה

בבא מציעא דף נה: א

האם אפשר לחלל מעשר שני של דמאי באופנים דלהלן? [תוד"ה ויחזור].

כסף על כסף, נחושת על נחושת,
כסף על נחושת - ולהיפך [8],
נחושת על הפירות [9]
אחר שחילל כסף על פירות -
לחזור ולחללו על כסף
לרש"י לתוס'
לר' מאיר יכול לעשות כל זה חייב לעשות כן מותר לעשות כן
לחכמים יכול לעשות כל זה יכול לעלות הפירות חייב לעלות הפירות
-------------------------------------------------

[1] וכן יש מעשר שני שג"כ דינו בפרוטה, דאו שלא פודים מעשר שני ששוה פחות משוה פרוטה, או שאין פודין מעשר שני שאין בחומשו שוה פרוטה, ומה שהתנא דידן לא מנה זאת כי ס"ל כמ"ד ש"אין בחומשו שוה פרוטה", ומה שלא תני את החומש, משום שהוא מדבר על קרן ולא מדבר על חומש.

[2] פי', השבועה מדאורייתא של מודה במקצת, היא רק אם מודה לפחות על פרוטה, (ושהיתה התביעה לפחות על ב' פרוטות).

[3] ותנא קמא חולק וסובר ד"אין אונאה לפרוטות", ואין אונאה בפחות מאיסר (רש"י).

[4] ורב קטינא פליג וס"ל שישיבת הדיינים אפי' בפחות משוה פרוטה, אכן מבואר למסקנא מבואר שמודה רב קטינא שבתחילת דין לא יושבים על פחות משו"פ, אלא שאם כבר ישבו - ושוב תבעו על פחות משוה פרוטה קודם שעמדו ב"ד נזקקין לו אפי' על פחות משו"פ (ולוי פליג גם בכה"ג). וביארו התוס' (בד"ה ותנא) שאי אפשר לומר שזה הטעם שתנא דידן לא מנה ישיבת הדיינים, דאכתי יש למנות שאין יושבים הדיינים בתחילת דין על פחות משו"פ. ולכן תירצה הגמ' שתנא דידן מנה זאת בכלל גזל.

[5] אולם לא שייך תרומה גדולה דדמאי, משום שעמי הארץ מפרישים אותה - ואין חשודים עליה. ובגמ' העמיד רב נחמן בשם שמואל את משנתנו רק כר' מאיר שס"ל שעשו חכמים חיזוק לשל דבריהם כשל תורה. אבל חכמים חולקים - ואינו חייב חומש.

[6] כל זה נקרא בתורה בשם תרומה.

[7] אבל אם פודה של אחרים אינו צריך להוסיף חומש.

[8] ואפי' שמקרה זה לא כתוב במשנה, מ"מ הוא כ"ש שאם אפשר לחלל כסף על נחושת הגרוע ממנו, כ"ש שאפשר לחלל נחושת על כסף.

[9] פי', אחרי שפדה את המעשר שני של דמאי על נחושת (או על כסף), יכול לחללו שוב על פירות אחרים חוץ לירושלים. וקולא זו שייכת רק במעשר שני של דמאי, אבל במעשר שני ודאי, אסור לחלל מעותיו על פירות חוץ לירושלים.

-------------------------------------------------