בבא מציעא דף יז. א

חייבוהו ב"ד לשלם בלשונות דלהלן, ואחר זמן אמר "פרעתי" האם נאמן?

אמרו לו "צא תן לו" אמרו לו "חייב אתה ליתן לו"
לרב יוסף בר מניומי נאמן בשבועת היסת אינו נאמן [1]
לרב
זביד
אין העדים מכחישים אותו נאמן בשבועת היסת נאמן בשבועת היסת
העדים מכחישים אותו אינו נאמן [2] נאמן בשבועת היסת [3]
-------------------------------------------------

[1] דכיון שהוצרך לתובעו לדין ולא שילם, אין דרכו למהר ולפרוע - אלא עד שיפסקו ב"ד את דינו ויאמרו "צא תן לו" ולא רק שיאמרו "חייב", ולכן אם אמר "פרעתי אחר זמן" - לא נאמן. והדין הוא שישבע שכנגדו (דהיינו המלוה) ויטול. ואם בא לכתוב אדרכתא כדי לגבות מנכסי הלוה, כותבין לו.

[2] דהוחזק כפרן לאותו ממון.

[3] ולא הוחזק כפרן לאותו ממון, אלא אמרינן ד"אישתמוטי קא משתמיט" דסבר עד שב"ד יעיינו בדינו ויפסקו לגמרי, ואז אם יאמרו "צא תן לו" - יתן.

-------------------------------------------------